Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REKRUTACJA NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy spełnią określone przez Uniwersytet Jagielloński kryteria. Należy zwrócić uwagę, że dla większości kierunków studiów, inne zasady i terminy rekrutacji obowiązują obywateli Polski, a inne cudzoziemców. Jeśli chodzi o obywateli Polski, o przyjęciu na studia I stopnia (licencjackie) decydują wyniki z egzaminu maturalnego natomiast rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie) odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na egzaminie wstępnym (lub w czasie rozmowy kwalifikacyjnej) oraz na podstawie średniej ocen ze studiów (na poziomie co najmniej licencjackim). O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeńZasady przyjęcia do Szkoły Doktorskiej uzależnione są od wybranego programu kształcenia. 

Egzaminy maturalne uwzględniane w procesie rekrutacji na studia I stopnia to:

  • polska matura nowa (egzamin przeprowadzany w kraju od 2002 r.),
  • matura międzynarodowa (International Baccalaureate, IB),
  • matura europejska (European Baccalaureate, EB),
  • inna matura zagraniczna.

Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości (czyli tzw. starą maturę) i chcą się rekrutować na kierunki, na których o przyjęciu decydują wyniki z matury na poziomie rozszerzonym, muszą przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów. Egzamin organizowany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) (więcej informacji TUTAJ).

Osoby, które są zainteresowane studiowaniem na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii powinny zgłosić swoją kandydaturę elektronicznie, logując się w systemie IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów) poprzez stronę www.irk.uj.edu.pl. System ten każdemu kandydatowi nadaje login i hasło oraz umożliwia wprowadzenie danych niezbędnych w dalszym procesie rekrutacji. Za pośrednictwem IRK kandydat otrzymuje również informację, czy został przyjęty lub też, w jakim terminie odbędzie się egzamin wstępny. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych wprowadzonych do systemu.

Uwaga! Terminy rejestracji w systemie IRK są różne dla poszczególnych rodzajów studiów (inne dla I i II stopnia).

Komplet danych dotyczących rekrutacji na UJ, w tym między innymi: pełny harmonogram rekrutacji (z uwzględnieniem naborów dodatkowych) oraz szczegółowe zasady obliczania wyników kwalifikacji w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych są udostępniane pod adresem www.rekrutacja.uj.edu.pl/ oraz w Dziale Rekrutacji na Studia (Collegium Novum, ul. Gołębia 24, pokój 19).

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii kandydat powinien stawić się w określonym czasie z kompletem niezbędnych dokumentów w sekretariacie ds. studenckich WBBiB, przy ul. Gronostajowej 7 (II piętro, pokój D210), aby dokonać wpisu na studia.

Ważne terminy

W związku z pandemią koronawirusa, w roku 2020 na Uniwersytecie Jagiellońskim został ustalony nowy harmonogram rekrutacji na studia I i II stopnia oraz rekrutacji do Szkół Doktorskich. Terminy naborów zostały dostosowane do daty ogłoszenia wyników matur oraz do możliwości ukończenia studiów I i II stopnia. Oficjalne informacje o rekrutacji na studia prowadzone przez UJ są publikowane na stronie rekrutacja.uj.edu.pl.

Rekrutacja na studia I stopnia, na kierunki Biochemia, Biofizyka molekularna i komórkowa, Bioinformatyka oraz Biotechnologia prowadzona jest na WBBiB w ramach PODSTAWOWEJ TURY NABORU LIPCOWO-SIERPNIOWEJ (od 1 lipca do 23 sierpnia).

Rekrutacja na studia II stopnia, na kierunki Biochemia oraz Biotechnologia molekularna prowadzona jest na WBBiB w ramach TURY LIPCOWEJ (zgłoszenie w systemie oraz wniesienie opłat – od 1 do 7 lipca, rozmowa kwalifikacyjna – między 12 a 15 lipca, dokładna data zostanie podana później).

Rekrutacja na studia II stopnia, na kierunki Biofizyka molekularna i komórkowa oraz Bioinformatyka prowadzona jest na WBBiB w ramach TURY (PODSTAWOWEJ) SIERPNIOWEJ (zgłoszenie w systemie oraz wniesienie opłat – od 22 lipca do 1 września, rozmowa kwalifikacyjna – między 7 a 9 września, dokładna data zostanie podana później).

W razie niewypełnienia limitów miejsc nabory na poszczególne kierunki będo prowadzone w kolejnych turach.

Tematyka do egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia oraz sposób przeprowadzenia egzaminów/rozmów

W roku 2020, w związku z pandemią koronawirusa, rekrutacja na studia II stopnia, na kierunki biochemia, oraz biotechnologia molekularna prowadzona będzie w oparciu o wyniki rozmowy kwalifikacyjnej (egzamin ustny), a nie egzaminu pisemnego.

Przykładowe zagadnienia, które mogą zostać poruszone w czasie rozmów kwalifikacyjnych oraz na teście są dostępne przy opisach poszczególnych kierunków, w częsci OFERTA STUDIÓW:

​Tam również prezentowane są informacje dotyczące technicznych aspektów przebiegu egzaminów/rozmów kwalifikacyjnych.

Zasady obliczanie wyników do kwalifikacji na studia I stopnia

Sposób obliczania wyniku kwalifikacji zależy od ustalonych przez jednostkę zasad kwalifikacji dla danych studiów oraz rodzaju posiadanej matury.

Szczegółowe informacje o tym, jak obliczany jest wynik kwalifikacji na podstawie poszczegółnych rodzajów egzaminów maturalnych jest podant na oficjalnej stronie uniwersyteckiego Działu Rekrutacji na Studia, TUTAJ.

Dane wprowadzane do systemu IRK

Kandydat na studia powinien zwrócić szczególną uwagę na poprawność wpisanych przez siebie do systemu wyników egzaminu maturalnego, gdyż ponosi On pełną odpowiedzialność za ich prawdziwość. Wyniki z egzaminu maturalnego decydują o wyniku kwalifikacji!

Wpis na studia

Wpisy na studia kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w wyniku rekrutacji odbywają sie tylko w wyznaczonym terminie (podanym w harmonogramie rekrutacji). Wpisu należy dokonać osobiście lub przez upoważnioną osobę. 

Szczegółowe wytyczne zostały przedstawione na stronie Działu Rekrutacji na Studia, TUTAJ.

Wpisy na studia kandydatów z listy rezerwowej (dotyczy studiów I stopnia)

Kandydaci, którzy po ogłoszeniu wyników kwalifikacji znaleźli się na liście rezerwowej i nadal są zainteresowani przyjęciem na studia na WBBiB, powinni codziennie, począwszy od dnia ogłoszenia wyników kwalifikacji, sprawdzać swoje konta w systemie IRK! Dzięki temu Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia, w miejsce tych osób, które zrezygnowały z wpisu, będą mogły zdążyć zapisać się na studia w terminie wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną.

Przykładowe dane z lat ubiegłych dotyczące przyjęć na studia stacjonarne I stopnia

Nabór na rok akademicki 2019/2020

Kierunek Biochemia: dolny próg – 45 pkt., średnia – 64,04 pkt.
Kierunek Biofizyka molekularna i komórkowa: dolny próg – 45 pkt., średnia – 62,28 pkt.
Kierunek Bioinformatyka: dolny próg – 44 pkt., średnia – 60,74 pkt.
Kierunek Biotechnologia: dolny próg – 50 pkt. średnia – 70,2 pkt.

Rezygnacje z wpisu na studia

Kandydaci na studia I stopnia, którzy po ogłoszeniu wyników kwalifikacji znaleźli się na liście rezerwowej, ale nie są zainteresowani przyjęciem na studia na wydziale WBBiB, proszeni są o jak najszybsze zrezygnowanie z ubiegania się o przyjęcie na studia!  Rezygnacji należy dokonać w systemie IRK.

Szybkie podanie informacji o rezygnacji pozwoli zaoszczędzić niepewności kolejnym osobom z listy rezerwowej – dowiedzą się one prędzej, czy zostaną przyjęte na studia, czy też nie. To z kolei umożliwi im zaplanować przyszłość; np. podjąć decyzję o startowaniu na inne kierunki, na których w czasie pierwszego naboru nie został wypełniony limit przyjęć, lub rozpocząć starania o przyjęcie do pracy.