Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOCHEMIA – STUDIA II STOPNIA

Stacjonarne studia magisterskie (II stopnia) z biochemii trwają cztery semestry, w czasie których student zobowiązany jest zdobyć minimum 120 punktów ECTS. W programie studiów znajdują się przedmioty kierunkowe (zaawansowane kursy specjalistyczne obejmujące wykłady i ćwiczenia poświęcone poszczególnym działom nowoczesnej biochemii) oraz przedmioty kształcenia ogólnego (np. filozofia przyrody czy bioetyka).

Do uzyskania tytułu zawodowego magistra konieczne jest:

  • zaliczenie kursów, seminariów i pracowni określonych w programie studiów,

  • przedstawienie pozytywnie ocenionej pracy magisterskiej,

  • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego.

W czasie studiów II stopnia kładziemy duży nacisk na wyrobienie u naszych absolwentów dużych umiejętności praktycznych. Dlatego też praca magisterska ma charakter doświadczalny i powstaje w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych samodzielnie przez studenta pod okiem opiekuna naukowego.

Szczegółowy program studiów jest dostępny na stronie Aplikacja Sylabus UJ.

WBBiB jest jednym z najlepszych ośrodków naukowych w kraju. Dysponuje nowoczesnym zapleczem aparaturowym oraz dużymi funduszami na prowadzenie badań. Różnorodne zagadnienia, nad jakimi pracują naukowcy z WBBiB oraz zaawansowane techniki, z których korzystają znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie w zajęciach dydaktycznych i przekładają się na umiejętności absolwentów biochemii.

Dostęp do laboratoriów i możliwość udziału w projektach badawczych
 realizowanych na wydziale pozwalają na:

  • nabycie umiejętności niezbędnych w samodzielnej pracy doświadczalnej,
  • zapoznanie się z nowoczesnymi metodami wykorzystywanymi obecnie w naukach przyrodniczych
  • sprecyzowanie własnych zainteresowań oraz podjęcie decyzji odnośnie dalszego rozwoju zawodowego.

Dzięki umowom partnerskim z kilkunastoma ośrodkami w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych studenci WBBiB mogą wyjeżdżać na zagraniczne półroczne lub roczne staże naukowe.

Absolwenci studiów magisterskich są przygotowanie do pracy przy realizacji projektów badawczych w Polskich i zagranicznych ośrodkach naukowych.

Mogą również pracować w laboratoriach diagnostycznych, kontrolnych i usługowych (np. przy diagnostyce chorób o podłożu genetycznym, w kryminalistyce).

Osoby decydujące się na wybór kariery naukowej/akademickiej kontynuują naukę w Szkołach Doktorskich. Dzięki znakomitemu wykształceniu nasi absolwenci są chętnie przyjmowani na studia doktoranckie na uczelniach zagranicznych. 

Na świecie, a ostatnio także i w Polsce, wzrasta liczba firm prowadzących własne badania naukowe lub wdrażających osiągnięcia nauki w rozmaitych dziedzinach, takich jak np. kosmetologia, farmakologia, nowoczesna diagnostyka chorób, nowe technologie medyczne, technologie na rzecz ochrony środowiska i inne. W nich także absolwenci biochemii mogą znaleźć zatrudnienie.

Alternatywą dla pracy badawczej i laboratoryjnej jest popularyzacja nauki w różnego rodzaju mediach (Internet, prasa, tv, radio).

Niektórzy z naszych absolwentów pracują na styku nauki i biznesu, w firmach działających na rzecz wprowadzania polskiej myśli naukowej do przemysłu.

Rejestracja i terminy

Kandydaci na studia II stopnia na kierunek biochemia powinni się zarejestrować na stronie systemu IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów). Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące procedur i terminów rekrutacji na studia magisterskie są dostępne na stronie rekrutacja.uj.edu.pl.  

Formalne warunki wstępne

Do podjęcia studiów II stopnia na kierunku biochemia upoważnione są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (z tytułem co najmniej licencjata) na dowolnym kierunku. 

Wynik kwalifikacji

W roku 2024 nabór kandydatów na kierunek biochemia odbywa się w oparciu o następujące kryteria: 

  • średnia ze studiów (waga 25%),
  • egzamin pisemny (waga 75%).

Komplet danych dotyczących naboru na kierunek biochemia został zestawiony na wydzielonej podstronie IRK.

Do pobrania: lista zagadnień oraz przykładowe pytania na egzamin wstępny.

  • maksymalna liczba osób: 40 (obywatele Polski) + 4 (cudzoziemcy)
  • minimalna liczba osób wpisanych wymagana do uruchomienia studiów: 10