Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA – PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA (MAGISTERSKICH)

Kierownik studiów: prof. dr hab. Joanna Bereta

telefon: 12 664 63 56
e-mail: joanna.bereta@uj.edu.pl
pokój: B122 (3.0.26), I piętro

Rada programowa kierunku biotechnologia molekularna

  • prof. dr hab. Joanna Bereta – przewodnicząca
  • dr Emilia Bonar
  • dr hab. Joanna Kozieł, prof. UJ
  • dr hab. Dariusz Latowski
  • ​prof. dr hab. Agnieszka Łoboda
Wybór kursów fakultatywnych
Studenci są zobowiązani do wyboru kursów fakultatywnych po konsultacji z promotorem. W pierwszym semestrze studiów, studenci, którzy nie mają jeszcze promotora wybierają kursy fakultatywne po konsultacji z pracownikiem naukowym Wydziału pełniącym funkcję konsultanta: 
  • dr Weronika Krzeszowiec-Jeleń z Zakładu Biotechnologii Roślin (weronika.krzeszowiec@uj.edu.pl),
  • dr hab. Przemysław Płonka z Zakładu Biofizyki (przemyslaw.plonka@uj.edu.pl),
  • dr hab. Agnieszka Polit z Zakładu Biochemii Fizycznej, prof. UJ (a.polit@uj.edu.pl).  

Wybór promotora i przygotowanie pracy magisterskiej
Do końca pierwszego semestru studenci są zobowiązani wybrać promotorów oraz Zakłady lub Pracownie, w których przygotowywać będą prace magisterskie. Przy wyborze można się kierować własnymi zainteresowaniami i informacjami o tematyce badawczej Zakładów i Pracowni WBBiB. W wybranym Zakładzie lub Pracowni odbywają zajęcia Pracownia specjalizacyjna I (w drugim semestrze), Pracownia specjalizacyjna II (w trzecim semestrze) oraz Pracownia magisterska (w czwartym semestrze). Podczas tych zajęć studenci, pod opieką promotora, najpierw poznają techniki badawcze, a potem realizują projekty badawcze o charakterze biotechnologicznym stanowiące podstawę pracy dyplomowej. 

Przed rozpoczęciem drugiego semestru studenci składają w Sekretariacie ds. studenckich odpowiedni formularz dotyczący wyboru promotora z podpisem wybranej osoby. Promotorem może być każdy nauczyciel akademicki z tytułem profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego lub nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym doktora zatrudniony na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego lub dydaktycznego albo na stanowisku starszego wykładowcy. Lista potencjalnych promotorów jest dostępna w sekretariacie ds. studenckich. Wyjątkowo funkcję promotora może pełnić nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku adiunkta badawczego po uzyskaniu zgody Prodziekana WBBiB ds. dydaktyki. Jest to możliwe wówczas, gdy projekt magisterski jest wpisany w tematykę grantu badawczego, którego kierownikiem lub wykonawcą jest osoba zatrudniona na takim stanowisku.
 
Prace magisterskie są wynikiem projektów naukowych prowadzonych przez studentów pod kierunkiem doświadczonych pracowników WBBiB. W wyjątkowych wypadkach, za zgodą Rady Wydziału, dopuszcza się wykonanie projektu naukowego poza WBBiB. Szczegółowe informacje na temat wyboru tematyki pracy magisterskiej i promotora można znaleźć w dokumencie Zasady dotyczące wyboru promotora oraz tematu pracy magisterskiej i miejsca jej wykonywania na kierunku biotechnologia molekularna. Jeśli projekt magisterski wykonywany jest poza Wydziałem wówczas opiekun spoza Wydziału podejmuje się wypełniać wszystkie obowiązki promotora zapisane w dokumencie Zobowiązania promotora pracy magisterskiej studenta Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ na kierunku biotechnologia molekularna.
 
Projekt naukowy stanowiący podstawę pracy magisterskiej powinien być oryginalny i twórczy; praca musi dokumentować wyniki badań przeprowadzonych samodzielnie przez studenta przy użyciu metod doświadczalnych lub obliczeniowych. Szczegółowe informacje dotyczące prac dyplomowych na kierunkach biotechnologicznych znajdują się w dokumencie Wytyczne dotyczące prac dyplomowych na kierunkach biotechnologia i biotechnologia molekularna. Zasady dotyczące struktury prac magisterskich i ich kształtu edytorskiego można znaleźć w podzakładce Przewodnik dla magistrantów > Praca magisterska. Prace magisterskie powinny być napisane w języku polskim. Jedynie w przypadku, gdy promotorem studenta jest osoba niewładająca językiem polskim, za zgodą prodziekana ds. dydaktyki, praca może powstać w języku angielskim.
 
Praca magisterska jest oceniana przez promotora oraz jednego recenzenta spoza Zakładu lub Pracowni, w której powstała praca magisterska. W przypadku, gdy promotorem jest osoba ze stopniem naukowym doktora, recenzentem musi być osoba z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. Wyboru recenzenta dokonuje promotor po konsultacji ze studentem. Wybór recenzenta podyktowany jest jedynie względami merytorycznymi.
 
W trakcie trwania studiów magisterskich studenci mają możliwość wyjazdu do innych polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zasady wyjazdu zostały przedstawione szczegółowo w zakładce Wyjazd na staż naukowy.
 

​Program w roku akademickim 2023/2024
Program studiów, dokumentacja i zasady obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku biotechnologia molekularna w roku akademickim 2023/2024
  więcej o

Program studiów, dokumentacja i zasady obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku biotechnologia molekularna w roku akademickim 2022/2023
  więcej o

Program studiów, dokumentacja i zasady obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku biotechnologia molekularna w roku akademickim 2021/2022 więcej o

Program studiów, dokumentacja i zasady obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia na kierunku biotechnologia molekularna w roku akademickim 2020/2021 więcej o