Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRZEWODNIK DLA MAGISTRANTÓW

W ramach pracowni magisterskiej, studenci prowadzą, pod okiem swojego promotora, projekt naukowy kończący się przygotowaniem pracy magisterskiej. Wytyczne odnośnie pisania pracy magisterskiej zamieszczone są w pliku pdf dostępnym TUTAJ.
 

Zdjęcie okładki książki pt. Edycja tekstów, wydawnictwa PWNSpecjalnie z myślą o osobach piszących pracę dyplomową do Biblioteki Nauk Przyrodniczych zakupione zostało kilkadziesiąt egzemplarzy poradnika pt. Edycja tekstów autorstwa A. Wolańskiego. W książce zawarte zostało wiele przydatnych informacji, dotyczących zasad:

 • opisywania tabel i rysunków,
 • stosowania znaków i symboli matematycznych,
 • stosowania symboli wielkości fizycznych,
 • komponowania graficznego tekstu,
 • używania wyliczeń punktowych, nawiasów, odsyłaczy, cytatów,
 • zapisu bibliografii,

​i wiele innnych. To lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy chcą by ich praca wywarła dobre wrażenie na recenzentach i została wysoko oceniona pod każdym względem – zarówno merytorycznym, jak i edytorskim.

Przygotowanie pracy magisterskiej i składanie egzaminu dyplomowego w języku angielskim są możliwe tylko, gdy promotor lub student jest cudzoziemcem.

 
Przed skorzystaniem z serwisu prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją, która znajduje się pod adresem: http://usosownia.uj.edu.pl/ap. W razie wystąpienia problemów z obsługą AP prosimy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy dany problem nie jest wśród często zadawanych pytań (FAQ) http://usosownia.uj.edu.pl/ap/faq 
 
JSA JEDNOLITY SYSTEM ANTYPLAGIATOWY
Weryfikacja pisemnych prac dyplomowych wprowadzonych do Archiwum Prac odbywa się z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Materiały szkoleniowe dotyczące obsługi JSA znajdują się na stronie https://jsa-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy-kategoria/instr/
 
Zgodnie z w/w zarządzeniem, student zobowiązany jest przekazać do Sekretariatu ds. studenckich:
 • ostateczny tytuł pracy
 • nazwisko promotora pracy oraz recenzenta
 • informację, w jakim języku napisana jest praca.
Powyższe dane należy przekazać we wskazanym terminie (patrz niżej) z adresu studenta w domenie student.uj.edu.pl, wypełniając specjalnie przygotowany w tym celu INTERAKTYWNY FORMULARZ
 
Obowiązujące ostateczne terminy dla magistrantów WBBiB:
 1. Przesłanie przez studenta tematu pracy magisterskiej, nazwiska promotora i recenzenta – na 3 tygodnie przed terminem egzaminu (najpóźniej do 1 września 2023 r.).
 2. Wypełnienie w systemie AP formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy (m.in. słowa kluczowe, streszczenia).
 3. Zatwierdzenie w systemie AP oświadczeń o samodzielności i oryginalności pracy.
 4. Zdeponowanie przez studenta pracy w systemie AP  na 2 tygodnie przed terminem egzaminu (nie później niż do 15 września 2023 r.).
 5. Zatwierdzenie przez promotora pracy w systemie AP, przekazanie jej do wpisywania recenzji  na 2 tygodnie przed terminem egzaminu (nie później niż do 30 września 2023 r.).
 6. Wystawianie w systemie AP recenzji przez promotora i recenzenta  na 1 tydzień przed terminem egzaminu. Do egzaminu dyplomowego dopuszcza się wyłącznie prace zatwierdzone przez promotora i zrecenzowane, tj. posiadające w systemie AP status „5 – praca gotowa do obrony”.
Niedotrzymanie powyższych terminów wiąże się z powtarzaniem roku.
 
UWAGA: Osoby, które nie mają kompletu ocen w systemie USOSweb nie mogą przystąpić do egzaminu dyplomowego. Do egzaminu dyplomowego dopuszczone są osoby mające w USOS status „absolwent przed dyplomem”.
 
 

Przed przystąpieniem do egzaminu magisterskiego należy uzyskać wymaganą programem studiów liczbę ECTS, w tym zaliczyć:
 • wszystkie kursy obowiązkowe
 • kursy do wyboru w zakresie przewidzianym w programie studiów
 • seminaria specjalistyczne/magisterskie
 • pracownie specjalizacyjne/magisterskie
 • język angielski na poziomie co najmniej B2+.
UWAGA: Osoby, które nie mają kompletu ocen w systemie USOSweb nie mogą przystąpić do egzaminu dyplomowego. Student powinien posiadać status: absolwent przed dyplomem.
 
Najpóźniej na 1 tydzień przed egzaminem magisterskim student zobowiązany jest dostarczyć do Sekretariatu ds. studenckich następujące dokumenty:
 1. Sprawdzoną i podpisaną przez studenta kartę przebiegu studiów.
 2. Wniosek  o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów dostępny TUTAJ.
 3. Dane do suplementu – opcjonalnie (patrz niżej).
 4. Każdy student/studentka, który/a skorzystał/a z formy wsparcia, tj. uczestniczył w kursach o kodach rozpoczynających się od „zin”, bez względu na to czy kurs został podpięty pod program czy etap studiów zobowiązany jest złożyć niniejszy dokument. W celu przygotowania wymaganego dokumentu wcześniej należy skontaktować się z osobami wskazanymi na stronie www ZINTEGRUJ.
Dokumenty wymagane do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego określone są w Zarządzeniu nr 3 Rektora UJ z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie: dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego. 

Terminy egzaminów magisterskich w roku akademickim 2023/2024 zostaną podane w na wiosnę. Egzaminy będą odbywały się stacjonarnie w budynku WBBiB, w trybie ciągłym.
 
Proponowany termin egzaminu student ustala ze swoim promotorem i recenzentem, a następnie przekazuje informacje pocztą elektroniczną do Sekretariatu ds. studenckich.
 
Dokładny termin zostanie wprowadzony do harmonogramu egzaminów. Ostateczny termin egzaminu magisterskiego oraz skład komisji egzaminacyjnych ustala Prodziekan WBBiB ds. dydaktyki. 

 

Aby przystąpić do egzaminu magisterskiego student musi posiadać w systemie USOS status „absolwent przed dyplomem”.

Egzamin magisterski połączony jest z prezentacją pracy dyplomowej, która stanowi integralną część egzaminu.

Wydziałowe kryteria oceny prezentacji jako integralnej części egzaminu magisterskiego:

 • prezentacja trwa do 10 minut,
 • prezentacja jest oceniana według następujących mierników: a) jasne sformułowanie celów i wniosków pracy; b) umiejętność zaprezentowania metod i szerszego kontekstu badawczego (literatury, historii problemu itp.); c) umiejętna analiza wyników wsparta adekwatnymi wnioskami; d) jakość języka i walory wizualne prezentacji; e) czas prezentacji,
 • ocenę za prezentację ustala komisja w części „zamkniętej” egzaminu. 

Zasady obliczania i wpisywania ocen do protokołu egzaminu magisterskiego (zgodnie z regulaminem studiów UJ):

 • średnia studiów,
 • ocena z pracy (na podstawie ocen z recenzji): średnia arytmetyczna zaokrąglona wg skali ocen (np. ocena promotora pracy: 4,5;  ocena recenzenta; 5 średnia: 4,75; wpis do protokołu 5),
 • ocena z egzaminu (ocena za prezentację i ocena odpowiedzi magistranta).

Ogólny wynik studiów (do wpisania na dyplomie) wynika ze średniej ważonej obliczanej w następujący sposób:

 • średnia ze studiów x waga 4/8
 • ocena z pracy x waga 3/8
 • ocena z egzaminu dyplomowego x waga 1/8.

Ogólny wynik studiów ustalany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Ocenę na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się zgodnie z obowiązującą skalą ocen:

 • 4,51-5,00 – bardzo dobry
 • 4,21-4,50 – dobry plus
 • 3,71-4,20 – dobry
 • 3,21-3,70 – dostateczny plus
 • do 3,20 – dostateczny.

Dyplom z wyróżnieniem:  

 • średnia ze studiów –  minimum 4,5
 • ocena egzaminu dyplomowego – 5,0
 • ocena pracy dyplomowej – 5,0.

Osoby, które chcą, by do suplementu dyplomu wpisane zostały dodatkowe informacje o ich działalności w czasie studiów proszone są o wysłanie tych danych pocztą elektronicznąw języku polskim i angielskimw formie edytowalnej, na adres: student.wbbib@uj.edu.pl. W tytule mejla należy wpisać: SUPLEMENT – nazwisko i imię.

Dodatkowo, do Sekretariatu należy przesłać skany dokumentów potwierdzających w/w osiągnięcia. Przykładowe informacje, które mogą zostać umieszczone na dyplomie to:

 • działalność naukowa – a) publikacje (muszą zawierać nazwiska współautorów i miejsce publikacji), b) plakaty (muszą zawierać nazwiska współautorów oraz  miejsce i czas prezentacji, c) konferencje (tytuł, miejsce i czas),
 • uzyskane nagrody i wyróżnienia,
 • uzyskane stypendia naukowe (uniwersyteckie, MEN, Erasmus, inne),
 • funkcje pełnione w samorządach studenckich,
 • działalność w kołach naukowych,
 • działalność sportowa – w reprezentacji UJ lub innych klubach,
 • działalność kulturalna – teatr, malarstwo, chór,  folklor, muzyka itp.
 • inne.

Na koniec uprzejma prośba ze strony sekretariatu ds. studenckich: Szanowni Państwo, dostarczajcie do nas komplet dokumentów i w odpowiednim czasie!

Termin uroczystość wręczenia pamiątkowych dyplomów tegorocznym absolwentom studiów magisterskich zostanie podany na wiosnę. Uroczystość odbędzie się w auli P01.1 Zespołu Dydaktyczno-Bibliotecznego.