Przejdź do głównej treści

BIOINFORMATYKA – STUDIA II STOPNIA

Charakterystyczną cechą nauk przyrodniczych staje się w ostatnich latach interdyscyplinarnośćBioinformatyka to nowy kierunek utworzony na styku informatyki i biologii, który powstał w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów od:

 • zaawansowanych metod badania obiektów żywych,

 • analizy danych,

 • symulacji komputerowych oraz

 • modelowania procesów biologicznych.

Opis kierunku

Dwuletnie, stacjonarne studia magisterskie Bioinformatyka realizowane są na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii we współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki UJ. Studia są prowadzone w języku polskim. Nauka na studiach jest bezpłatna dla osób z polskim obywatelstwem

Duża część proponowanych kursów to zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń laboratoryjnych, komputerowych lub konwersatoriów. Zajęcia prowadzone są w nowych, dobrze wyposażonych salach dydaktycznych oraz laboratoriach badawczych dysponujących zaawansowaną aparaturą

Specjalistyczne kursy obejmują zagadnienia z zakresu genomiki i proteomiki, biologii systemów i biologii syntetycznej, semiotyki informacji genetycznej, a także analizy danych w sekwencjonowaniu następnej generacji i są ukierunkowane są na rozwiązywanie problemów charakterystycznych dla współczesnej bioinformatyki.

Szeroka oferta kursów fakultatywnych sprawia, że studenci mogą swobodnie obierać swoją ścieżkę kształcenia uwzględniając już zdobytą wiedzę i umiejętności, swoje zainteresowania, jak i zmieniające się potrzeby runku pracy. Studenci mają także możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programów wymiany studenckiej. 

Studia kończą się pracą magisterską, której przygotowanie pozwala przyszłym absolwentom na wykorzystanie szerokiego wachlarza zaawansowanych metod bioinformatycznych.

Szczegółowy program studiów II stopnia jest dostępny w zakładce na stronie Aplikacja Sylabus UJ.

Dlaczego studiowanie na WBBiB to dobry wybór

W trakcie studiów studenci mogą brać udział w projektach badawczych realizowanych na Wydziale, a co za tym idzie, rozwijać własne zainteresowania naukowe.

Profil absolwenta

W zależności od indywidualnych predyspozycji i zainteresowań, absolwenci kierunku Bioinformatyka mają do wyboru kilka możliwości rozwoju zawodowego.

Jedną z nich jest praca stricte naukowa w krajowych lub zagranicznych ośrodkach akademickich lub badawczych. Wybór tej drogi wiąże się zwykle z podjęciem studiów doktoranckich.

Kolejna opcja to praca w charakterze specjalisty w przedsiębiorstwach – związanych np. z biotechnologią, przemysłem farmaceutycznym, ochroną zdrowia, czy też diagnostyką – w których wykorzystywane są zaawansowane metody pomiarowe, przeprowadzane są skomplikowane analizy danych, do projektowania nowych związków/leków stosuje się modelowanie komputerowe.

Wreszcie, ogólne przygotowanie informatyczne, obejmujące nowoczesne języki programowania, zaawansowane technologie sieciowe i analizę statystyczną danych daje absolwentom możliwość zatrudnienia w firmach z sektora IT.

Zasady rekrutacji obowiązujące obywateli Polski

Rejestracja i terminy

Kandydaci na studia II stopnia (rok akademicki 2019/2020) powinni się zarejestrować na stronie systemu ERK (Elektronicznej Rejestracji Kandydatów), gdzie znajdują się szczegółowe i wiążące informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji na kierunek Bioinformatyka. 

Nabór pierwszy (podstawowy):

 • rejestracja w systemie ERK: 4 czerwca 2019 – 9 lipca 2019
 • potwierdzanie rejestracji: do 11 lipca do godz. 12.00
 • test kwalifikacyjny: 15 lipca 2019, godz. 14.00, sala D104

W razie niewypełnienia limitu miejsc, automatycznie uruchamiane są dodatkowe nabory na studia. Terminy w ramach drugiego (sierpniowego) naboru to:

 • rejestracja w systemie ERK: do 3 września 2019
 • potwierdzanie rejestracji: do 5 września 2019 do godz. 12.00
 • test kwalifikacyjny: 10-11 września 2019.

Ważne daty w ramach trzeciego (wrześniowego) naboru to:

 • rejestracja w systemie ERK: 17 września 2019
 • potwierdzanie rejestracji: 19 września do godz. 12.00
 • test kwalifikacyjny: 23 września 2019.

Formalne warunki wstępne

Do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Bioinformatyka upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (z tytułem co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku. 

Wynik kwalifikacji

Nabór kandydatów na kierunek Bioinformatyka odbywa się w oparciu o następujące kryteria: 

 • średnia ze studiów (waga 25%),
 • test kwalifikacyjny (waga 75%).

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników ze obydwu powyżej wymienionych kryteriów przemnożonych przez odpowiadające im wagi. Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zagadnienia do testu kwalifikacyjnego

Do pobrania: zestaw zagadnień, które mogą zostać poruszone w trakcie testu kwalifikacyjnego.

Limit przyjęć

 • maksymalna liczba osób: 20 (obywatele Polski) + 2 (cudzoziemcy)
 • minimalna liczba osób wymagana do uruchomienia studiów: 8