Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOCHEMIA – STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne studia II stopnia z biochemii trwają cztery semestry, w czasie których student zobowiązany jest zdobyć minimum 120 punktów ECTS. W programie studiów znajdują się przedmioty kształcenia ogólnego (np. filozofia przyrody czy bioetyka) oraz przedmioty kierunkowe (zaawansowane kursy specjalistyczne obejmujące wykłady i ćwiczenia poświęcone poszczególnym działom nowoczesnej biochemii).

Do uzyskania tytułu zawodowego magistra konieczne jest:

 • zaliczenie kursów, seminariów i pracowni określonych w programie studiów,

 • przedstawienie pozytywnie ocenionej pracy magisterskiej,

 • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego.

W czasie studiów II stopnia kładziemy duży nacisk na wyrobienie u naszych absolwentów dużych umiejętności praktycznych. Dlatego też praca magisterska ma charakter doświadczalny i powstaje w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych samodzielnie przez studenta pod okiem opiekuna naukowego.

Szczegółowy program studiów jest dostępny na stronie Aplikacja Sylabus UJ.

Dlaczego studiowanie na WBBiB to dobry wybór

WBBiB jest jednym z najlepszych ośrodków naukowych w kraju. Dysponuje nowoczesnym zapleczem aparaturowym oraz dużymi funduszami na prowadzenie badań. Różnorodne zagadnienia, nad jakimi pracują naukowcy z WBBiB oraz zaawansowane techniki, z których korzystają znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie w zajęciach dydaktycznych i przekładają się na umiejętności absolwentów Biochemii.

Dostęp do laboratoriów i możliwość udziału w projektach badawczych
 realizowanych na wydziale pozwalają na:

 • nabycie umiejętności niezbędnych w samodzielnej pracy doświadczalnej,
 • zapoznanie się z nowoczesnymi metodami wykorzystywanymi obecnie w naukach przyrodniczych
 • sprecyzowanie własnych zainteresowań oraz podjęcie decyzji odnośnie dalszego rozwoju zawodowego.

Co roku na Wydziale organizowany jest konkurs na Studenckie Projekty Badawcze. Zwycięzcy konkursu otrzymują do 10 000 zł na realizację własnych pomysłów naukowych.

Dzięki umowom partnerskim z kilkunastoma ośrodkami w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych studenci WBBiB mogą wyjeżdżać na zagraniczne półroczne lub roczne staże naukowe.

Profil absolwenta

Absolwenci studiów magisterskich są przygotowanie do pracy przy realizacji projektów badawczych w Polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych.

Mogą również pracować w laboratoriach diagnostycznych, kontrolnych i usługowych (np. przy diagnostyce chorób o podłożu genetycznym, w kryminalistyce).

Osoby decydujące się na wybór kariery naukowej/akademickiej kontynuują naukę na studiach III stopnia. Dzięki znakomitemu wykształceniu nasi absolwenci są chętnie przyjmowani na studia doktoranckie również na uczelniach zagranicznych. 

Na świecie, a ostatnio także i w Polsce, stopniowo wzrasta liczba firm prowadzących własne badania naukowe lub wdrażających osiągnięcia nauki w rozmaitych dziedzinach, takich jak np. kosmetologia, farmakologia, nowoczesna diagnostyka chorób, nowe technologie medyczne, technologie na rzecz ochrony środowiska i inne. W nich także absolwenci biotechnologii mogą znaleźć zatrudnienie.

Alternatywą dla pracy badawczej i laboratoryjnej jest popularyzacja nauki w różnego rodzaju mediach (Internet, prasa, tv, radio).

Niektórzy z naszych absolwentów pracują na styku nauki i biznesu, w firmach działających na rzecz wprowadzania polskiej myśli naukowej do przemysłu.

Zasady rekrutacji obowiązujące obywateli Polski

Rejestracja i terminy

Kandydaci na studia II stopnia (rok akademicki 2019/2020) powinni się zarejestrować na stronie systemu ERK (Elektronicznej Rejestracji Kandydatów), gdzie znajdują się szczegółowe i wiążące informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji na kierunek Biochemia. 

Nabór pierwszy (podstawowy):

 • rejestracja w systemie ERK: 4 czerwca 2019 – 9 lipca 2019
 • potwierdzanie rejestracji: do 11 lipca do godz. 12.00
 • egzamin wstępny: 15 lipca 2019, godz. 9.00, sala 1.01.13.

W razie niewypełnienia limitu miejsc, automatycznie uruchamiane są dodatkowe nabory na studia. Terminy w ramach drugiego (sierpniowego) naboru to:

 • rejestracja w systemie ERK: do 3 września 2019
 • potwierdzanie rejestracji: do 5 września 2019 do godz. 12.00
 • egzamin wstępny: 10-11 września 2019.

Ważne daty w ramach trzeciego (wrześniowego) naboru to:

 • rejestracja w systemie ERK: 17 września 2019
 • potwierdzanie rejestracji: 19 września do godz. 12.00
 • egzamin wstępny: 23 września 2019.

Formalne warunki wstępne

Do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Biochemia upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (z tytułem co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku. 

Wynik kwalifikacji

Nabór kandydatów na kierunek Biochemia odbywa się w oparciu o następujące kryteria: 

 • średnia ze studiów (waga 25%),
 • egzamin pisemny (waga 75%).

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników ze obydwu powyżej wymienionych kryteriów przemnożonych przez odpowiadające im wagi. Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, podaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zagadnienia do egzaminu wstępnego

Pisemny egzamin wstępny ma postać zamkniętego testu jednokrotnego wyboru. Pytania dotyczą podstawowych zagadnień współczesnej biochemii.

W pliku do pobrania zamieszczona została lista zagadnień obowiązujących na egzaminie oraz przykładowe pytania testowe z poprzednich lat.

Zagadnienia do egzaminu pobierz

Limit przyjęć

 • maksymalna liczba osób: 40 (obywatele Polski) + 4 (cudzoziemcy)
 • minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów: 15