Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Obowiązkowe Studenckie Praktyki Zawodowe

Zgodnie z obowiązującymi programami studiów studenci studiów licencjackich (I stopnia) na kierunkach biotechnologia, biochemia, biofizyka molekularna i komórkowa oraz bioinformatyka są zobowiązani po drugim roku studiów odbyć nieodpłatną praktykę zawodową. 

Studencka praktyka zawodowa może być realizowana w Polsce, a także za granicą, np. w ramach programu Erasmus+ praktyki. Szczegółowe informacje dotyczące tej ostatniej opcji są dostępne na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych UJ

Poniżej zamieszczona została przykładowa lista instytucji, które w ubiegłych latach zgodziły się przyjąć na praktykę studentów z WBBiB. Proszę jednak mieć na uwadze, że przyjęcie praktykanta nie jest obowiązkowe i zależy wyłącznie od dobrej woli dyrekcji/pracowników danej firmy. 

Do pobrania:

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji i rozliczenia praktyk obowiązujące studentów poszczególnych kierunków studiów licencjackich zostały zestawione poniżej, w osobnych, rozwijanych podrozdziałach.

Ewentualne pytania i uwagi odnośnie praktyki prosimy kierować pod adresy:

 • dariusz.latowski@uj.edu.pl (dr hab. Dariusz Latowski, Pełnomocnik ds. współpracy ze środowiskiem zewnętrznym i praktyk studenckich)
 • student.wbbib@uj.edu.pl (Sekretariat ds. studenckich)
 

REGULAMIN OBOWIĄZKOWEJ STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 1. Zorganizowanie praktyki należy do Studenta. 
 2. Wybór instytucji (miejsca) odbywania praktyki, zwanej „Przyjmującym” musi uwzględniać możliwości realizacji przez studenta efektów uczenia się zawartych w sylabusie dotyczącym praktyki zawodowej dla danego kierunku studiów.
 3. Przed rozpoczęciem praktyk Student jest zobowiązany do:
  a) poprawnego wypełnienia – w uzgodnieniu z „Przyjmującym” – i złożenia w sekretariacie ds. studenckich WBBiB formularza Porozumienia o organizacji obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej,
  b) wypełnienie Elektronicznego formularza zgłoszenia praktyki,
  c) pobrania z Sekretariatu ds. studenckich WBBiB opieczętowanego Dziennika Praktyki.
 4. W trakcie praktyk Student jest zobowiązany do starannego wypełniania Dziennika Praktyki, który powinien dokładnie odzwierciedlać jej przebieg. 
 5. Student jest zobowiązany do wykupienia na czas trwania praktyki obowiązkowego ubezpieczenia OC i NNW.
 6. O wszelkich zmianach, w tym zmianie terminu rozpoczęcia czy zakończenia praktyki, Student powinien niezwłocznie poinformować Pełnomocnika ds. współpracy ze środowiskiem zewnętrznym i praktyk studenckich. 
 7. W czasie praktyk Student powinien z dbałością o dobre imię własne i Uniwersytetu Jagiellońskiego rzetelnie realizować praktykę.
 8. Po zakończeniu praktyk Student jest zobowiązany do:
  a) wypełnienia Formularza merytorycznego podsumowania obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej i uzyskania opinii oraz podpisu bezpośredniego opiekuna praktyk. 
  b) uzupełnienia Elektronicznego formularza zakończenia studenckiej praktyki zawodowej.
 9. Po spełnieniu wymogów wymienionych w pkt. 8., jednak nie później niż do 30 września roku rozpoczęcia praktyki, Student jest zobligowany złożyć w Sekretariacie ds. studenckich WBBiB:
  a) uzupełniony, podpisany i opieczętowany Dziennik Praktyki,
  b) wypełniony i podpisany przez Studenta i bezpośredniego opiekuna praktyki Formularz merytorycznego podsumowania obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej.
 10. Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków Pełnomocnik ds. współpracy ze środowiskiem zewnętrznym i praktyk studenckich podejmuje decyzję o zaliczeniu lub niezaliczeniu odbycia obowiązkowej praktyki zawodowej przez Studenta. 
   
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYPEŁNIANIA I SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 1. Przed rozpoczęciem praktyki, zachowując wskazaną kolejność działań:
  a) Wypełnij (w trzech egzemplarzach) w porozumieniu z „Przyjmującym” formularz Porozumienia o organizacji obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej (do pobrania poniżej). Podczas wypełnienia dokumentu, pamiętaj o usunięciu zbędnych wielokropków, a po wypełnieniu wydrukuj dokument bez komentarzy (w opcji drukowania należy ODZNACZYĆ wariant „drukuj adjustację”).
  b) Wypełnij Elektroniczny formularz zgłoszenia praktyki (odnośnik do formularza znajduje się poniżej),
  c) Złóż w Sekretariacie ds. studenckich WBBiB trzy egzemplarze Porozumienia o organizacji obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej. Pamiętaj, że Porozumienie powinno zawierać Twój podpis oraz podpis i pieczęć (jeśli takową posiada) „Przyjmującego”.
  d) Po uzyskaniu podpisu i pieczęci Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB odbierz z Sekretariatu ds. studenckich WBBiB dwa egzemplarze Porozumienia.
  e) Odbierz z Sekretariatu ds. studenckich WBBiB opieczętowany Dziennik Praktyki.
  f) Pamiętaj o wykupieniu na czas trwania praktyki ubezpieczenia OC i NNW. 
 2. Po przybyciu na miejsce odbywania praktyki przekaż „Przyjmującemu” jeden egzemplarz podpisanego przez Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB Porozumienia o organizacji obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej.
 3. W trakcie praktyki na bieżąco, starannie i szczegółowo uzupełniaj Dziennik Praktyki, w sposób który pozwoli ocenić przebieg praktyki oraz możliwość uzyskania określonych efektów uczenia się.
 4. Po zakończeniu praktyki, ale przed opuszczeniem miejsca gdzie odbywały się praktyki wypełnij Formularz merytorycznego podsumowania obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej (do pobrania poniżej). Uzupełniony i podpisany przez Ciebie egzemplarz formularza przekaż bezpośredniemu opiekunowi praktyki z prośbą by również go uzupełnił i podpisał. Wypełniony formularz zabierz ze sobą.
 5. Po zakończeniu praktyki wypełnij Elektroniczny formularz zakończenia studenckiej praktyki zawodowej (odnośnik do formularza znajduje się poniżej).
 6. Najpóźniej do 30 września złóż w Sekretariacie ds. studenckich WBBiB:
  a) uzupełniony, podpisany i opieczętowany Dziennik Praktyki,
  b) uzupełniony i podpisany Formularz merytorycznego podsumowania obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej”(obie części formularza powinny być spięte razem jako jeden dokument).
   

PLIKI DO POBRANIA/ODNOŚNIKI DO FORMULARZY ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN OBOWIĄZKOWEJ STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 1. Zorganizowanie praktyki należy do Studenta. 
 2. Wybór instytucji (miejsca) odbywania praktyki, zwanej „Przyjmującym” musi uwzględniać możliwości realizacji przez studenta efektów uczenia się zawartych w sylabusie dotyczącym praktyki zawodowej dla danego kierunku studiów.
 3. Przed rozpoczęciem praktyk Student jest zobowiązany do:
  a) poprawnego wypełnienia – w uzgodnieniu z „Przyjmującym” – i złożenia w sekretariacie ds. studenckich WBBiB formularza Porozumienia o organizacji obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej,
  b) wypełnienie Elektronicznego formularza zgłoszenia praktyki,
  c) pobrania z Sekretariatu ds. studenckich WBBiB opieczętowanego Dziennika Praktyki.
 4. W trakcie praktyk Student jest zobowiązany do starannego wypełniania Dziennika Praktyki, który powinien dokładnie odzwierciedlać jej przebieg. 
 5. Student jest zobowiązany do wykupienia na czas trwania praktyki obowiązkowego ubezpieczenia OC i NNW.
 6. O wszelkich zmianach, w tym zmianie terminu rozpoczęcia czy zakończenia praktyki, Student powinien niezwłocznie poinformować Pełnomocnika ds. współpracy ze środowiskiem zewnętrznym i praktyk studenckich. 
 7. W czasie praktyk Student powinien z dbałością o dobre imię własne i Uniwersytetu Jagiellońskiego rzetelnie realizować praktykę.
 8. Po zakończeniu praktyk Student jest zobowiązany do:
  a) wypełnienia Formularza merytorycznego podsumowania obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej i uzyskania opinii oraz podpisu bezpośredniego opiekuna praktyk. 
  b) uzupełnienia Elektronicznego formularza zakończenia studenckiej praktyki zawodowej.
 9. Po spełnieniu wymogów wymienionych w pkt. 8., jednak nie później niż do 30 września roku rozpoczęcia praktyki, Student jest zobligowany złożyć w Sekretariacie ds. studenckich WBBiB:
  a) uzupełniony, podpisany i opieczętowany Dziennik Praktyki,
  b) wypełniony i podpisany przez Studenta i bezpośredniego opiekuna praktyki Formularz merytorycznego podsumowania obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej.
 10. Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków Pełnomocnik ds. współpracy ze środowiskiem zewnętrznym i praktyk studenckich podejmuje decyzję o zaliczeniu lub niezaliczeniu odbycia obowiązkowej praktyki zawodowej przez Studenta. 
   
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYPEŁNIANIA I SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 1. Przed rozpoczęciem praktyki, zachowując wskazaną kolejność działań:
  a) Wypełnij (w trzech egzemplarzach) w porozumieniu z „Przyjmującym” formularz Porozumienia o organizacji obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej (do pobrania poniżej). Podczas wypełnienia dokumentu, pamiętaj o usunięciu zbędnych wielokropków, a po wypełnieniu wydrukuj dokument bez komentarzy (w opcji drukowania należy ODZNACZYĆ wariant „drukuj adjustację”).
  b) Wypełnij Elektroniczny formularz zgłoszenia praktyki (odnośnik do formularza znajduje się poniżej),
  c) Złóż w Sekretariacie ds. studenckich WBBiB trzy egzemplarze Porozumienia o organizacji obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej. Pamiętaj, że Porozumienie powinno zawierać Twój podpis oraz podpis i pieczęć (jeśli takową posiada) „Przyjmującego”.
  d) Po uzyskaniu podpisu i pieczęci Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB odbierz z Sekretariatu ds. studenckich WBBiB dwa egzemplarze Porozumienia.
  e) Odbierz z Sekretariatu ds. studenckich WBBiB opieczętowany Dziennik Praktyki.
  f) Pamiętaj o wykupieniu na czas trwania praktyki ubezpieczenia OC i NNW. 
 2. Po przybyciu na miejsce odbywania praktyki przekaż „Przyjmującemu” jeden egzemplarz podpisanego przez Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB Porozumienia o organizacji obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej.
 3. W trakcie praktyki na bieżąco, starannie i szczegółowo uzupełniaj Dziennik Praktyki, w sposób który pozwoli ocenić przebieg praktyki oraz możliwość uzyskania określonych efektów uczenia się.
 4. Po zakończeniu praktyki, ale przed opuszczeniem miejsca gdzie odbywały się praktyki wypełnij Formularz merytorycznego podsumowania obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej (do pobrania poniżej). Uzupełniony i podpisany przez Ciebie egzemplarz formularza przekaż bezpośredniemu opiekunowi praktyki z prośbą by również go uzupełnił i podpisał. Wypełniony formularz zabierz ze sobą.
 5. Po zakończeniu praktyki wypełnij Elektroniczny formularz zakończenia studenckiej praktyki zawodowej (odnośnik do formularza znajduje się poniżej).
 6. Najpóźniej do 30 września złóż w Sekretariacie ds. studenckich WBBiB:
  a) uzupełniony, podpisany i opieczętowany Dziennik Praktyki,
  b) uzupełniony i podpisany Formularz merytorycznego podsumowania obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej”(obie części formularza powinny być spięte razem jako jeden dokument).
   

PLIKI DO POBRANIA/ODNOŚNIKI DO FORMULARZY ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN OBOWIĄZKOWEJ STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 1. Zorganizowanie praktyki należy do Studenta. 
 2. Wybór instytucji (miejsca) odbywania praktyki, zwanej „Przyjmującym” musi uwzględniać możliwości realizacji przez Studenta efektów uczenia się zawartych w sylabusie dotyczącym praktyki zawodowej dla danego kierunku studiów.
 3. Przed rozpoczęciem praktyk Student jest zobowiązany do:
  a) poprawnego wypełnienia – w uzgodnieniu z „Przyjmującym” – i złożenia w sekretariacie ds. studenckich WBBiB formularza Porozumienia o organizacji obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej,
  b) wypełnienie Elektronicznego formularza zgłoszenia praktyki,
  c) pobrania z Sekretariatu ds. studenckich WBBiB opieczętowanego Dziennika Praktyki.
 4. W trakcie praktyk Student jest zobowiązany do starannego wypełniania Dziennika Praktyki, który powinien dokładnie odzwierciedlać jej przebieg. 
 5. Student jest zobowiązany do wykupienia na czas trwania praktyki obowiązkowego ubezpieczenia OC i NNW.
 6. O wszelkich zmianach, w tym zmianie terminu rozpoczęcia czy zakończenia praktyki, Student powinien niezwłocznie poinformować Pełnomocnika ds. współpracy ze środowiskiem zewnętrznym i praktyk studenckich. 
 7. W czasie praktyk Student powinien z dbałością o dobre imię własne i Uniwersytetu Jagiellońskiego rzetelnie realizować praktykę.
 8. Po zakończeniu praktyk Student jest zobowiązany do:
  a) wypełnienia Formularza merytorycznego podsumowania obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej i uzyskania opinii oraz podpisu bezpośredniego opiekuna praktyk. 
  b) uzupełnienia Elektronicznego formularza zakończenia studenckiej praktyki zawodowej.
 9. Po spełnieniu wymogów wymienionych w pkt. 8., jednak nie później niż do 30 września roku rozpoczęcia praktyki, Student jest zobligowany złożyć w Sekretariacie ds. studenckich WBBiB:
  a) uzupełniony, podpisany i opieczętowany Dziennik Praktyki,
  b) wypełniony i podpisany przez Studenta i bezpośredniego opiekuna praktyki Formularz merytorycznego podsumowania obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej.
 10. Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków Pełnomocnik ds. współpracy ze środowiskiem zewnętrznym i praktyk studenckich podejmuje decyzję o zaliczeniu lub niezaliczeniu odbycia obowiązkowej praktyki zawodowej przez Studenta. 
   
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYPEŁNIANIA I SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 1. Przed rozpoczęciem praktyki, zachowując wskazaną kolejność działań:
  a) Wypełnij (w trzech egzemplarzach) w porozumieniu z „Przyjmującym” formularz Porozumienia o organizacji obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej (do pobrania poniżej). Podczas wypełnienia dokumentu, pamiętaj o usunięciu zbędnych wielokropków, a po wypełnieniu wydrukuj dokument bez komentarzy (w opcji drukowania należy ODZNACZYĆ wariant „drukuj adjustację”).
  b) Wypełnij Elektroniczny formularz zgłoszenia praktyki (odnośnik do formularza znajduje się poniżej),
  c) Złóż w Sekretariacie ds. studenckich WBBiB trzy egzemplarze Porozumienia o organizacji obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej. Pamiętaj, że Porozumienie powinno zawierać Twój podpis oraz podpis i pieczęć (jeśli takową posiada) „Przyjmującego”.
  d) Po uzyskaniu podpisu i pieczęci Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB odbierz z Sekretariatu ds. studenckich WBBiB dwa egzemplarze Porozumienia.
  e) Odbierz z Sekretariatu ds. studenckich WBBiB opieczętowany Dziennik Praktyki.
  f) Pamiętaj o wykupieniu na czas trwania praktyki ubezpieczenia OC i NNW. 
 2. Po przybyciu na miejsce odbywania praktyki przekaż „Przyjmującemu” jeden egzemplarz podpisanego przez Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB Porozumienia o organizacji obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej.
 3. W trakcie praktyki na bieżąco, starannie i szczegółowo uzupełniaj Dziennik Praktyki, w sposób który pozwoli ocenić przebieg praktyki oraz możliwość uzyskania określonych efektów uczenia się.
 4. Po zakończeniu praktyki, ale przed opuszczeniem miejsca gdzie odbywały się praktyki wypełnij Formularz merytorycznego podsumowania obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej (do pobrania poniżej). Uzupełniony i podpisany przez Ciebie egzemplarz formularza przekaż bezpośredniemu opiekunowi praktyki z prośbą by również go uzupełnił i podpisał. Wypełniony formularz zabierz ze sobą.
 5. Po zakończeniu praktyki wypełnij Elektroniczny formularz zakończenia studenckiej praktyki zawodowej (odnośnik do formularza znajduje się poniżej).
 6. Najpóźniej do 30 września złóż w Sekretariacie ds. studenckich WBBiB:
  a) uzupełniony, podpisany i opieczętowany Dziennik Praktyki,
  b) uzupełniony i podpisany Formularz merytorycznego podsumowania obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej”(obie części formularza powinny być spięte razem jako jeden dokument).
   

PLIKI DO POBRANIA/ODNOŚNIKI DO FORMULARZY ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN OBOWIĄZKOWEJ STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 1. Zorganizowanie praktyki należy do Studenta. 
 2. Wybór instytucji (miejsca) odbywania praktyki, zwanej „Przyjmującym” musi uwzględniać możliwości realizacji przez studenta efektów uczenia się zawartych w sylabusie dotyczącym praktyki zawodowej dla danego kierunku studiów.
 3. Przed rozpoczęciem praktyk student jest zobowiązany do:
  a) poprawnego wypełnienia – w uzgodnieniu z „Przyjmującym” – i złożenia w sekretariacie ds. studenckich WBBiB formularza Porozumienia o organizacji obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej,
  b) wypełnienie Elektronicznego formularza zgłoszenia praktyki,
  c) pobrania z Sekretariatu ds. studenckich WBBiB opieczętowanego Dziennika Praktyki.
 4. W trakcie praktyk student jest zobowiązany do starannego wypełniania Dziennika Praktyki, który powinien dokładnie odzwierciedlać jej przebieg. 
 5. Student jest zobowiązany do wykupienia na czas trwania praktyki obowiązkowego ubezpieczenia OC i NNW.
 6. O wszelkich zmianach, w tym zmianie terminu rozpoczęcia czy zakończenia praktyki, Student powinien niezwłocznie poinformować Pełnomocnika ds. współpracy ze środowiskiem zewnętrznym i praktyk studenckich. 
 7. W czasie praktyk Student powinien z dbałością o dobre imię własne i Uniwersytetu Jagiellońskiego rzetelnie realizować praktykę.
 8. Po zakończeniu praktyk Student jest zobowiązany do:
  a) wypełnienia Formularza merytorycznego podsumowania obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej i uzyskania opinii oraz podpisu bezpośredniego opiekuna praktyk. 
  b) uzupełnienia Elektronicznego formularza zakończenia studenckiej praktyki zawodowej.
 9. Po spełnieniu wymogów wymienionych w pkt. 8., jednak nie później niż do 30 września roku rozpoczęcia praktyki, Student jest zobligowany złożyć w Sekretariacie ds. studenckich WBBiB:
  a) uzupełniony, podpisany i opieczętowany Dziennik Praktyki,
  b) wypełniony i podpisany przez Studenta i bezpośredniego opiekuna praktyki Formularz merytorycznego podsumowania obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej.
 10. Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków Pełnomocnik ds. współpracy ze środowiskiem zewnętrznym i praktyk studenckich podejmuje decyzję o zaliczeniu lub niezaliczeniu odbycia obowiązkowej praktyki zawodowej przez Studenta. 
   
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYPEŁNIANIA I SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 1. Przed rozpoczęciem praktyki, zachowując wskazaną kolejność działań:
  a) Wypełnij (w trzech egzemplarzach) w porozumieniu z „Przyjmującym” formularz Porozumienia o organizacji obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej (do pobrania poniżej). Podczas wypełnienia dokumentu, pamiętaj o usunięciu zbędnych wielokropków, a po wypełnieniu wydrukuj dokument bez komentarzy (w opcji drukowania należy ODZNACZYĆ wariant „drukuj adjustację”).
  b) Wypełnij Elektroniczny formularz zgłoszenia praktyki (odnośnik do formularza znajduje się poniżej),
  c) Złóż w Sekretariacie ds. studenckich WBBiB trzy egzemplarze Porozumienia o organizacji obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej. Pamiętaj, że Porozumienie powinno zawierać Twój podpis oraz podpis i pieczęć (jeśli takową posiada) „Przyjmującego”.
  d) Po uzyskaniu podpisu i pieczęci Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB odbierz z Sekretariatu ds. studenckich WBBiB dwa egzemplarze Porozumienia.
  e) Odbierz z Sekretariatu ds. studenckich WBBiB opieczętowany Dziennik Praktyki.
  f) Pamiętaj o wykupieniu na czas trwania praktyki ubezpieczenia OC i NNW. 
 2. Po przybyciu na miejsce odbywania praktyki przekaż „Przyjmującemu” jeden egzemplarz podpisanego przez Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB Porozumienia o organizacji obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej.
 3. W trakcie praktyki na bieżąco, starannie i szczegółowo uzupełniaj Dziennik Praktyki, w sposób który pozwoli ocenić przebieg praktyki oraz możliwość uzyskania określonych efektów uczenia się.
 4. Po zakończeniu praktyki, ale przed opuszczeniem miejsca gdzie odbywały się praktyki wypełnij Formularz merytorycznego podsumowania obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej (do pobrania poniżej). Uzupełniony i podpisany przez Ciebie egzemplarz formularza przekaż bezpośredniemu opiekunowi praktyki z prośbą by również go uzupełnił i podpisał. Wypełniony formularz zabierz ze sobą.
 5. Po zakończeniu praktyki wypełnij Elektroniczny formularz zakończenia studenckiej praktyki zawodowej (odnośnik do formularza znajduje się poniżej).
 6. Najpóźniej do 30 września złóż w Sekretariacie ds. studenckich WBBiB:
  a) uzupełniony, podpisany i opieczętowany Dziennik Praktyki,
  b) uzupełniony i podpisany Formularz merytorycznego podsumowania obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej”(obie części formularza powinny być spięte razem jako jeden dokument).
   

PLIKI DO POBRANIA/ODNOŚNIKI DO FORMULARZY ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN OBOWIĄZKOWEJ STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

 1. Zorganizowanie praktyki należy do Studenta. 
 2. Wybór instytucji (miejsca) odbywania praktyki, zwanej „Przyjmującym” musi uwzględniać możliwości realizacji przez Studenta efektów uczenia się zawartych w sylabusie dotyczącym praktyki zawodowej dla danego kierunku studiów.
 3. Przed rozpoczęciem praktyk Student jest zobowiązany do:
  a) poprawnego wypełnienia – w uzgodnieniu z „Przyjmującym” – i złożenia w sekretariacie ds. studenckich WBBiB formularza Porozumienia o organizacji obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej,
  b) wypełnienie Elektronicznego formularza zgłoszenia praktyki,
  c) pobrania z Sekretariatu ds. studenckich WBBiB opieczętowanego Dziennika Praktyki.
 4. W trakcie praktyk Student jest zobowiązany do starannego wypełniania Dziennika Praktyki, który powinien dokładnie odzwierciedlać jej przebieg. 
 5. Student jest zobowiązany do wykupienia na czas trwania praktyki obowiązkowego ubezpieczenia OC i NNW.
 6. O wszelkich zmianach, w tym zmianie terminu rozpoczęcia czy zakończenia praktyki, Student powinien niezwłocznie poinformować Pełnomocnika ds. współpracy ze środowiskiem zewnętrznym i praktyk studenckich. 
 7. W czasie praktyk Student powinien z dbałością o dobre imię własne i Uniwersytetu Jagiellońskiego rzetelnie realizować praktykę.
 8. Po zakończeniu praktyk Student jest zobowiązany do:
  a) wypełnienia Formularza merytorycznego podsumowania obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej i uzyskania opinii oraz podpisu bezpośredniego opiekuna praktyk. 
  b) uzupełnienia Elektronicznego formularza zakończenia studenckiej praktyki zawodowej.
 9. Po spełnieniu wymogów wymienionych w pkt. 8., jednak nie później niż do 30 września roku rozpoczęcia praktyki, Student jest zobligowany złożyć w Sekretariacie ds. studenckich WBBiB:
  a) uzupełniony, podpisany i opieczętowany Dziennik Praktyki,
  b) wypełniony i podpisany przez Studenta i bezpośredniego opiekuna praktyki Formularz merytorycznego podsumowania obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej.
 10. Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków Pełnomocnik ds. współpracy ze środowiskiem zewnętrznym i praktyk studenckich podejmuje decyzję o zaliczeniu lub niezaliczeniu odbycia obowiązkowej praktyki zawodowej przez Studenta. 
   
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYPEŁNIANIA I SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 1. Przed rozpoczęciem praktyki, zachowując wskazaną kolejność działań:
  a) Wypełnij (w czterech egzemplarzach) w porozumieniu z „Przyjmującym” formularz Porozumienia o organizacji obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej (do pobrania poniżej). Podczas wypełnienia dokumentu, pamiętaj o usunięciu zbędnych wielokropków, a po wypełnieniu wydrukuj dokument bez komentarzy (w opcji drukowania należy ODZNACZYĆ wariant „drukuj adjustację”).
  b) Wypełnij Elektroniczny formularz zgłoszenia praktyki (odnośnik do formularza znajduje się poniżej),
  c) Złóż w Sekretariacie ds. studenckich WBBiB cztery egzemplarze Porozumienia o organizacji obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej. Pamiętaj, że Porozumienie powinno zawierać Twój podpis podpis i pieczęć (jeśli takową posiada) „Przyjmującego” oraz podpis kierownika Studiów Matematyczno-Przyrodniczych.
  d) Po uzyskaniu podpisu i pieczęci Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB odbierz z Sekretariatu ds. studenckich WBBiB dwa egzemplarze Porozumienia.
  e) Odbierz z Sekretariatu ds. studenckich WBBiB opieczętowany Dziennik Praktyki.
  f) Pamiętaj o wykupieniu na czas trwania praktyki ubezpieczenia OC i NNW. 
 2. Po przybyciu na miejsce odbywania praktyki przekaż „Przyjmującemu” jeden egzemplarz Porozumienia o organizacji obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej podpisanego przez Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB oraz kierownika Studiów Matematyczno-Przyrodniczych. 
 3. W trakcie praktyki na bieżąco, starannie i szczegółowo uzupełniaj Dziennik Praktyki, w sposób który pozwoli ocenić przebieg praktyki oraz możliwość uzyskania określonych efektów uczenia się.
 4. Po zakończeniu praktyki, ale przed opuszczeniem miejsca gdzie odbywały się praktyki wypełnij Formularz merytorycznego podsumowania obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej (do pobrania poniżej). Uzupełniony i podpisany przez Ciebie egzemplarz formularza przekaż bezpośredniemu opiekunowi praktyki z prośbą by również go uzupełnił i podpisał. Wypełniony formularz zabierz ze sobą.
 5. Po zakończeniu praktyki wypełnij Elektroniczny formularz zakończenia studenckiej praktyki zawodowej (odnośnik do formularza znajduje się poniżej).
 6. Najpóźniej do 30 września złóż w Sekretariacie ds. studenckich WBBiB:
  a) uzupełniony, podpisany i opieczętowany Dziennik Praktyki,
  b) uzupełniony i podpisany Formularz merytorycznego podsumowania obowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej”(obie części formularza powinny być spięte razem jako jeden dokument).
   

PLIKI DO POBRANIA/ODNOŚNIKI DO FORMULARZY ELEKTRONICZNYCH