Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NIEOBOWIĄZKOWE STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE

Zgodnie z obowiązującymi programami studiów studenci studiów II stopnia na kierunkach biotechnologia molekularna, biochemia oraz biofizyka molekularna i komórkowa w drugim semestrze pierwszego roku studiów mają możliwość realizacji nieobowiązkowych praktyk zawodowych w ramach kursu Praktyka zawodowa II.

Praktyka zawodowa II może być realizowana w Polsce, a także za granicą, w postaci indywidulnych ustaleń lub dostępnych ofert, np. w ramach programu Erasmus+ praktyki. Szczegółowe informacje dotyczące tej ostatniej opcji są dostępne na stronie Działu Obsługi Studentów Zagranicznych UJ

Wykaz firm, z którymi zawarto porozumienie w sprawie Praktyki zawodowej II znajduje się w zakładce Wydział, w podzakładce Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym.

Ewentualne pytania i uwagi odnośnie praktyki prosimy kierować pod adresy:

 • dariusz.latowski@uj.edu.pl (dr hab. Dariusz Latowski, Pełnomocnik ds. współpracy ze środowiskiem zewnętrznym i praktyk studenckich)
 • student.wbbib@uj.edu.pl (Sekretariat ds. studenckich)

 1. Zorganizowanie praktyki należy do Studenta.
 2. Wybór instytucji (miejsca) odbywania praktyki, zwanej „Przyjmującym” musi uwzględniać możliwości realizacji przez Studenta efektów uczenia się zawartych w sylabusie dotyczącym praktyki zawodowej dla danego kierunku studiów.
 3. Jeżeli praktyka planowana jest w instytucji innej niż wskazana w zakładce Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym, przed organizacją praktyki zawodowej II należy w porozumieniu z Promotorem lub Kierownikiem kierunku przygotować kilka zdań uzasadnienia wyboru instytucji. Należy uzasadnić, co wybrana instytucja wnosi do rozwoju naukowo-zawodowego osoby ubiegającej się o praktyki. Uzasadnienie wyboru instytucji należy przesłać na adres dariusz.latowski@uj.edu.pl z jawną kopią do promotora lub kierownika kierunku. Akceptacja wybranej instytucji przez Pełnomocnika ds. współpracy ze środowiskiem zewnętrznym i praktyk studenckich, pozwala na podjęcie kolejnych kroków organizacji praktyki i daje możliwość, ale nie gwarancję, zaliczenia odbytej praktyki jako kursu Praktyka zawodowa II.
 4. Przed rozpoczęciem praktyk Student jest zobowiązany do:
  a) poprawnego wypełnienia – w uzgodnieniu z „Przyjmującym” – i złożenia w sekretariacie ds. studenckich WBBiB formularza Porozumienia o organizacji nieobowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej,
  b) wypełnienie Elektronicznego formularza zgłoszenia praktyki nieobowiązkowej,
  c) pobrania z Sekretariatu ds. studenckich WBBiB opieczętowanego Dziennika Praktyki.
 5. W trakcie praktyk Student jest zobowiązany do starannego wypełniania Dziennika Praktyki, który powinien dokładnie odzwierciedlać jej przebieg.
 6. Student jest zobowiązany do wykupienia na czas trwania praktyki obowiązkowego ubezpieczenia OC i NNW.
 7. O wszelkich zmianach, w tym zmianie terminu rozpoczęcia czy zakończenia praktyki, Student powinien niezwłocznie poinformować Pełnomocnika ds. współpracy ze środowiskiem zewnętrznym i praktyk studenckich.
 8. W czasie praktyk Student powinien z dbałością o dobre imię własne i Uniwersytetu Jagiellońskiego rzetelnie realizować praktykę.
 9. Po zakończeniu praktyk Student jest zobowiązany do:
  a) wypełnienia Formularza merytorycznego podsumowania nieobowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej i uzyskania opinii oraz podpisu bezpośredniego opiekuna praktyk,
  b) przesłania na adres dariusz.latowski@uj.edu.pl czytelnie zdigitalizowanego dziennika praktyk (części wypełnionej) jako plik pdf,
  c) uzupełnienia Elektronicznego formularza zakończenia nieobowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej.
 10. Po spełnieniu wymogów wymienionych w pkt. 8., jednak nie później niż do 30 września roku rozpoczęcia praktyki, Student jest zobligowany złożyć w Sekretariacie ds. studenckich WBBiB:
  a) uzupełniony, podpisany i opieczętowany Dziennik Praktyki,
  b) wypełniony i podpisany przez Studenta i bezpośredniego opiekuna praktyki Formularz merytorycznego podsumowania nieobowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej.
 11. Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków Pełnomocnik ds. współpracy ze środowiskiem zewnętrznym i praktyk studenckich podejmuje decyzję o zaliczeniu lub niezaliczeniu odbycia nieobowiązkowej praktyki zawodowej przez Studenta, jako kurs Praktyka zawodowa II.

 1. Przed rozpoczęciem praktyki, zachowując wskazaną kolejność działań:
  a) Wypełnij (w trzech egzemplarzach) w porozumieniu z „Przyjmującym” formularz Porozumienia o organizacji nieobowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej (do pobrania poniżej). Podczas wypełnienia dokumentu, pamiętaj o usunięciu zbędnych wielokropków, a po wypełnieniu wydrukuj dokument bez komentarzy (w opcji drukowania należy ODZNACZYĆ wariant „drukuj adjustację”).
  b) Jeżeli wybierasz na miejsce odbywania praktyki miejsce inne niż wskazana w zakładce Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym, przed organizacją praktyki zawodowej II ustal z Promotorem lub w kilku zdaniach uzasadnij, co wybrana instytucja wnosi do Twojego rozwoju naukowo-zawodowego i takie uzasadnienie prześlij na adres dariusz.latowski@uj.edu.pl z jawną kopią do promotora lub kierownika kierunku. Akceptacja wybranej instytucji przez Pełnomocnika ds. współpracy ze środowiskiem zewnętrznym i praktyk studenckich, pozwala na podjęcie kolejnych kroków organizacji praktyki i daje możliwość, ale nie gwarancję, zaliczenia odbytej praktyki jako kursu Praktyka zawodowa II.
  c) Wypełnij Elektroniczny formularz zgłoszenia praktyki nieobowiązkowej (odnośnik do formularza znajduje się poniżej),
  d) Złóż w Sekretariacie ds. studenckich WBBiB trzy egzemplarze Porozumienia o organizacji nieobowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej. Pamiętaj, że Porozumienie powinno zawierać Twój podpis oraz podpis i pieczęć (jeśli takową posiada) „Przyjmującego”.
  e) Po uzyskaniu podpisu i pieczęci Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB odbierz z Sekretariatu ds. studenckich WBBiB dwa egzemplarze Porozumienia.
  f) Odbierz z Sekretariatu ds. studenckich WBBiB opieczętowany Dziennik Praktyki.
  g) Pamiętaj o wykupieniu na czas trwania praktyki ubezpieczenia OC i NNW.
 2. Po przybyciu na miejsce odbywania praktyki przekaż „Przyjmującemu” jeden egzemplarz podpisanego przez Prodziekana ds. dydaktyki WBBiB Porozumienia o organizacji nieobowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej.
 3. W trakcie praktyki na bieżąco, starannie i szczegółowo uzupełniaj Dziennik Praktyki, w sposób który pozwoli ocenić przebieg praktyki oraz możliwość uzyskania określonych efektów uczenia się.
 4. Po zakończeniu praktyki, ale przed opuszczeniem miejsca gdzie odbywały się praktyki wypełnij Formularz merytorycznego podsumowania nieobowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej (do pobrania poniżej, inny dla każdego kierunku studiów). Uzupełniony i podpisany przez Ciebie egzemplarz formularza przekaż bezpośredniemu opiekunowi praktyki z prośbą by również go uzupełnił i podpisał. Wypełniony formularz zabierz ze sobą.
 5. Po zakończeniu praktyki wypełnij Elektroniczny formularz zakończenia nieobowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej (odnośnik do formularza znajduje się poniżej), czytelnie zdigitalizuj (zeskanuj) dziennika praktyk (części wypełnionej) i jako plik pdf prześlij na adres dariusz.latowski@uj.edu.pl
 6. Najpóźniej do 30 września złóż w Sekretariacie ds. studenckich WBBiB:
  a) uzupełniony, podpisany i opieczętowany Dziennik Praktyki,
  b) uzupełniony i podpisany Formularz merytorycznego podsumowania nieobowiązkowej studenckiej praktyki zawodowej (obie części formularza powinny być spięte razem jako jeden dokument).

PLIKI DO POBRANIA/ELEKTRONICZNE FORMULARZE