Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REKRUTACJA NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy spełnią określone przez Uniwersytet Jagielloński kryteria. Należy zwrócić uwagę, że dla większości kierunków studiów, inne zasady i terminy rekrutacji obowiązują obywateli Polski, a inne cudzoziemców. Jeśli chodzi o obywateli Polski, o przyjęciu na studia I stopnia (licencjackie) decydują wyniki z egzaminu maturalnego natomiast rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie) odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na egzaminie wstępnym (lub w czasie rozmowy kwalifikacyjnej) oraz na podstawie średniej ocen ze studiów (na poziomie co najmniej licencjackim). O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeńZasady przyjęcia do Szkoły Doktorskiej uzależnione są od wybranego programu kształcenia. 

Egzaminy maturalne uwzględniane w procesie rekrutacji na studia I stopnia to:

  • polska matura nowa (egzamin przeprowadzany w kraju od 2002 r.),
  • matura międzynarodowa (International Baccalaureate, IB),
  • matura europejska (European Baccalaureate, EB),
  • inna matura zagraniczna.

Osoby, które są zainteresowane studiowaniem na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii powinny zgłosić swoją kandydaturę elektronicznie, logując się w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów) poprzez stronę www.irk.uj.edu.pl. System ten każdemu kandydatowi nadaje login i hasło oraz umożliwia wprowadzenie danych niezbędnych w dalszym procesie rekrutacji. Za pośrednictwem IRK kandydat otrzymuje również informację, czy został przyjęty lub też, w jakim terminie odbędzie się egzamin wstępny. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych wprowadzonych do systemu.

Uwaga! Terminy rejestracji w systemie IRK są różne dla poszczególnych rodzajów studiów (inne dla I i II stopnia).

Komplet danych dotyczących rekrutacji na UJ, w tym między innymi: pełny harmonogram rekrutacji (z uwzględnieniem naborów dodatkowych) oraz szczegółowe zasady obliczania wyników kwalifikacji w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych są udostępniane pod adresem www.rekrutacja.uj.edu.pl/ oraz w Dziale Rekrutacji na Studia:

Dział Rekrutacji na Studia
Centrum Wsparcia Dydaktyki, Welcome Centre, I piętro
ul. Ingardena 6 (wejście od ulicy Oleandry 2A)
30-060 Kraków

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii kandydat powinien stawić się w określonym czasie z kompletem niezbędnych dokumentów w sekretariacie ds. studenckich WBBiB, przy ul. Gronostajowej 7 (II piętro, pokój D210), aby dokonać wpisu na studia.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów rekrutacji na studia na rok akademicki 2024/2025 są dostępne na stronie Działu Rekrutacji UJ:

Terminy naborów do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych są dostępne na stronie Szkoły.

Nabór na rok akademicki 2022/2023

Kierunek biochemia: dolny próg – 50 pkt.
Kierunek biofizyka molekularna i komórkowa: dolny próg – 50 pkt.
Kierunek bioinformatyka: dolny próg – 50 pkt.
Kierunek biotechnologia: dolny próg – 65 pkt. 

Przykładowe zagadnienia, które mogą zostać poruszone w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminów wstępnych oraz na teście są dostępne przy opisach poszczególnych kierunków, w częsci OFERTA STUDIÓW:

​Tam również prezentowane są informacje dotyczące technicznych aspektów przebiegu egzaminów/rozmów kwalifikacyjnych.

Sposób obliczania wyniku kwalifikacji zależy od ustalonych przez jednostkę zasad kwalifikacji dla danych studiów oraz rodzaju posiadanej matury.

Szczegółowe informacje o tym, jak obliczany jest wynik kwalifikacji na podstawie poszczegółnych rodzajów egzaminów maturalnych są umieszczone na podstronie uniwersyteckiego Działu Rekrutacji na Studia.

Kandydat na studia powinien zwrócić szczególną uwagę na poprawność wpisanych przez siebie do systemu wyników egzaminu maturalnego, gdyż ponosi On pełną odpowiedzialność za ich prawdziwość. Wyniki z egzaminu maturalnego decydują o wyniku kwalifikacji!

Wpisy na studia kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w wyniku rekrutacji odbywają sie tylko w wyznaczonym terminie (podanym w harmonogramie rekrutacji). Wpisu należy dokonać osobiście lub przez upoważnioną osobę. 

Szczegółowe wytyczne zostały przedstawione na podstronie Działu Rekrutacji na Studia.

Kandydaci, którzy po ogłoszeniu wyników kwalifikacji znaleźli się na liście rezerwowej i nadal są zainteresowani przyjęciem na studia na WBBiB, powinni codziennie, począwszy od dnia ogłoszenia wyników kwalifikacji, sprawdzać swoje konta w systemie IRK! Dzięki temu Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia, w miejsce tych osób, które zrezygnowały z wpisu, będą mogły zdążyć zapisać się na studia w terminie wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną.

Kandydaci na studia I stopnia, którzy po ogłoszeniu wyników kwalifikacji znaleźli się na liście rezerwowej, ale nie są zainteresowani przyjęciem na studia na wydziale WBBiB, proszeni są o jak najszybsze zrezygnowanie z ubiegania się o przyjęcie na studia! Rezygnacji należy dokonać w systemie IRK.

Szybkie podanie informacji o rezygnacji pozwoli zaoszczędzić niepewności kolejnym osobom z listy rezerwowej – dowiedzą się one prędzej, czy zostaną przyjęte na studia, czy też nie. To z kolei umożliwi im zaplanować przyszłość; np. podjąć decyzję o startowaniu na inne kierunki, na których w czasie pierwszego naboru nie został wypełniony limit przyjęć, lub rozpocząć starania o przyjęcie do pracy.