Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

REKRUTACJA NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Na studia przyjmowani są kandydaci, którzy spełnią określone przez Uniwersytet Jagielloński kryteria. Należy zwrócić uwagę, że dla większości kierunków studiów, inne zasady i terminy rekrutacji obowiązują obywateli Polski, a inne cudzoziemców. Jeśli chodzi o obywateli Polski, o przyjęciu na studia I stopnia (licencjackie) decydują wyniki z egzaminu maturalnego natomiast rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie) odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na egzaminie wstępnym (lub w czasie rozmowy kwalifikacyjnej) oraz na podstawie średniej ocen ze studiów (na poziomie co najmniej licencjackim). O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeńW związku z wprowadzeniem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i zmianą zasad prowadzenia studiów doktoranckich informacje o rekrutacji na studia III stopnia zostaną podane w terminie późniejszym. 

Egzaminy maturalne uwzględniane w procesie rekrutacji na studia I stopnia to:

 • polska matura nowa (egzamin przeprowadzany w kraju od 2002 r.),
 • matura międzynarodowa (International Baccalaureate, IB),
 • matura europejska (European Baccalaureate, EB),
 • inna matura zagraniczna.

Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości (czyli tzw. starą maturę) i chcą się rekrutować na kierunki, na których o przyjęciu decydują wyniki z matury na poziomie rozszerzonym, muszą przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów. Egzamin organizowany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) (więcej informacji TUTAJ).

Osoby, które są zainteresowane studiowaniem na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii powinny zgłosić swoją kandydaturę elektronicznie, logując się w systemie ERK (Elektroniczna Rejestracja Kandydatów) poprzez stronę www.erk.uj.edu.pl. System ten każdemu kandydatowi nadaje login i hasło oraz umożliwia wprowadzenie danych niezbędnych w dalszym procesie rekrutacji. Za pośrednictwem ERK kandydat otrzymuje również informację, czy został przyjęty lub też, w jakim terminie odbędzie się egzamin wstępny. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych wprowadzonych do systemu.

Uwaga! Terminy rejestracji w systemie ERK są różne dla poszczególnych rodzajów studiów oraz egzaminów maturalnych.

Komplet danych dotyczących rekrutacji na UJ, w tym między innymi: pełny harmonogram rekrutacji (z uwzględnieniem naborów dodatkowych) oraz szczegółowe zasady obliczania wyników kwalifikacji w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych są dostępne pod adresem http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/ oraz w Dziale Rekrutacji na Studia (Collegium Novum, ul. Gołębia 24, pokój 19).

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii kandydat powinien stawić się w określonym czasie z kompletem niezbędnych dokumentów w sekretariacie ds. studenckich WBBiB, przy ul. Gronostajowej 7 (II piętro, pokój D210), aby dokonać wpisu na studia.

Ważne terminy

15 stycznia 2019 – 27 lutego 2019 (nabór pierwszy, podstawowy)

 • Rejestracja w systemie ERK kandydatów z polskim obywatelstwem na studia II stopnia, płatne,  prowadzone w języku angielskim na kierunku Molecular Biotechnology.
 • Rejestracja w systemie ERK kandydatów-cudzoziemców na studia II stopnia, płatne, prowadzone w języku angielskim na kierunku Molecular Biotechnology.

28 lutego 2019 – 8 maja 2019 (nabór pierwszy, podstawowy)

 • Rejestracja w systemie ERK kandydatów-cudzoziemców na studia I stopnia prowadzone w języku polskim na kierunki: Biochemia, Biofizyka molekularna i komórkowa, Bioinformatyka, Biotechnologia.
 • Rejestracja w systemie ERK kandydatów-cudzoziemców na studia II stopnia prowadzone w języku polskim na kierunki: BiochemiaBiofizyka molekularna i komórkowaBioinformatykaBiotechnologia.

12 marca 2019

 • Rozmowa kwalifikacyjna (w języku angielskim) dla kandydatów z polskim obywatelstwem na studia II stopnia, płatne, prowadzone w języku angielskim na kierunku Molecular Biotechnology.
 • Rozmowa kwalifikacyjna (w języku angielskim) dla kandydatów-cudzoziemców na studia II stopnia, płatne, prowadzone w języku angielskim na kierunku Molecular Biotechnology.

21 maja 2019

 • Rozmowa kwalifikacyjna (w języku polskim) dla kandydatów-cudzoziemców na studia II stopnia prowadzone w języku polskim na kierunki: Biochemia, Biofizyka molekularna i komórkowa, Bioinformatyka, Biotechnologia molekularna.

4 czerwca 2019 – 7 lipca 2019 (nabór pierwszy, podstawowy)

 • Rejestracja w systemie ERK kandydatów z polskim obywatelstwem, posiadających nową maturę, maturę IB oraz maturę EB, na studia I stopnia prowadzone w języku polskim na kierunki: Biochemia, Biofizyka molekularna i komórkowa, Bioinformatyka, Biotechnologia.

4 czerwca 2019 – 9 lipca 2019 (nabór pierwszy, podstawowy)

 • Rejestracja w systemie ERK kandydatów z polskim obywatelstwem na studia II stopnia prowadzone w języku polskim na kierunki: Biochemia, Biofizyka molekularna i komórkowa, Bioinformatyka, Biotechnologia molekularna.

12-23 czerwca 2019

Rejestracja w systemie ERK do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ do programu kształcenia Biochemiabiofizyka, biologia molekularna i biotechnologia realizowanego na WBBiB.

24 czerwca 2019 22 września 2019  

 • Rejestracja w systemie ERK kandydatów na Studia podyplomowe z biologii molekularnej (płatne, prowadzone w języku polskim).

15-16 lipca 2019 

 • Egzamin wstępny (lub rozmowa kwalifikacyjna) dla kandydatów z polskim obywatelstwem na studia II stopnia prowadzone w języku polskim na kierunki: Biochemia, Biofizyka molekularna i komórkowa, Bioinformatyka, Biotechnologia molekularna.

 

Tematyka do egzaminów wstępnych i rozmów kwalifikacyjnych na studia II stopnia

Przykładowe zagadnienia, z którymi można się spotkać na egzaminach wstępnych na kierunki Biochemia oraz Biotechnologia molekularna oraz w trakcie rozmów kwalifikacyjnych na kierunki Biofizyka molekularna i komórkowa oraz Bioinformatyka są dostępne przy opisach poszczególnych kierunków, w częsci OFERTA STUDIÓW.

Zasady obliczanie wyników do kwalifikacji na studia I stopnia

Sposób obliczania wyniku kwalifikacji zależy od ustalonych przez jednostkę zasad kwalifikacji dla danych studiów oraz rodzaju posiadanej matury.

Szczegółowe informacje o tym, jak obliczany jest wynik kwalifikacji na podstawie poszczegółnych rodzajów egzaminów maturalnych jest podant na stronie Rekrutacji na studia, TUTAJ.

Przyjęcie na studia

Przyjęcie na którykolwiek kierunek studiów prowadzonych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ jest możliwe jedynie w wyniku rekrutacji na ten kierunek. Zasada ta obowiązuje również wtedy, gdy kandydat studiuje już inny kierunek lub, gdy pragnie przejść na studia prowadzone na WBBiB ze studiów o podobnym profilu prowadzonych na innym wydziale lub na innej uczelni.

Dane wprowadzane do systemu ERK

Kandydat na studia powinien zwrócić szczególną uwagę na poprawność wpisanych przez siebie do systemu wyników egzaminu maturalnego, gdyż ponosi On pełną odpowiedzialność za ich prawdziwość. Wyniki z egzaminu maturalnego decydują o wyniku kwalifikacji!

Wpis na studia

Wpisy na studia kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w wyniku rekrutacji odbywają sie tylko w wyznaczonym terminie (podanym w harmonogramie rekrutacji). Wpisu należy dokonać osobiście lub przez upoważnioną osobę.

Wpisy na studia kandydatów z listy rezerwowej (dotyczy studiów I stopnia)

Kandydaci, którzy po ogłoszeniu wyników kwalifikacji znaleźli się na liście rezerwowej i nadal są zainteresowani przyjęciem na studia na WBBiB, powinni codziennie, począwszy od dnia ogłoszenia wyników kwalifikacji, sprawdzać swoje konta w systemie ERK! Dzięki temu Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na studia, w miejsce tych osób, które zrezygnowały z wpisu, będą mogły zdążyć zapisać się na studia w terminie wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną.

Przykładowe dane z lat ubiegłych dotyczące przyjęć na studia stacjonarne I stopnia

Nabór na rok akademicki 2015/2016

Ostateczny wynik kwalifikacji wystarczający do przyjęcia na kierunek Biotechnologia z listy rezerwowej, (po uwzględnieniu tych kandydatów, którzy nie zdecydowali się dokonać wpisu na studia) wynosił 62 pkt.

Ostateczny wynik kwalifikacji wystarczający do przyjęcia na kierunek Biochemia z listy rezerwowej, (po uwzględnieniu tych kandydatów, którzy nie zdecydowali się dokonać wpisu na studia) wynosił 55 pkt.

Rezygnacje z wpisu na studia

Kandydaci na studia I stopnia, którzy po ogłoszeniu wyników kwalifikacji znaleźli się na liście rezerwowej, ale nie są zainteresowani przyjęciem na studia na wydziale WBBiB, proszeni są o jak najszybsze zrezygnowanie z ubiegania się o przyjęcie na studia!  Rezygnacji należy dokonać w systemie ERK.

Szybkie podanie informacji o rezygnacji pozwoli zaoszczędzić niepewności kolejnym osobom z listy rezerwowej – dowiedzą się one prędzej, czy zostaną przyjęte na studia, czy też nie. To z kolei umożliwi im zaplanować przyszłość; np. podjąć decyzję o startowaniu na inne kierunki, na których w czasie pierwszego naboru nie został wypełniony limit przyjęć, lub rozpocząć starania o przyjęcie do pracy.