Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

BIOINFORMATYKA – STUDIA II STOPNIA

Charakterystyczną cechą nauk przyrodniczych staje się w ostatnich latach interdyscyplinarnośćBioinformatyka to kierunek utworzony na styku informatyki i biologii, który powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów od:

  • zaawansowanych metod badania obiektów żywych,

  • analizy danych,

  • symulacji komputerowych oraz

  • modelowania procesów biologicznych.

Dwuletnie, stacjonarne studia magisterskie bioinformatyka realizowane są na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki UJ. Studia są prowadzone w języku polskim. Nauka na studiach jest bezpłatna dla osób z polskim obywatelstwem

Duża część proponowanych kursów to zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń laboratoryjnych, komputerowych lub konwersatoriów. Zajęcia prowadzone są w nowych, dobrze wyposażonych salach dydaktycznych oraz laboratoriach badawczych dysponujących zaawansowaną aparaturą

Specjalistyczne kursy obejmują zagadnienia z zakresu genomiki i proteomiki, biologii systemów i biologii syntetycznej, semiotyki informacji genetycznej, a także analizy danych w sekwencjonowaniu następnej generacji i są ukierunkowane są na rozwiązywanie problemów charakterystycznych dla współczesnej bioinformatyki.

Szeroka oferta kursów fakultatywnych sprawia, że studenci mogą swobodnie obierać swoją ścieżkę kształcenia uwzględniając już zdobytą wiedzę i umiejętności, swoje zainteresowania, jak i zmieniające się potrzeby runku pracy. Studenci mają także możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programów wymiany studenckiej. 

Studia kończą się pracą magisterską, której przygotowanie pozwala przyszłym absolwentom na wykorzystanie szerokiego wachlarza zaawansowanych metod bioinformatycznych.

Szczegółowy program studiów magisterskich jest dostępny na stronie Aplikacja Sylabus UJ.

W trakcie studiów studenci mogą brać udział w projektach badawczych realizowanych na Wydziale, a co za tym idzie, rozwijać własne zainteresowania naukowe.

W zależności od indywidualnych predyspozycji i zainteresowań, absolwenci kierunku bioinformatyka mają do wyboru kilka możliwości rozwoju zawodowego.

Jedną z nich jest praca stricte naukowa w krajowych lub zagranicznych ośrodkach akademickich lub badawczych. Wybór tej drogi wiąże się zwykle z podjęciem studiów doktoranckich.

Kolejna opcja to praca w charakterze specjalisty w przedsiębiorstwach – związanych np. z biotechnologią, przemysłem farmaceutycznym, ochroną zdrowia, czy też diagnostyką – w których wykorzystywane są zaawansowane metody pomiarowe, przeprowadzane są skomplikowane analizy danych, do projektowania nowych związków/leków stosuje się modelowanie komputerowe.

Wreszcie, ogólne przygotowanie informatyczne, obejmujące nowoczesne języki programowania, zaawansowane technologie sieciowe i analizę statystyczną danych daje absolwentom możliwość zatrudnienia w firmach z sektora IT.

Rejestracja i terminy

Kandydaci na studia II stopnia powinni się zarejestrować na stronie systemu IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów), gdzie znajdują się szczegółowe i wiążące informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji na kierunek bioinformatyka. 

Formalne warunki wstępne

Do podjęcia studiów II stopnia na kierunku bioinformatyka upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (z tytułem co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku. 

Wynik kwalifikacji

W roku 2024 nabór kandydatów na kierunek bioinormatyka odbywa się w oparciu o następujące kryteria: 

  • średnia ze studiów (waga 25%),
  • test (waga 75%).

Do pobrania: lista zagadnień i przykładowych pytań do egzaminu wstępnego (testu).

  • maksymalna liczba osób: 20 (obywatele Polski) + 2 (cudzoziemcy)
  • minimalna liczba osób wymagana do uruchomienia studiów: 8