Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Zwierzętarnia

mgr inż. Ewa Werner, samodzielny biolog
tel. 12 664 54 39; 12 664 68 33, e-mail: ewa.werner@uj.edu.pl

mgr inż. Karolina Kordeczka, samodzielny biolog
e-mail: karolina.kordeczka@uj.edu.pl 

mgr inż. Janusz Drebot, samodzielny biolog
e-mail: janusz.drebot@uj.edu.pl 

mgr inż. Łukasz Szczepanik, samodzielny biolog
e-mail: lukasz.szczepanik@uj.edu.pl 

mgr inż. Zuzanna Rudyk, samodzielny biolog
e- mail: zuzanna.rudyk@uj.edu.pl

mgr inż. Sara Bilska, referent techniczny
e-mail: sara.bilska@uj.edu.pl 

Tomasz Hajduk, referent techniczny
e-mail: t.hajduk@uj.edu.pl

Numery telefonów:
Część hodowlana: 12 664 54 49
Część doświadczalna: 12 664 54 39, 12 664 68 33
Zmywalnia: 12 664 66 03
Biuro: 12 664 69 49
 
Wiadomości najlepiej kierować na adres mailowy, do którego dostęp mają wszyscy pracownicy Zwierzętarni: zwierzetarnia.wbbb@uj.edu.pl

dr wet. Tomasz Wojnar
e-mail: tomasz.wojnar@onet.pl

Decyzją z 9 marca 2006 r., Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie stwierdził spełnienie przez WBBiB UJ wymagań niezbędnych do wykonywania procedur doświadczalnych z wykorzystaniem myszy i chomików.

Decyzją z 15 grudnia 2015 r., Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie stwierdził spełnienie przez WBBiB UJ wymagań niezbędnych do hodowli i wykonywania procedur doświadczalnych z wykorzystaniem myszy i szczurów.

Decyzją z 27 marca 2023 r., Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krakowie stwierdził spełnienie przez WBBiB UJ wymagań niezbędnych do wykonywania procedur doświadczalnych z wykorzystaniem  zwierząt z gatunku kura domowa w embrionalnym  stadium po osiągnięciu trzeciego trymestru rozwoju zarodkowego.

 

Numer identyfikacyjny w wykazie jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, tzw. numer użytkownika: 053.

Numer identyfikacyjny w wykazie jednostek uprawnionych do hodowli zwierząt, tzw. numer hodowcy: 078.
Weterynaryjny numer identyfikacyjny: 12616208.

Zakład Inżynierii Genetycznej nr w rejestrze 04-07/2016 na podstawie decyzji nr 48/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 na prowadzenie zamkniętego użycia organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) zaliczonych do I kategorii zagrożenia. 

Wszystkie doświadczenia z wykorzystaniem zwierząt w myśl ustawy z 15 stycznia 2015 r., wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2015 poz. 266 z późniejszymi zmianami Dz.U. 2021 poz. 1331 i 2338) prowadzone na terenie Zwierzętarni mają akceptację II Lokalnej Komisji Etycznej w Krakowie.

Zwierzętarnia wyposażona jest wyłącznie w klatki indywidualnie wentylowane (IVC, individually ventilated cages, Techniplast). Powietrze wprowadzane do klatek oczyszczane jest przez filtry HEPA. Powietrze pobierane z klatek jest również oczyszczane przez filtry HEPA i dostarczane w systemie zamkniętym bezpośrednio do wentylacji wyciągowej na zewnątrz budynku. Układ ten zapewnia możliwość regulacji liczby wymian powietrza w klatce (nawet do ponad 50 wymian na godzinę), kontrolowana jest również temperatura i wilgotność. Stacje nawiewowo-wyciągowe IVC utrzymują w klatkach stały przepływ powietrza, co zapobiega podwyższeniu stężenia CO2 lub NH3

Warunki zapewniane zwierzętom spełniają normy opisane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie powinien spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku.

Klatki zawierają elementy wzbogacające środowisko, w tym gryzaki i materiał gniazdujący oraz domki w przypadku klatek hodowlanych. Woda i pasza są dostępne ad libitum

Stan zdrowia zwierząt monitorowany jest zgodnie z wytycznymi FELASA (Federation for Laboratory Animal Science Associations).

Zwierzętarnia podzielona jest na trzy odrębne części:

 1. hodowlaną
 2. eksperymentalną
 3. techniczną.

Część hodowlana dostępna jest tylko dla personelu zwierzętarni i oddzielona jest od reszty zwierzętarni dodatkową śluzą. Obejmuje dwa pomieszczenia hodowlane wyposażone w 15 regałów z klatkami dla myszy oraz dwie komory laminarne służące do obsługi zwierząt w warunkach sterylnych. 

Część eksperymentalna dostępna jest dla wszystkich badaczy posiadających odpowiednie wyznaczenia. Znajduje się w niej aparatura pozwalająca na prowadzenie doświadczeń z zakresu biologii układu krążenia, biologii nowotworów, immunologii, mikrobiologii, behawioru, embriologii oraz biologii komórek macierzystych. 

W części eksperymentalnej wydzielone są pokoje funkcyjne, zaopatrzone między innymi w:

 • urządzenia do obrazowania in vivo, w którym wykonywana jest diagnostyka przyżyciowa zwierząt z wykorzystaniem ultrasonografu VevoF2 (VisualSonics)
 • aparaturę do pomiaru perfuzji tkanek (Perimed Laser Doppler)
 • aparaturę do pomiaru luminescencji i fluorescencji in vivo (IVIS Lumina)
 • mikroskopy i lupy operacyjne
 • systemy anestezji oparte na wykorzystaniu izofluranu
 • regał pooperacyjny
 • komory laminarne
 • inkubator do hodowli komórkowych
 • wirówki, wagi laboratoryjne oraz drobny sprzęt laboratoryjny.

Część techniczna wyposażona jest w stację czyszczenia klatek, myjnię automatyczną IWT650 oraz dwa przelotowe autoklawy o pojemności 610 L każdy. Znajduje się w niej również podręczny magazyn paszy i ściółki.

Zwierzętarnia WBBiB została powołana w celu realizacji potrzeb badawczych zespołów naukowych Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnoogii, jednak pozostaje również otwarta na współpracę z innymi jednostkami. 
 
W ofercie posiadamy:
 • udostępnienie miejsca na utrzymanie i zapewnienie dobrostanu zwierzętom (myszy i szczury) dla zespołu samodzielnie wykonującego doświadczenia
 • kompleksowa usługę polegającą na zaplanowaniu doświadczeń, pomocy w uzyskaniu stosownych zgód LKE, sprowadzeniu zwierząt, wykonaniu doświadczeń
 • prowadzenie hodowli danego szczepu myszy.

Zakres usług możemy dostosować do potrzeb zainteresowanych zespołów badawczych.