Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA – STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Kierownik studiów

prof. dr hab. Joanna Bereta
telefon: 12 664 63 56
e-mail: joanna.bereta@uj.edu.pl
pokój: B122 (3.0.26), I piętro

Informacje ogólne

Studia I stopnia na kierunku Biotechnologia trwają 3 lata (6 semestrów). Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Program studiów obejmuje:

 • przedmioty kształcenia ogólnego,
 • przedmioty podstawowe,
 • przedmioty kierunkowe (w tym także przedmioty do wyboru)

a także:

 • praktykę zawodową,
 • seminarium licencjackie,
 • pracownię licencjacką,
 • egzamin licencjacki.

Przedmioty kształcenia ogólnego

W grupie przedmiotów kształcenia ogólnego znajdują się:

 • lektorat z języka angielskiego (120 godzin),
 • wychowanie fizyczne (60 godzin),
 • bioetyka (30 godzin),

oraz przedmioty humanistyczne do wyboru (np. kursy proponowane w ramach programu Artes Liberales), w łącznym wymiarze 30 godzin.

Lektorat z języka angielskiego jest obowiązkowy na pierwszym i drugim roku studiów. Wyjątkowo dopuszcza się możliwość zaliczenia języka angielskiego na trzecim roku. Lektorat kończy się egzaminem końcowym na poziomie B2 (TELC – The European Language Certificates). Ocena z egzaminu wliczana jest do średniej ocen ze studiów. Student legitymujący się certyfikatem CAE lub CPE z oceną A lub B jest zwolniony z obowiązku zaliczania lektoratu.

Przedmioty podstawowe

Przedmioty podstawowe służą stworzeniu uniwersalnych podstaw przyrodniczych niezbędnych w dalszym toku studiów. W grupie tej znajdują się kursy poświęcone matematyce, fizyce, informatyce, chemii, biofizyce oraz najważniejszym gałęziom biologii.

Przedmioty kierunkowe

Przedmioty kierunkowe to obowiązkowe oraz nieobowiązkowe, specjalistyczne kursy poświęcone między innymi inżynierii: genetycznej i komórkowej a także wykorzystaniu mikroorganizmów w procesach biotechnologicznych.  Celem przedmiotów kierunkowych jest zapoznanie studenta z zagadnieniami współczesnej biologii i biotechnologii oraz technikami badawczymi stosowanymi w tych dziedzinach.

Wybór opiekuna naukowego

Do końca drugiego roku studiów student powinien wybrać opiekuna naukowego. Wybór  opiekuna należy zgłosić w sekretariacie ds. studenckich składając odpowiedni formularz.

Opiekunem naukowym może być każdy samodzielny pracownik Wydziału (profesor lub doktor habilitowany) lub pracownik nieposiadający tych tytułów lecz z dużym doświadczeniem naukowym. Lista potencjalnych opiekunów znajduje się w sekretariacie.

Z opiekunem naukowym student uzgadnia m.in., w jakich kursach do wyboru oraz w którym, z czterech proponowanych, seminariów licencjackich będzie uczestniczył na trzecim roku studiów. Ponadto, pod kierunkiem opiekuna naukowego student odbywa zajęcia „Pracownia licencjacka" i w ramach tej pracowni prowadzi projekt naukowy kończący się przygotowaniem pracy licencjackiej.

Wyjazd na stypendium naukowe

Studenci studiów I stopnia kierunku Biotechnologia mogą korzystać z krajowych i zagranicznych stypendiów naukowych i staży. Udział w tego typu programach wymaga zgody opiekuna naukowego i starannego zaplanowania toku studiów. Regulamin wyjazdu na stypendia jest dostępny w osobnej podzakładce.

Licencjat

Warunkiem uzyskania tytułu licencjata jest:

 • zdobycie wymaganej liczby punktów ECTS,
 • zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów, w tym zaliczenie pracowni licencjackiej i napisanie pracy licencjackiej,
 • zdanie końcowego pisemnego egzaminu licencjackiego (Uchwała Rady Wydziału WBBiB z dnia 19.10.2010).