Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Kierownik studiów

prof. dr hab. Joanna Bereta
telefon: 12 664 63 56
e-mail: joanna.bereta@uj.edu.pl
pokój: B122 (3.0.26), I piętro

Informacje ogólne

Studia II stopnia na kierunku Biotechnologia molekularna (do roku 2014 kierunek nosił nazwę Biotechnologia) trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Opiekun naukowy

Do końca pierwszego semestru studiów, studenci są zobowiązani wybrać dla siebie opiekuna naukowego, który w dalszym toku studiów będzie pełnił funkcję promotora pracy magisterskiej, oraz złożyć w sekretariacie odpowiedni formularz z podpisem wybranej osoby.

Opiekunem naukowym może być każdy samodzielny pracownik naukowy Wydziału (profesor lub doktor habilitowany). W wyjątkowych sytuacjach opiekunem może także zostać doktor na stanowisku adiunkta, mający duże doświadczenie naukowe. Lista potencjalnych opiekunów jest dostępna w sekretariacie ds. studenckich.

Wybór opiekuna naukowego jest związany z wyborem Zakładu lub Pracowni, w której student będzie prowadził badania stanowiące podstawę jego pracy magisterskiej.

Student uzgadnia z opiekunem naukowym, w jakich kursach do wyboru będzie uczestniczył w toku studiów.

UWAGA! Studenci, którzy ukończyli studia licencjackie na innym kierunku niż Biotechnologia na UJ oraz studenci, którzy przed rozpoczęciem studiów magisterskich nie wybrali jeszcze opiekuna naukowego, powinni program studiów uzgodnić osobiście z jednym z wyznaczonych konsultantów przed rozpoczęciem studiów i uzyskać podpis konsultanta pod formularzem wyboru przedmiotów. Na spotkanie z konsultantami można umówić się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Funkcję konsultantów pełnią:

  • dr Weronika Krzeszowiec-Jeleń z Zakładu Biotechnologii Roślin (weronika.krzeszowiec@uj.edu.pl),
  • dr hab. Przemysław Płonka z Zakładu Biofizyki (przemyslaw.plonka@uj.edu.pl),
  • dr Agnieszka Polit z Zakładu Biochemii Fizycznej (a.polit@uj.edu.pl).

Pod kierunkiem opiekuna naukowego student odbywa zajęcia „Pracownia specjalizacyjna" oraz „Pracownia magisterska".

Jeśli w trakcie studiów student planuje wyjechać na stypendium lub staż do innego ośrodka naukowego, musi swoją decyzję skonsultować z opiekunem naukowym (termin i czas trwania wyjazdu, rodzaj ośrodka naukowego, tematyka kursów oraz badań podejmowanych na wyjeździe). Opiekun może nie wyrazić zgody na wyjazd, jeśli uważa, że zaburzy on prawidłowy przebieg studiów.

Wyjazd na stypendium naukowe

W trakcie trwania studiów magisterskich studenci mają możliwość wyjazdu do innych polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zasady wyjazdu zostały przedstawione szczegółowo w zakładce Praktyki, stypendia, staże.

Praca magisterska

Prace magisterskie są wynikiem projektów naukowych prowadzonych przez studentów pod kierunkiem doświadczonych pracowników WBBiB. W wyjątkowych wypadkach, za zgodą prodziekana ds. dydaktyki, dopuszcza się wykonanie projektu naukowego poza WBBiB, pod opieką doświadczonego pracownika z instytucji, w której student prowadziłby projekt naukowy. W takiej sytuacji student musi znaleźć, spośród samodzielnych (z tytułem doktora hab. lub profesora) pracowników naukowych Wydziału, promotora, który zgodzi się czuwać nad jego rozwojem naukowym, postępami w realizacji pracy magisterskiej i jakością rozprawy magisterskiej.

Projekt naukowy stanowiący podstawę pracy magisterskiej powinien być oryginalny i twórczy; praca musi dokumentować wyniki badań przeprowadzonych samodzielnie przez studenta przy użyciu metod doświadczalnych lub obliczeniowych. Praca magisterska nie może ograniczać się do przeglądu literaturowego.

Zasady dotyczące struktury prac magisterskich i ich kształtu edytorskiego można znaleźć w podzakładce „Informacje dla magistrantów". Co do zasady, prace magisterskie powinny być napisane w języku polskim. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą prodziekana ds. dydaktyki praca może powstać w języku angielskim.

Praca magisterska jest oceniana przez promotora oraz jednego recenzenta. Recenzent nie powinien pracować w tym Zakładzie, w którym powstała praca magisterska. Lista potencjalnych recenzentów jest dostępna w sekretariacie ds. studenckich. Wyboru recenzenta dokonuje opiekun naukowy po konsultacji ze studentem. Wybór recenzenta podyktowany jest jedynie względami merytorycznymi.

Tytuł magistra

Warunkiem uzyskania tytułu magistra jest:

  • zrealizowanie programu studiów,
  • złożenie pracy dyplomowej wraz z dwoma pozytywnymi recenzjami,
  • zdanie egzaminu magisterskiego.