Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

PRACE DYPLOMOWE

Wytyczne dla promotorów prac licencjackich i magisterskich, formularze oceny prac dyplomowych oraz ustalenia Komisji Dydaktycznej WBBiB.

 

 1. Promotorem pracy licencjackiej może być nauczyciel akademicki zatrudniony na WBBiB:
  i) na stanowisku badawczo-dydaktycznym lub dydaktycznym (profesor, doktor habilitowany lub doktor)
  ii) na stanowisku badawczym (profesor, doktor habilitowany lub doktor), będący kierownikiem projektu badawczego zewnętrznego (grantu), gdy student wykonuje pracę licencjacką w ramach tematyki tego projektu.
 2. Nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku badawczym będący kierownikiem projektu badawczego musi uzyskać zgodę prodziekana ds. dydaktyki na zostanie promotorem. Procedura ubiegania się o zgodę wymaga złożenia w sekretariacie ds. studenckich formularza zawierającego:
  i) wniosek studenta z uzasadnieniem chęci realizacji badań w ramach projektu badawczego przyszłego promotora
  ii) zgodę kierownika projektu badawczego na pełnienie funkcji promotora
  iii) zgodę kierownika Zakładu/Pracowni, w którym/ej będzie realizowana praca licencjacka.
 3. Studenci kierunków biofizyka molekularna i komórkowa, bioinformatyka oraz biotechnologia wybierają promotora pracy licencjackiej na trzecim roku studiów, do końca semestru zimowego. Studenci kierunku biochemia wybierają temat pracy licencjackiej oraz promotora na trzecim roku studiów, do końca semestru zimowego.
 4. Promotor może mieć pod opieką maksymalnie dwóch studentów trzeciego roku  studiów licencjackich ze wszystkich kierunków studiów łącznie. Na wniosek promotora w uzasadnionych przypadkach prodziekan ds. dydaktyki może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby studentów będących pod opieką danego pracownika.
 5. Na kierunkach studiów prowadzonych w języku polskim pisanie prac licencjackich w języku angielskim możliwe jest tylko, gdy promotor jest cudzoziemcem (ustalenie Komisji Dydaktycznej z 9 marca 2021 r.)

Przygotowano na podstawie Regulaminu Studiów UJ oraz ustaleń Komisji Dydaktycznej WBBiB z 11 października 2022 r.

MATERIAŁY DODATKOWE

Formularz oceny pracy licencjackiej na kierunku:
 • BIOTECHNOLOGIA dla PROMOTORA (Pobierz
 • BIOTECHNOLOGIA dla RECENZENTA (Pobierz
 • BIOCHEMIA dla PROMOTORA (Pobierz) – aktualizacja 10.05.2021
 • BIOCHEMIA dla RECENZENTA (Pobierz) – aktualizacja 10.05.2021
 • BIOINFORMATYKA dla PROMOTORA (Pobierz) – aktualizacja 14.05.2021
 • BIOINFORMATYKA dla RECENZENTA (Pobierz) – aktualizacja 14.05.2021
 • ​BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA dla PROMOTORA (Pobierz) – aktualizacja 24.05.2021
 • BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA dla RECENZENTA (Pobierz) – aktualizacja 24.05.2021

 1. Promotorem pracy magisterskiej może być nauczyciel akademicki (profesor, doktor habilitowany lub doktor na stanowisku adiunkta):
  i) zatrudniony na WBBiB na stanowisku badawczo-dydaktycznym lub dydaktycznym
  ii) zatrudniony na WBBiB na stanowisku badawczym i będący kierownikiem projektu badawczego zewnętrznego (grantu)
  iii) zatrudniony poza WBBiB. 
 2. Nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku badawczym będący kierownikiem projektu badawczego musi uzyskać zgodę prodziekana ds. dydaktyki na zostanie promotorem. Procedura ubiegania się o zgodę wymaga złożenia w sekretariacie ds. studenckich formularza zawierającego:
  i) wniosek studenta z uzasadnieniem chęci realizacji badań w ramach projektu badawczego przyszłego promotora
  ii) zgodę kierownika projektu badawczego na pełnienie funkcji promotora
  iii) zgodę kierownika zakładu/pracowni, w którym będzie realizowana praca magisterska.
 3. Nauczyciel akademicki zatrudniony poza WBBiB musi uzyskać zgodę Rady Wydziału na zostanie promotorem. Procedura ubiegania się o zgodę wymaga złożenia w sekretariacie ds. studenckich formularza zawierającego:
  i) wniosek studenta z uzasadnieniem chęci realizacji pracy magisterskiej pod opieką promotora spoza WBBiB 
  ii) krótki opis tematu/projektu badań
  iii) zgodę kierownika kierunku, na którym studiuje magistrant
  iv) zgodę przyszłego promotora na pełnienie tej funkcji oraz podpisanie przez niego obowiązków promotora
  v) zgodę kierownika jednostki, w której realizowana będzie praca magisterska
  vi) pozytywną opinię Komisji Dydaktycznej WBBiB wymaganą do przekazania sprawy do Rady Wydziału WBBiB.
 4. Studenci kierunków biofizyka molekularna i komórkowa, bioinformatyka, biotechnologia molekularna oraz Molecular Biotechnology wybierają promotora pracy magisterskiej na pierwszym roku studiów, do końca semestru zimowego. Studenci kierunku biochemia wybierają temat pracy magisterskiej oraz promotora na pierwszym roku studiów, do końca semestru zimowego.
 5. Profesor lub doktor habilitowany zatrudniony na stanowisku badawczo-dydaktycznym, dydaktycznym lub badawczym, może mieć pod swoją opieką maksymalnie czterech magistrantów – po dwóch na każdym roku studiów II stopnia. 

  Doktor będący adiunktem, zatrudniony na stanowisku badawczo-dydaktycznym, dydaktycznym lub badawczym, może mieć pod swoją opieką maksymalnie dwóch magistrantów – po jednym na każdym roku studiów II stopnia.

  Na wniosek promotora, w uzasadnionych przypadkach prodziekan ds. dydaktyki może wyrazić zgodę na zwiększenie liczby studentów będących pod opieką danego pracownika.
 6. Na kierunkach studiów prowadzonych w języku polskim pisanie prac magisterskich w języku angielskim możliwe jest tylko, gdy promotor lub student jest cudzoziemcem (ustalenie Komisji Dydaktycznej z 9 marca 2021 r.).

Przygotowano na podstawie Regulaminu Studiów UJ oraz ustaleń Komisji Dydaktycznej WBBiB z 11 października 2022 r.

MATERIAŁY DODATKOWE

Formularz oceny pracy magisterskiej na kierunku:
 • BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA dla PROMOTORA (Pobierz)
 • BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA dla RECENZENTA (Pobierz)
 • MOLECULAR BIOTECHNOLOGY dla PROMOTORA (Pobierz)
 • MOLECULAR BIOTECHNOLOGY dla RECENZENTA (Pobierz
 • BIOCHEMIA dla PROMOTORA (Pobierz
 • BIOCHEMIA dla RECENZENTA (Pobierz
 • BIOINFORMATYKA dla PROMOTORA (Pobierz
 • BIOINFORMATYKA dla RECENZENTA (Pobierz)
 • ​BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA dla PROMOTORA (Pobierz
 • BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA dla RECENZENTA (Pobierz)