Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DOSKONALENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Kultura jakości kształcenia, jako alternatywa dla kontroli jakości kształcenia, jest kluczowym elementem edukacji współczesnej szkoły wyższej. Wspólne budowanie tej kultury przez nauczycieli akademickich, studentów, a także przez inne, wewnętrzne i zewnętrzne podmioty, stanowi w myśl deklaracji bolońskiej najważniejszą składową i ostateczny układ odniesienia dla procesu kształcenia na uczelni.

W myśl obowiązujących przepisów, w naszej działalności na rzecz tej idei współpracujemy z innymi jednostkami Uniwersytetu Jagiellońskiego, równolegle jednak dążymy do wypracowania własnych sposobów i własnej polityki budowania kultury jakości przez całą społeczność Wydziału – wszystkich zainteresowanych utrzymaniem wysokiej jakości nauczania, rozwojem oferty edukacyjnej oraz nabywaniem przez studentów wyjątkowych kwalifikacji.

Jednym z głównych celów prowadzonej na WBBiB polityki jakości jest zachowanie dotychczasowych standardów i osiągnięć: szacunek dla studentów, prowadzenie unikatowych i elitarnych kierunków studiów w obszarze nauk o życiu, kształcenie świetnie wykwalifikowanych pracowników dla sektorów przemysłu i usług związanych z biotechnologią oraz utrzymanie czołowego miejsca wśród analogicznych placówek w skali krajowej i międzynarodowej.

Nad jakością kształcenia czuwają władze dziekańskie oraz specjalnie w tym celu powołane zespoły, w skład których wchodzą także studenci oraz przedstawiciele podmiotów zewnętrznych.

W myśl Zarządzenie nr 36 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 8 czerwca 2010 roku (treść zarządzenia dostępna jest tutaj) z późniejszymi zmianami (Zarządzenie Rektora UJ z 17 stycznia 2017 roku (treść zarządzenia dostępna tutaj) Wydziałowe Zespoły Doskonalenia Jakości Kształcenia (WZDJK) odpowiadają za:

  • sporządzanie raportów z oceny własnej w poszczególnych obszarach działalności dydaktycznej, zgodnie z procedurami i harmonogramem zatwierdzonym przez prorektora UJ ds. dydaktyki i wytycznymi ustalonymi przez Uczelniany Zespół;
  • opracowanie planów i harmonogramu realizacji działań naprawczych;
  • inicjowanie działań projakościowych związanych ze specyfiką działalności dydaktycznej prowadzonej w jednostce oraz rekomendowanie ich Uczelnianemu Zespołowi;
  • inicjowanie i organizowanie działań związanych z podnoszeniem kultury jakości kształcenia w środowisku akademickim;
  • upowszechnianie najlepszych praktyk dotyczących doskonalenia jakości kształcenia.

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia WBBiB na lata 2022–2023

Pełnomocnik dziekana WBBiB ds. doskonalenia jakości kształcenia – przewodnicząca zespołu:
dr hab. Małgorzata Bzowska

Pełnomocnik dziekana WBBiB ds. ewaluacji jakości systemu kształcenia:
dr Małgorzata Dutka (członek Rady Programowej kierunku biofizyka molekularna i komórkowa)

Pełnomocnik dziekana WBBiB UJ ds. współpracy ze środowiskiem zewnętrznym i praktyk studenckich:
dr hab. Dariusz Latowski (członek Rady Programowej kierunku biotechnologia)

Przedstawiciele nauczycieli akademickich:
dr hab. Ibeth Guevara–Lora, prof. UJ (członek Rady Programowej kierunku biochemia)
dr Monika Bzowska (członek Rady Programowej kierunku biochemia)
dr Michał Gabruk (członek Rady Programowej kierunku bioinformatyka)
dr Ewa Kowalska

Sekretarz:
dr Ewa Kowalska

Przedstawiciel administracji ds studenckich:
mgr Dorota Żołnierczyk

Przedstawiciele studentów:

Aleksandra Osiecka, Julia Wierzbicka (kierunek biotechnologia, studia I st.)

Jan Kotarba (kierunek biochemia, studia I st.)

Kinga Żarska (kierunek bioinformatyka, studia II st.)

Karolina Juzba (kierunek biofizyka molekularna i komórkowa, studia II st.)

KONTAKT

Chcesz zmian – napisz do nas: jk.wbbib@uj.edu.pl

Sprawozdania z analizy wyników ankiet studenckich oraz rekrutacji na studia są dostępne na stronie poniżej po zalogowaniu.

  • Uchwała Rady Wydziału w sprawie procedur zapewniających jakość kształcenia (pobierz plik)
  • Procedury (pobierz plik)

  • Formularz ankiety służącej do oceny kursu – dla prowadzących zajęcia, do rozdania studentom (pobierz plik)

Edycja 2017

materiały informacyjne:

Edycja 2016

Edycja 2013

  • Podsumowanie wydziałowych działań w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia na UJ – edycja 2013 (pobierz plik)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron