Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRZEWODNIK DLA MAGISTRANTÓW

W ramach pracowni magisterskiej, studenci prowadzą, pod okiem swojego promotora, projekt naukowy kończący się przygotowaniem pracy magisterskiej. Wytyczne odnośnie pisania pracy magisterskiej zamieszczone są w osobnym pliku do pobrania (pobierz plik).
 

Zdjęcie okładki książki pt. Edycja tekstów, wydawnictwa PWNSpecjalnie z myślą o osobach piszących pracę dyplomową do Biblioteki Nauk Przyrodniczych zakupione zostało kilkadziesiąt egzemplarzy poradnika pt. Edycja tekstów autorstwa A. Wolańskiego. W książce zawarte zostało wiele przydatnych informacji, dotyczących zasad:

 • opisywania tabel i rysunków,
 • stosowania znaków i symboli matematycznych,
 • stosowania symboli wielkości fizycznych,
 • komponowania graficznego tekstu,
 • używania wyliczeń punktowych, nawiasów, odsyłaczy, cytatów,
 • zapisu bibliografii,

​i wiele innnych. To lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy chcą by ich praca wywarła dobre wrażenie na recenzentach i została wysoko oceniona pod każdym względem – zarówno merytorycznym, jak i edytorskim.

Przygotowanie pracy magisterskiej i składanie egzaminu dyplomowego w języku angielskim są możliwe tylko, gdy promotor lub student jest cudzoziemcem.

 
Przed skorzystaniem z serwisu prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją, która znajduje się pod adresem: http://usosownia.uj.edu.pl/ap. W razie wystąpienia problemów z obsługą AP prosimy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy dany problem nie jest wśród często zadawanych pytań (FAQ) http://usosownia.uj.edu.pl/ap/faq 
 
JSA JEDNOLITY SYSTEM ANTYPLAGIATOWY
Weryfikacja pisemnych prac dyplomowych wprowadzonych do Archiwum Prac odbywa się z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Materiały szkoleniowe dotyczące obsługi JSA znajdują się na stronie https://jsa-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy-kategoria/instr/
 
Zgodnie z w/w zarządzeniem, student zobowiązany jest przekazać do Sekretariatu ds. studenckich:
 • ostateczny tytuł pracy
 • nazwisko promotora pracy oraz recenzenta
 • informację, w jakim języku napisana jest praca.
Powyższe dane należy przekazać we wskazanym terminie (patrz niżej) z adresu studenta w domenie student.uj.edu.pl, wypełniając specjalnie przygotowany w tym celu INTERAKTYWNY FORMULARZ
 
Obowiązujące ostateczne terminy dla magistrantów WBBiB:
 1. Przesłanie przez studenta tematu pracy magisterskiej, nazwiska promotora i recenzenta – na 3 tygodnie przed terminem egzaminu (najpóźniej do 1 września 2024 r.).
 2. Wypełnienie w systemie AP formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy (m.in. słowa kluczowe, streszczenia).
 3. Zatwierdzenie w systemie AP oświadczeń o samodzielności i oryginalności pracy.
 4. Zdeponowanie przez studenta pracy w systemie AP  na 2 tygodnie przed terminem egzaminu (nie później niż do 15 września 2024 r.).
 5. Zatwierdzenie przez promotora pracy w systemie AP, przekazanie jej do wpisywania recenzji  na 2 tygodnie przed terminem egzaminu (nie później niż do 30 września 2024 r.).
 6. Wystawianie w systemie AP recenzji przez promotora i recenzenta  na 1 tydzień przed terminem egzaminu. Do egzaminu dyplomowego dopuszcza się wyłącznie prace zatwierdzone przez promotora i zrecenzowane, tj. posiadające w systemie AP status „5 – praca gotowa do obrony”.
Niedotrzymanie powyższych terminów wiąże się z powtarzaniem roku.
 
UWAGA: Osoby, które nie mają kompletu ocen w systemie USOSweb nie mogą przystąpić do egzaminu dyplomowego. Do egzaminu dyplomowego dopuszczone są osoby mające w USOS status „absolwent przed dyplomem”.
 
 

Przed przystąpieniem do egzaminu magisterskiego należy uzyskać wymaganą programem studiów liczbę ECTS, w tym zaliczyć:
 • wszystkie kursy obowiązkowe
 • kursy do wyboru w zakresie przewidzianym w programie studiów
 • seminaria specjalistyczne/magisterskie
 • pracownie specjalizacyjne/magisterskie
 • język angielski na poziomie co najmniej B2+.
UWAGA: Osoby, które nie mają kompletu ocen w systemie USOSweb nie mogą przystąpić do egzaminu dyplomowego. Student powinien posiadać status: absolwent przed dyplomem.
 
Najpóźniej na 1 tydzień przed egzaminem magisterskim student zobowiązany jest dostarczyć do Sekretariatu ds. studenckich następujące dokumenty:
 1. Sprawdzoną i podpisaną przez studenta kartę przebiegu studiów.
 2. Wniosek  o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów dostępny TUTAJ.
 3. Każdy student/studentka, który/a skorzystał/a z formy wsparcia, tj. uczestniczył w kursach o kodach rozpoczynających się od „zin”, bez względu na to czy kurs został podpięty pod program czy etap studiów zobowiązany jest złożyć niniejszy dokument. W celu przygotowania wymaganego dokumentu wcześniej należy skontaktować się z osobami wskazanymi na stronie www ZINTEGRUJ.
Dokumenty wymagane do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego określone są w Zarządzeniu nr 3 Rektora UJ z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie: dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego. 

Egzaminy magisterskie w roku akademickim 2023/2024 odbywać się będą w następująch terminach:
 • od 10 do 27 czerwca 2024 
 • od 2 do 30 września 2024.

Egzaminy zostaną przeprowadzone stacjonarnie, w trybie ciągłym w budynku WBBiB.

Proponowany termin egzaminu student ustala ze swoim promotorem i recenzentem, a następnie przekazuje informacje pocztą elektroniczną do Sekretariatu ds. studenckich.
 
Dokładna data i godzina egzaminu  zostanie wprowadzona do harmonogramu egzaminów. Ostateczny termin egzaminu magisterskiego oraz skład komisji egzaminacyjnych ustala Prodziekan WBBiB ds. dydaktyki. 

Aby przystąpić do egzaminu magisterskiego student musi posiadać w systemie USOS status „absolwent przed dyplomem”.

Egzamin magisterski połączony jest z prezentacją pracy dyplomowej, która stanowi integralną część egzaminu.

Wydziałowe kryteria oceny prezentacji jako integralnej części egzaminu magisterskiego:

 • prezentacja trwa do 10 minut,
 • prezentacja jest oceniana według następujących mierników: a) jasne sformułowanie celów i wniosków pracy; b) umiejętność zaprezentowania metod i szerszego kontekstu badawczego (literatury, historii problemu itp.); c) umiejętna analiza wyników wsparta adekwatnymi wnioskami; d) jakość języka i walory wizualne prezentacji; e) czas prezentacji,
 • ocenę za prezentację ustala komisja w części „zamkniętej” egzaminu. 

Zasady obliczania i wpisywania ocen do protokołu egzaminu magisterskiego (zgodnie z regulaminem studiów UJ):

 • średnia studiów,
 • ocena z pracy (na podstawie ocen z recenzji): średnia arytmetyczna zaokrąglona wg skali ocen (np. ocena promotora pracy: 4,5;  ocena recenzenta; 5 średnia: 4,75; wpis do protokołu 5),
 • ocena z egzaminu (ocena za prezentację i ocena odpowiedzi magistranta).

Ogólny wynik studiów (do wpisania na dyplomie) wynika ze średniej ważonej obliczanej w następujący sposób:

 • średnia ze studiów x waga 4/8
 • ocena z pracy x waga 3/8
 • ocena z egzaminu dyplomowego x waga 1/8.

Ogólny wynik studiów ustalany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Ocenę na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się zgodnie z obowiązującą skalą ocen:

 • 4,51-5,00 – bardzo dobry
 • 4,21-4,50 – dobry plus
 • 3,71-4,20 – dobry
 • 3,21-3,70 – dostateczny plus
 • do 3,20 – dostateczny.

Dyplom z wyróżnieniem:  

 • średnia ze studiów –  minimum 4,5
 • ocena egzaminu dyplomowego – 5,0
 • ocena pracy dyplomowej – 5,0.

Osoby, które chcą, by do suplementu dyplomu wpisane zostały dodatkowe informacje o ich działalności w czasie studiów proszone są o wypełnienie w języku polskim i angielskim ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA (Magisterium 2023/2024 – suplement osiągnięcia) oraz zamieszczenie w nim plików potwierdzających te osiągnięcia.

Przykładowe informacje, które mogą zostać umieszczone na dyplomie to:

 • działalność naukowa – a) publikacje (muszą zawierać nazwiska współautorów i miejsce publikacji), b) plakaty (muszą zawierać nazwiska współautorów oraz  miejsce i czas prezentacji, c) konferencje (tytuł, miejsce i czas),
 • uzyskane nagrody i wyróżnienia,
 • uzyskane stypendia naukowe (uniwersyteckie, MEN, Erasmus, inne),
 • funkcje pełnione w samorządach studenckich,
 • działalność w kołach naukowych,
 • działalność sportowa – w reprezentacji UJ lub innych klubach,
 • działalność kulturalna – teatr, malarstwo, chór,  folklor, muzyka itp.
 • inne.

Na koniec uprzejma prośba ze strony sekretariatu ds. studenckich: Szanowni Państwo, dostarczajcie do nas komplet dokumentów i w odpowiednim czasie!

Uroczystość wręczenia pamiątkowych dyplomów tegorocznym absolwentom studiów magisterskich odbędzie się w piątek, 28 czerwca 2024 r. o godzinie 16.00 w auli P01.1 Zespołu Dydaktyczno-Bibliotecznego.