Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

STUDIA DOKTORANCKIE Z BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOLOGII MOLEKULARNEJ – STUDIA III STOPNIA

Studia doktoranckie prowadzone przez Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowują do uzyskania stopni doktora nauk biologicznych w zakresach: biochemii, biofizyki lub biologii.

Szczegółowe zasady studiowania określa Regulamin jak również zamieszczone poniżej informacje. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Wydziału. Nad właściwym przebiegiem i organizacją studiów czuwa Kierownik Studiów Doktoranckich.

Tematyka prac doktorskich określona jest przez badania naukowe prowadzone na naszym Wydziale.

prof. dr hab. Jerzy Kruk
telefon: 12 664 63 61
e-mail: jerzy.kruk@uj.edu.pl

Doktorant dokonuje wyboru opiekuna naukowego już na etapie kandydowania na studia. Opiekunem naukowym może być pracownik WBBiB UJ posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, który wyraził pisemną zgodę na sprawowanie opieki naukowej nad doktorantem. W szczególnych wypadkach, za zgodą Rady Wydziału opiekunem naukowym może być osoba niebędąca pracownikiem naszego Wydziału.

Z chwilą otwarcia przewodu doktorskiego opiekun naukowy przyjmuje funkcję promotora pracy doktorskiej.

Opiekun naukowy sprawuje bezpośrednią opiekę merytoryczną i formalną nad doktorantem w tym, między innymi:

 • ustala tematykę i przebieg badań mających doprowadzić do powstania pracy doktorskiej,
 • w ramach programu studiów ustala z doktorantem wybór kursów,
 • dokonuje corocznej oceny postępów w pracy naukowej i dydaktycznej,
 • opiniuje wszelkie wnioski doktoranta dotyczące przebiegu studiów,
 • akceptuje możliwość odbywania przez doktoranta zajęć, staży, stypendiów poza macierzystym Wydziałem.

Doktorant, w wyjątkowych przypadkach, może złożyć wniosek do Kierownika Studiów Doktoranckich o zmianę opiekuna naukowego.

W trakcie studiów doktorant zobowiązany jest:

 • uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach o charakterze wykładów, seminariów bądź ćwiczeń,
 • prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami,
 • prowadzić badania naukowe, prowadzące do przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Program został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w dniu 25 września 2012 roku i obowiązuje doktorantów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013.

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

 • Zaawansowany kurs z biofizyki, 45 godz. wykładów, 3 pkt ECTS (I rok studiów, semestr zimowy)
 • Postępy w biochemii i biologii molekularnej oraz kurs polsko-francuski, 60 godz. wykładów, 4 pkt ECTS (I rok studiów, semestr letni)
 • Filozofia, 30 godz. wykładów i 30 godz. seminarium, 3,5 pkt ECTS (I rok studiów, semestr zimowy i letni)
 • Seminarium doktoranckie, 15 godz. seminariun, 1,5 pkt ECTS (I rok studiów, semestr letni)
 • Język angielski, 30 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń, 4 pkt ECTS (II rok studiów, semestr zimowy i letni)

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

1.  Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne lub zawodowe [20–30 ECTS] (w tym zajęcia w zakresie nowoczesnych metod i technik prowadzenia zajęć dydaktycznych [10–15 ECTS])

 • Ars docendi, 22 godz., A pkt ECTS (I rok studiów, semestr zimowy)
 • Efficient Teaching, 16 godz., B pkt ECTS (II rok studiów, semestr zimowy)
 • Inne (do wyboru), C pkt ECTS (A+B+C=10 pkt ECTS)
 • Seminarium specjalistyczne, 120 godz., 10 pkt ECTS (I–IV rok studiów)

2. Pozostałe zajęcia fakultatywne*

 • Kursy do wyboru (w tym wykłady gościnne), 60 godz. wykładów/ćwiczeń, 3 ECTS (I–III rok studiów)
 • Metodologia publikacji naukowej, 30 godz. wykładów i ćwiczeń, 2 pkt ECTS (II lub III rok studiów, semestr letni)
 • Bioetyka, 30 godz. wykładów, 1,5 pkt ECTS (II rok studiów, semestr zimowy i letni)

*Np. seminarium metodologiczne, wykład związany z daną dyscypliną wiedzy, wykład gościnny, wykład monograficzny itp. Potwierdzeniem udziału w takim wykładzie jest wpis do indeksu (nazwisko wykładowcy, tytuł oraz czas trwania wykładu) podpisany przez opiekuna/promotora.

PRAKTYKI ZAWODOWE

 • Zajęcia dydaktyczne ze studentami, 120 godz. (w tym 30 godz. hospitacji), 10 pkt ECTS (I–III rok studiów)

Program studiów obowiązujący do roku 2013/2014 do pobrania.

W trakcie studiów doktorant zobowiązany jest:

 • uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach o charakterze wykładów, seminariów bądź ćwiczeń,
 • prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami,
 • prowadzić badania naukowe, prowadzące do przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Program został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ 16 czerwca 2014 roku i obowiązuje doktorantów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015.

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

 • Zaawansowany kurs z biofizyki, 30 godz. wykładów (j. ang), 3 pkt ECTS (I rok studiów, semestr zimowy)
 • Postępy w biochemii i biologii molekularnej, 30 godz. wykładów, 2 pkt ECTS (I rok studiów, semestr letni)
 • Filozofia, 30 godz. wykładów i 30 godz. seminarium, 4 pkt ECTS (I rok studiów, semestr zimowy i letni)
 • Seminarium doktoranckie, 15 godz. seminariun, 1 pkt ECTS (I rok studiów, semestr letni)
 • Język angielski, 30 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczeń, 4 pkt ECTS (II rok studiów, semestr zimowy i letni)

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

1.  Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności zawodowe [co najmniej 5 ECTS]

 • Metodologia publikacji naukowej, 30 godz. wykładów i ćwiczeń, 2 pkt ECTS (II lub III rok studiów, semestr letni)
 • Bioetyka, 30 godz. wykładów (j. ang.), 2 pkt ECTS (II rok studiów, semestr zimowy i letni)
 • Seminarium specjalistyczne, 120 godz., 4 pkt ECTS (I–IV rok studiów)
 • Szkolenia zawodowe organizowane przez TD, CITTRU, 1 pkt ECTS za 2 szkolenia całodzienne

2.  Zajęcia fakultatywne rozwijające umiejętności dydaktyczne [co najmniej 5 ECTS])

 • Dydaktyka Szkoły Wyższej, (WBiNoZ), 30 godz. wykładów i ćwiczeń, 2 pkt ECTS (I rok studiów, semestr letni)
 • Ars docendi, 30 godz., 2 pkt ECTS (I rok studiów, semestr zimowy lub letni)
 • Warsztaty psychologiczne, 15 godz., 1 pkt ECTS (II rok studiów, semestr zimowy lub letni)

3. Pozostałe zajęcia fakultatywne*

 • Kursy do wyboru (w tym wykłady gościnne), 60 godz. wykładów/ćwiczeń, 3 ECTS (I–III rok studiów)

*Np. seminarium metodologiczne, wykład związany z daną dyscypliną wiedzy, wykład gościnny, wykład monograficzny itp. Potwierdzeniem udziału w takim wykładzie jest wpis do indeksu (nazwisko wykładowcy, tytuł oraz czas trwania wykładu) podpisany przez opiekuna/promotora.

PRAKTYKI ZAWODOWE

 • Zajęcia dydaktyczne ze studentami, 120 godz. (w tym 30 godz. hospitacji), 10 pkt ECTS (I–III rok studiów)

Program studiów obowiązujący od roku 2014/2015 do pobrania.

Decyzją Rady Wydziału z dnia 21 września 2010 r., uległa zmianie liczba godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych przez doktorantówi.

Zgodnie z nowymi ustaleniami, w ciągu pierwszych trzech lat studiów, doktoranci zobowiązani są do przeprowadzenia 120 godzin zajęć dydaktycznych ze studentami. Pierwsze 30 godzin zajęć prowadzonych przez doktoranta na I roku studiów muszą stanowić hospitacje zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli akademickich z danej/go Pracowni/Zakładu. Dopiero po hospitacjach, pozostałe 90 godzin zajęć doktorant może prowadzić samodzielnie.

Okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest rok akademicki.
Do dnia 30 czerwca każdego roku doktorant jest zobowiązany złożyć kierownikowi studiów doktoranckich następujące dokumenty:

 • sprawozdanie z wykonania obowiązków naukowych i dydaktycznych w danym roku akademickim (Karta oceny doktoranta),
 • opinię opiekuna naukowego o postępach naukowych i postępach w przygotowaniu pracy doktorskiej.

* Warunkiem koniecznym do uzyskania stypendium doktoranckiego jest zaliczenie roku akademickiego.

Stypendium doktoranckie w rozumieniu art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.) przyznawane jest przez rektora uczelni na okres 12 miesięcy. 

Aby otrzymać stypendium doktoranckie doktorant musi spełnić wymogi określone w §13 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r., poz. 1696). Zgodnie z tym przepisem:

 1. Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Stypendium doktoranckie na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który: a) terminowo realizuje program studiów doktoranckich; b) wykazuje się zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych lub  realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową.
 3. W roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się postępami w pracy naukowej i w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

Szczegółowe kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego określają rady jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie w drodze uchwały (Załącznik nr 1 do Uchwały Rady WBBiB UJ z dnia 19 czerwca 2018 r. wraz z uzupełnieniem).

Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium doktoranckiego na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej w USOSweb do 20 września. Doktorant, który złożył wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do 20 września, może do 30 września uzupełnić wniosek w USOSweb, a następnie złożyć go ponownie wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia obejmujące okres od momentu złożenia wniosku do 30 września.

Podstawę oceny spełnienia przez doktoranta kryteriów stanowi dokumentacja złożona przez niego wraz ze sprawozdaniem z wykonania obowiązków w danym roku akademickim oraz dokumentacja dodatkowa złożona w przypadku uzupełnienia wniosku. 

Wniosek wraz z dokumentacją należy złożyć u Kierownika Studiów Doktoranckich za pośrednictwem Sekretariatu ds. studenckich (osoba odpowiedzialna: mgr Teresa Perun).

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania stypendium doktoranckiego znajdują miejsce w zarządzeniu nr 43 Rektora UJ z 27 czerwca 2018 roku.

 

Zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, o którym mowa w art. 200a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym jest przyznawane przez rektora uczelni na okres 12 miesięcy.

Minimalna wysokość kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego wynosi 800 zł.

Aby otrzymać zwiększenie stypendium doktoranckiego doktorant musi wyróżniać się w pracy naukowej i dydaktycznej.

Szczegółowe kryteria przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego określają rady jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie w drodze uchwały (Załącznik nr 2 do Uchwały Rady WBBiB UJ z dnia 19 czerwca 2018 wraz z uzupełnieniem). 

Zwiększenie stypendium może być przyznane doktorantowi na pierwszym roku studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym lub bardzo dobre wyniki w nauce w trakcie studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich. 
 
Zwiększenie stypendium może być przyznane doktorantowi na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy naukowej i dydaktycznej w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ma być ono przyznane.

Uprawnienie do otrzymywania zwiększenia stypendium doktoranckiego przysługuje nie więcej niż 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych latach studiów doktoranckich.

Doktorant ubiegający się o przyznanie zwiększenia stypendium na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich zobowiązany jest do 20 września:

 • wypełnić w USOSweb wniosek w wersji elektronicznej skierowany do Rektora UJ,
 • wydrukować go i podpisać a następnie złożyć u Kierownika Studiów Doktoranckich.

​Doktorant, który złożył wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium do 20 września, może do 30 września uzupełnić wniosek w USOSweb, a następnie złożyć go ponownie wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięcia obejmujące okres od momentu złożenia wniosku do 30 września.

Podstawę oceny spełnienia przez doktoranta kryteriów określonych w §2 ust. 2 stanowi dokumentacja złożona przez niego wraz ze sprawozdaniem z wykonania obowiązków w danym roku akademickim oraz dokumentacja dodatkowa złożona w przypadku uzupełnienia wniosku.

Wniosek wraz z dokumentacją należy złożyć u Kierownika Studiów Doktoranckich za pośrednictwem Sekretariatu ds. studenckich (osoba odpowiedzialna: mgr Teresa Perun)

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego znajdują miejsce w zarządzeniu nr 44 Rektora UJ z 27 czerwca 2018 roku.  

Doktoranci, którzy ukończyli 26. rok życia, nie pracują i nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia, mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię. Dotyczy to również doktorantów niebędący obywatelami polskimi ani obywatelami państw Unii Europejskiej. Ubezpieczony przez uczelnie doktorant może również ubezpieczyć członków swojej rodziny. Informacje na temat poszczególnych wariantów ubezpieczeń są dostępne na uniwersteckiej stronie internetowej w dziale „Doktoranci".

W trakcie trwania studiów doktoranci mogą wyjeżdżać na krajowe i zagraniczne staże naukowe oraz prowadzić badania poza macierzystym Wydziałem na zasadach omówionych w Regulaminie Studiów Doktoranckich.

Zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich, do końca szóstego semestru studiów doktorant jest zobowiązany do otwarcia przewodu doktorskiego.

Przewód doktorski to postępowanie administracyjne obejmujące ogół czynności związanych z nadaniem stopnia naukowego doktora, to jest: otwarcie przewodu, przeprowadzenie egzaminów doktorskich, recenzje rozprawy doktorskiej, opieka promotora pracy doktorskiej, obrona oryginalnej dysertacji. Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich w/w czynności czuwa specjalnie powołana komisja.

Otwarcie przewodu doktorskiego odbywa się na wniosek doktoranta za pełną wiedzą i zgodą opiekuna naukowego.

Szczegółowy opis procedur związanych z otwarciem przewodu doktorskiego oraz uzyskaniem stopnia doktora dostępny jest tutaj.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DOKTORAT WDROŻENIOWY

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na WBBiB utworzono ścieżkę edukacyjną „Doktorat wdrożeniowy”, w ramach istniejących czteroletnich „Studiów III stopnia z biochemii, biofizyki, biologii molekularnej i biotechnologii”.

Projekt został zatwierdzony przez Radę Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ na posiedzeniu w dniu 23 maja 2017 r., a następnie zakwalifikowany do finansowania przez MNiSW decyzją z 24 lipca 2017 r. (umowa: 31/DW/2017/01/1).

Doktoraty wdrożeniowe realizowane są we współpracy z dwiema firmami: Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.) – 4 projekty oraz Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. – jeden projekt.

Program studiów w ramach tej ścieżki edukacyjnej jest prowadzony w trybie indywidualnego toku studiów (ITS), dostosowanego do wymogów współpracy z przedsiębiorstwami.

Kierownikiem projektu jest dr hab. Anna Wiśniewska-Becker, prof. UJ.

Kwota dofinansowania (w całości ze środków budżetu Państwa) to 1 065 750 zł, w tym 735 000 zł to koszt stypendiów doktoranckich, a 330 750 zł to dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej.