Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRZEWODNIK DLA MAGISTRANTÓW

Praca magisterska

W ramach pracowni magisterskiej, studenci prowadzą, pod okiem swojego opiekuna naukowego, projekt naukowy kończący się przygotowaniem pracy magisterskiej. Wytyczne odnośnie pisania pracy magisterskiej zamieszczone są w pliku pdf dostępnym TUTAJ.
 

Zdjęcie okładki książki pt. Edycja tekstów, wydawnictwa PWNSpecjalnie z myślą o osobach piszących pracę dyplomową do Biblioteki Nauk Przyrodniczych zakupione zostało kilkadziesiąt egzemplarzy poradnika pt. Edycja tekstów autorstwa A. Wolańskiego. W książce zawarte zostało wiele przydatnych informacji, dotyczących zasad:

 • opisywania tabel i rysunków,
 • stosowania znaków i symboli matematycznych,
 • stosowania symboli wielkości fizycznych,
 • komponowania graficznego tekstu,
 • używania wyliczeń punktowych, nawiasów, odsyłaczy, cytatów,
 • zapisu bibliografii,

​i wiele innnych. To lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy chcą by ich praca wywarła dobre wrażenie na recenzentach i została wysoko oceniona pod każdym względem – zarówno merytorycznym, jak i edytorskim.

Archiwum Prac Uniwersytetu Jagiellońskiego (AP)

Działanie serwisu AP reguluje:
Przed skorzystaniem z serwisu prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją, która znajduje się pod adresem: usosownia.uj.edu.pl/ap. W razie wystąpienia problemów z obsługą AP prosimy w pierwszej kolejności sprawdzić czy dany problem nie jest wymieniony wśród często zadawanych pytań (FAQ) usosownia.uj.edu.pl/ap/faq.
 
Zgodnie z w/w zarządzeniem, student zobowiązany jest przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do Sekretariatu ds. studenckich:
 • ostateczny tytuł pracy (po polsku i po angielsku),
 • nazwisko promotora pracy oraz recenzenta,
 • informację, w jakim języku napisana jest praca.
Powyższe dane należy przesłać we wskazanym terminie (patrz niżej) z adresu studenta w domenie student.uj.edu.pl, na adres: student.wbbib@uj.edu.pl. W tytule maila należy napisać: mgr – nazwisko i imię.
 
Obowiązujące ostateczne terminy
 1. Przesłanie mailowo przez studenta tematu pracy magisterskiej, nazwiska promotora i recenzenta, język pracy – 3 tygodnie przed terminem egzaminu.
 2. Zdeponowanie przez studenta pracy w systemie AP: 2 tygodnie przed terminem egzaminu.
 3. Zatwierdzenie przez promotora pracy w systemie APD i dostarczenie do sekretariatu podpisanego przez promotora raportu antyplagiatowego: 2 tygodnie przed terminem egzaminu.
 4. Wystawianie w systemie APD recenzji przez promotora i recenzenta: 1 tydzień przed terminem egzaminu.
Do egzaminu dyplomowego dopuszcza się wyłącznie prace zatwierdzone przez promotora i zrecenzowane, tj. posiadające w systemie AP status „5-praca gotowa do obrony”.

Warunki przystąpienia do egzaminu magisterskiego

Przed przystąpieniem do egzaminu magisterskiego należy uzyskać wymaganą programem studiów liczbę ECTS, w tym zaliczyć:
 • kursy obowiązkowe,
 • kursy do wyboru w określonym wymiarze godzinowym,
 • seminaria specjalistyczne/magisterskie
 • pracownie specjalizacyjne/magisterskie
 • język angielski na poziomie co najmniej B2+.
Na 1 tydzień przed egzaminem magisterskim student zobowiązany jest przesłać drogą elektronniczną do Sekretariatu ds. studenckich (student.wbbib@uj.edu.pl) podpisanych własnoręcznie skanów wymaganych dokumetów, to jest:
 • oświadczenia dotyczącego praw autorskich, wydrukowane z systemu AP.
 • sprawdzonej i podpisanej przez studenta karty przebiegu studiów,
 • wniosku o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów dostępnego TUTAJ (lub TUTAJ – dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020)
 • dane do suplementu – opcjonalnie (patrz niżej).

UWAGA: osoby, które nie mają kompletu ocen w systemie USOSweb nie mogą przystąpić do egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy musi odbyć się w terminie 1 miesiąca od zdeponowania pracy dyplomowej w systemie AP (zarządzenie 20 Rektora UJ z 18 lutego 2019 r.).

Terminy egzaminów magisterskich

Egzaminy magisterskie w roku akademickim 2019/2020 będą odbywały się w trybie ciągłym w następujących terminach:

 • 15 czerwca – 9 lipca 2020 r. 
 • 16 lipca – 31 lipca 2020 r.
 • 1 września – 30 września 2020 r.

Proponowany termin egzaminu student ustala ze swoim Promotorem i Recenzentem, a następnie przekazuje informacje pocztą elektroniczną do Sekretariatu ds. studenckich.

Dokładny termin zostanie wprowadzony do harmonogramu egzaminów. Ostateczny termin egzaminu magisterskiego oraz skład zdalnych komisji egzaminacyjnych ustala Prodziekan WBBiB ds. dydaktyki. 

Miejscem egzaminów dyplomowych przeprwadzonych w trybie zdalnym jest dla studentów ich miejsce zamieszkania. Dla studentów, którzy nie są w stanie spełnić wymagań obowiązujących dla egzaminów dyplomowych (wskazanych w zarządzeniu Rektora nr 41 z dnia 29 kwietnia 2020 r.), po uprzednim uzgodnieniu z Prodziekanem ds. dydaktyki, zostaną udostępnione odpowiednie stanowiska komputerowe w budynku WBBiB przy ul. Gronostajowej 7. Osoby zainteresowane z w/w stanowisk proszone są o kontakt z Sekretariatem ds. studenckich (student.wbbib@uj.edu.pl) co najmniej tydzień przed planowanym terminem  egzaminu dyplomowego.

 

Egzamin magisterski

Aby przystąpić do egzaminu magisterskiego student musi posiadać w systemie USOS status „absolwent przed dyplomem”.

Egzamin magisterski połączony jest z prezentacją pracy dyplomowej, która stanowi integralną część egzaminu.

Wydziałowe kryteria oceny prezentacji jako integralnej części egzaminu magisterskiego:

 • Prezentacja trwa do 10 minut
 • Prezentacja jest oceniana według następujących mierników: a) jasne sformułowanie celów i wniosków pracy; b) umiejętność zaprezentowania metod i szerszego kontekstu badawczego (literatury, historii problemu itp.); c) umiejętna analiza wyników wsparta adekwatnymi wnioskami; d) jakość języka i walory wizualne prezentacji; e) czas prezentacji
 • Ocenę za prezentację ustala komisja w części „zamkniętej” egzaminu. 

Zasady obliczania i wpisywania ocen do protokołu egzaminu magisterskiego (zgodnie z regulaminem studiów UJ)

 • Średnia studiów
 • Ocena z pracy (na podstawie ocen z recenzji): średnia arytmetyczna zaokrąglona wg skali ocen (np. ocena promotora pracy: 4,5;  ocena recenzenta; 5 średnia: 4,75; wpis do protokołu 5)
 • Ocena z egzaminu (ocena za prezentację i ocena odpowiedzi magistranta)

Ogólny wynik studiów (do wpisania na dyplomie) wynika ze średniej ważonej obliczanej w następujący sposób:

 • Średnia ze studiów x waga 4/8
 • Ocena z pracy x waga 3/8
 • Ocena z egzaminu dyplomowego x waga 1/8

Ogólny wynik studiów ustalany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Ocenę na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się zgodnie z obowiązującą skalą ocen:

 • 4,51-5,00 – bardzo dobry
 • 4,21-4,50 – dobry plus
 • 3,71-4,20 – dobry
 • 3,21-3,70 – dostateczny plus
 • do 3,20 – dostateczny

Dyplom z wyróżnieniem:  

 • średnia ze studiów –  minimum 4,5
 • ocena egzaminu dyplomowego – 5,0
 • ocena pracy dyplomowej – 5,0

​Wręczenie dyplomów

Ze względu na pandemię koronawirusa nie podjęto jak dotąd decyzji o organizacji uroczytości wręczenia dyplomów pamiątkowych tegorocznym absolwentom. 

Wpis do dyplomu (suplement)

Osoby, które chcą, by do suplementu dyplomu wpisane zostały dodatkowe informacje o ich działalności w czasie studiów proszone są o wysłanie tych danych pocztą elektroniczną, w języku polskim i angielskim, w formie edytowalnej, na adres: sudent.wbbib@uj.edu.pl. W tytule mejla należy wpisać: SUPLEMENT – nazwisko i imię.

Dodatkowo, do Sekretariatu należy przesłać skany dokumentów potwierdzających w/w osiągnięcia. Przykładowe informacje, które mogą zostać umieszczone na dyplomie to:

 • działalność naukowa – a) publikacje (muszą zawierać nazwiska współautorów i miejsce publikacji), b) plakaty (muszą zawierać nazwiska współautorów oraz  miejsce i czas prezentacji, c) konferencje (tytuł, miejsce i czas),
 • uzyskane nagrody i wyróżnienia,
 • uzyskane stypendia naukowe (uniwersyteckie, MEN, Erasmus, inne),
 • funkcje pełnione w samorządach studenckich,
 • działalność w kołach naukowych,
 • działalność sportowa – w reprezentacji UJ lub innych klubach,
 • działalność kulturalna – teatr, malarstwo, chór,  folklor, muzyka itp.
 • inne.

Na koniec uprzejma prośba ze strony sekretariatu ds. studenckich – Szanowni Państwo, dostarczajcie do nas komplet dokumentów!