Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA – STUDIA II STOPNIA

Biotechnologia molekularna stanowi istotne uzupełnienie studiów licencjackich z biotechnologii. Pozwala na pogłębienie wiedzy z przedmiotów kierunkowych, jak również nabycie umiejętności niezbędnych w przyszłości, w samodzielnej pracy. Nazwa kierunku wskazuje na poziom organizacji materii, wokół którego koncentrują się studia prowadzone na WBBiB – ich przedmiotem są przede wszystkim makrocząsteczki, takie jak kwasy nukleinowe i białka oraz różnorodne procesy zachodzące w komórkach mikroorganizmów, roślin i zwierząt.

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym. W programie znajduje się zaledwie kilka kursów obowiązkowych. Większość przedmiotów studenci wybierają zgodnie z własnymi zainteresowaniami, z dziedzin takich jak: biotechnologia medyczna, biotechnologia roślin, biotechnologia komórki, biotechnologia mikroorganizmów oraz genetyka molekularna. W toku studiów główny nacisk położony jest na nabycie przez studentów umiejętności praktycznych oraz poznanie jak największej liczby metod i technik stosowanych współcześnie w obszarze nauk biologicznych.

Osoby, które ukończyły studia licencjackie na innym wydziale niż WBBiB mogą liczyć na pomoc konsultantów(wybranych pracowników naukowych WBBiB) przy opracowywaniu planu studiów oraz podejmowaniu decyzji o wyborze tematyki i opiekuna pracy magisterskiej. Osoby te mają również możliwość uzupełnienia wiedzy na kursach pierwotnie przewidzianych dla studiów licencjackich (I stopnia) prowadzonych na WBBiB.

Szczegółowy program studiów magisterskich jest dostępny na stronie Aplikacja Sylabus UJ.

WBBiB jest jednym z najlepszych ośrodków naukowych w kraju. Dysponuje nowoczesnym zapleczem aparaturowym oraz dużymi funduszami na prowadzenie badań. Różnorodne zagadnienia, nad jakimi pracują naukowcy z WBBiB oraz zaawansowane techniki, z których korzystają znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie w zajęciach dydaktycznych i przekładają się na umiejętności absolwentów biotechnologii molekularnej

Dostęp do laboratoriów i możliwość udziału w projektach badawczych realizowanych na wydziale pozwalają na:

  • nabycie umiejętności niezbędnych w samodzielnej pracy doświadczalnej,
  • zapoznanie się z nowoczesnymi metodami wykorzystywanymi obecnie w naukach przyrodniczych
  • sprecyzowanie własnych zainteresowań oraz podjęcie decyzji odnośnie dalszego rozwoju zawodowego.

Dzięki umowom partnerskim z kilkunastoma ośrodkami w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych studenci WBBiB mogą wyjeżdżać na zagraniczne półroczne lub roczne stypendia naukowe.

Absolwenci studiów magisterskich są przygotowanie do pracy przy realizacji projektów badawczych w Polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych.

Mogą również pracować w laboratoriach kontrolnych i usługowych (np. przy diagnostyce chorób o podłożu genetycznym, w kryminalistyce).

Osoby decydujące się na wybór kariery naukowej/akademickiej kontynuują naukę w Szkołach Doktorskich. Dzięki znakomitemu wykształceniu nasi absolwenci są chętnie przyjmowani na studia doktoranckie na uczelniach zagranicznych. 

Na świecie, a ostatnio także i w Polsce, wzrasta liczba firm prowadzących własne badania naukowe lub wdrażających osiągnięcia nauki w rozmaitych dziedzinach, takich jak np. kosmetologia, farmakologia, nowoczesna diagnostyka chorób, nowe technologie medyczne, technologie na rzecz ochrony środowiska i inne. W nich także absolwenci biotechnologii molekularnej mogą znaleźć zatrudnienie.

Alternatywą dla pracy badawczej i laboratoryjnej jest popularyzacja nauki w różnego rodzaju mediach (Internet, prasa, tv, radio).

Niektórzy z naszych absolwentów pracują na styku nauki i biznesu, w firmach działających na rzecz wprowadzania polskiej myśli naukowej do przemysłu.

Rejestracja i terminy

Kandydaci na studia magisterskie (II stopnia) powinni się zarejestrować na stronie systemu IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów), gdzie znajdują się szczegółowe i wiążące informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji na kierunek biotechnologia molekularna. 

Formalne warunki wstępne

Do podjęcia studiów magisterskich na kierunku biotechnologia molekularna upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (z tytułem co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku. 

Wynik kwalifikacji

W roku 2024 nabór kandydatów na kierunek biotechnologia molekularna odbywa się w oparciu o następujące kryteria: 

  • średnia ze studiów (waga 25%),
  • wynik egzaminu wstępnego (waga 75%).

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników ze obydwu powyżej wymienionych kryteriów przemnożonych przez odpowiadające im wagi. Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Do pobrania: szczegółowa lista zagadnień oraz przykładowe pytania do egzaminu wstępnego.

  • maksymalna liczba osób: 60 (obywatele Polski) + 6 (cudzoziemcy)
  • minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów: 15