Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRACA ZE ZWIERZĘTAMI

Szczegółowe informacje na temat Zwierzętani WBBiB (pracownicy, podstawy prawne, wyposażenie) są dostępne na osobnej podstronie: wbbib.uj.edu.pl/wydzial/zaklady-i-pracownie/zwierzetarnia

PROCEDURA
Co należy zrobić, aby zostać wyznaczonym jako osoba planująca, wykonująca lub uczestnicząca w procedurach na zwierzętach lub osoba uśmiercająca zwierzęta


OSOBY PLANUJĄCE PROCEDURY NA ZWIERZĘTACH
W celu uzyskania wyznaczenia na osobę planującą procedury na zwierzętach należy:

 1. Wypełnić i podpisać obie strony Wniosku o wyznaczenie osoby planującej procedury na zwierzętach.
  UWAGA! Osoby nie będące pracownikami Użytkownika* (nie dotyczy to doktorantów WBBiB oraz osób, które mają podpisaną z Użytkownikiem umowę cywilno-prawną) powinny wypełnić  Wniosek o wyznaczenie osoby planującej procedury na zwierzętach nie będącej pracownikiem Użytkownika. W miejsce: DANE OSOBY PRZYJMUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ (pkt. C) należy wpisać dane osoby, we współpracy z którą w jednostce wykonywane będą doświadczenia z wykorzystaniem zwierząt lub kierownika zwierzętarni, w której planowana jest praca.
 2. W przypadku ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach dołączyć potwierdzoną** kopię dyplomu ukończenia wyżej wymienionych studiów.
 3. Dołączyć potwierdzoną** kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób planujących procedury doświadczalne.
 4. Dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego staż pracy (zezwolenie indywidualne lub  Zaświadczenie o stażu pracy. W przypadku, gdy staż pracy miał miejsce w WBBiB UJ dołączyć zaświadczenie w dwóch egzemplarzach: jeden – podpisany przez bezpośredniego przełożonego, drugi – bez podpisu):
  • 3 lata dla osób posiadających stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych,
  • 4 lata dla osób posiadających stopień naukowy doktora w dziedzinach nauk innych niż wymienione powyżej albo dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w dziedzinie nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych.
 5. Wypełnić  Formularz wyznaczenia dla osoby planującej doświadczenia na zwierzętach.
 6. Przed złożeniem dokumentów w Sekretariacie ds. ogólnych WBBiB UJ, należy je wcześniej przekazać do weryfikacji.***

OSOBY WYKONUJĄCE PROCEDURY NA ZWIERZĘTACH
W celu uzyskania wyznaczenia na osobę planującą procedury na zwierzętach należy:

 1. Wypełnić i podpisać obie strony Wniosku o wyznaczenie osoby wykonującej procedury na zwierzętach.
  UWAGA! Osoby nie będące pracownikami Użytkownika* (nie dotyczy to doktorantów WBBiB oraz osób, które mają podpisaną z Użytkownikiem umowę cywilno-prawną) powinny wypełnić Wniosek o wyznaczenie osoby wykonującej procedury na zwierzętach nie będącej pracownikiem Użytkownika. W miejsce: DANE OSOBY PRZYJMUJĄCEJ WNIOSKODAWCĘ (pkt. C) należy wpisać dane osoby, we współpracy z którą w jednostce wykonywane będą doświadczenia z wykorzystaniem zwierząt lub kierownika zwierzętarni, w której planowana jest praca.
 2. W przypadku ukończenia studiów podyplomowych w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach dołączyć potwierdzoną** kopię dyplomu ukończenia wyżej wymienionych studiów.
 3. Dołączyć potwierdzoną** kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób wykonujących procedury doświadczalne.
 4. Dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego staż pracy (zezwolenie indywidualne lub  Zaświadczenie o stażu pracy. W przypadku, gdy staż pracy miał miejsce w WBBiB UJ dołączyć zaświadczenie w dwóch egzemplarzach: jeden – podpisany przez bezpośredniego przełożonego, drugi – bez podpisu):
  • 1 rok dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w dziedzinie nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych,
  • 2 lata dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów innym niż wymienione powyżej lub osób posiadających wykształcenie średnie i przygotowanie zawodowe z godne z zakresem wykonywanych procedur.
 5. Wypełnić Formularz wyznaczenia dla osoby wykonującej doświadczenia na zwierzętach.
 6. Przed złożeniem dokumentów w Sekretariacie ds. ogólnych WBBiB UJ, należy je wcześniej przekazać do weryfikacji.***

OSOBY UŚMIERCAJĄCE
W celu uzyskania wyznaczenia na osobę uśmiercającą zwierzęta należy:

 1. Wypełnić i podpisać obie strony Wniosku o wyznaczenie osoby uśmiercającej zwierzęta.
 2. Dołączyć potwierdzoną** kopię dyplomu ukończenia szkoły średniej/wyższej/tytuł naukowy.
 3. Dołączyć potwierdzoną** kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób uśmiercających.
 4. Dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego odbycie trzymiesięcznej praktyki lub staż pracy (zezwolenie indywidualne lub  Zaświadczenie o stażu pracy/ Zaświadczenie o odbyciu praktyki) W przypadku, gdy staż pracy miał miejsce w WBBiB UJ dołączyć zaświadczenie w dwóch egzemplarzach: jeden – podpisany przez bezpośredniego przełożonego, drugi – bez podpisu):
 5. Wypełnić Formularz wyznaczenia dla osoby uśmiercającej zwierzęta.
 6. Przed złożeniem dokumentów w Sekretariacie ds. ogólnych WBBiB UJ, należy je wcześniej przekazać do weryfikacji.***

OSOBY UCZESTNICZĄCE
W celu uzyskania wyznaczenia na osobę uczestniczącą w procedurach na zwierzętach należy:

 1. Wypełnić i podpisać obie strony Wniosku o wyznaczenie osoby uczestniczącej w procedurach na zwierzętach.
 2. Dołączyć potwierdzoną** kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla osób uczestniczących w procedurach doświadczalnych.
 3. Wypełnić Formularz wyznaczenia dla osoby uczestniczącej w procedurach na zwierzętach.
 4. Przed złożeniem dokumentów w Sekretariacie ds. ogólnych WBBiB UJ, należy je wcześniej przekazać do weryfikacji.***

Użytkownikiem jest w tym wypadku Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.
**  Oryginał dokumentu wraz z kopią należy przynieść do sekretariatu ds. ogólnych WBBiB UJ. Na kopii należy uzyskać pieczęć oraz podpis osoby potwierdzającej zgodność kopii z oryginałem.
***  Osobami weryfikującymi dokumenty są:

mgr  Dominika Michalczyk-Wetula
pokój: 2.01.29 (parter), Zakład Biofizyki
telefon: 12 664 64 30
e-mail: dominika.michalczyk@uj.edu.pl

mgr inż.  Ewa Werner
pokój: 3.0.2 (I piętro), Zakład Biotechnologii Medycznej
telefon: 12 664 54 39 lub 12 664 64 06
e-mail: ewa.werner@uj.edu.pl

Procedura uzykiwania wyznaczeń: plik do pobrania

DOKUMENTY
Formularze i wnioski, które należy wypełnić z złożyć w celu uzyskania wyznaczeń

Wniosek o wyznaczenie na osobę:

Formularz wyznaczenia dla osoby:

Formularz zaświadczenia o posiadanym stażu pracy dla osoby:

Formularz zaświadczenia o ukończeniu praktyki dla osoby:

Zgodnie z art. 25 ustawy dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1392) oraz art. 25 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. 2021 poz. 2338.) zadaniem Zespołu jest:

 • udzielanie porad w sprawach

- związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt;

- znalezienia nowego opiekuna dla zwierząt, w tym ich właściwej socjalizacji;

- związanych z organizacją szkoleń;

- związanych ze stosowaniem zasady 3R a także przekazywania na bieżąco informacji o osiągnięciach technicznych i naukowych związanych ze stosowaniem tych zasad;

 • opracowywanie i dokonywanie przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku;
 • monitorowanie przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskiwania narządów lub tkanek oraz ułatwianie wzajemnego udostępniania pozyskanych narządów lub tkanek między hodowcami, dostawcami i użytkownikami;
 • monitorowanie dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku lub wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych;
 • zgłaszanie kierownikowi jednostki przypadków naruszenia dobrostanu zwierząt i określenie czynności, które należy podjąć w celu przywrócenia dobrostanu;
 • kontrolowanie przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocena zgodności przeprowadzanych doświadczeń z treścią uchwały o udzieleniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia oraz z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia;
 • opiniowanie lub zatwierdzanie wniosków o wyrażenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia przed ich złożeniem do lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach.
Skład Zespołu jest dostępny w osobnej podzakładce Rada Wydziału, komisje, reprezentanci, w częsci Zespoływbbib.uj.edu.pl/wydzial/rada-wydzialu