Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

NOSTRYFIKACJA DYPLOMÓW NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII

Nostryfikacja to procedura prowadząca do ustalenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu. Nostryfikacji podlega dyplom ukończenia studiów za granicą, który nie może być uznany za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność.

Zasady przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Postępowanie nostryfikacyjne odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz.U. 2018 poz. 1881).
 
Postępowanie nostryfikacyjne wszczyna się na wniosek i przeprowadza ją uczelnia posiadająca kategorię naukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy wniosek.
 
Podstawa prawna:

Procedura:

 1. Dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ wszczyna postępowanie nostryfikujące na wniosek osoby ubiegającej się o przeprowadzanie tego postępowania.
 2. Wnioskodawca składa do Dziekana Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii wniosek z uzasadnieniem* (Załącznik 1) zawierający następujące dokumenty:
  a. kopię dyplomu ukończenia studiów – oryginał do wglądu,
  b. kopię dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów kształcenia i czasu trwania studiów – oryginał do wglądu,
  c. kopię świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu na podstawie którego osoba, ubiegająca się o nostryfikację została przyjęta na studia – oryginał do wglądu,
  d. oświadczeniem osoby ubiegającej się o nostryfikację o miejscu i dacie urodzenia (Załącznik 2),
  e. tłumaczeniem na język polski dokumentów, o których mowa w pkt. a–c, o ile nie są one sporządzone w języku angielskim,
  f. życiorys w języku polskim lub angielskim*,
  g. dokument tożsamości (oryginał) do wglądu.
 3. Formalnej oceny wniosku oraz porównania programu studiów, efektów kształcenia, nadanych uprawnień i czasu trwania studiów dokonuje z upoważnienia Rektora Dziekan Wydziału na podstawie opinii Komisji ds. Nostryfikacji powoływanej  każdorazowo przez Wydziałową Komisję Dydaktyczną. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgodnie z rozporządzeniem MNiSW (Dz.U. 2018 poz. 1881),  Dziekan na podstawie opinii Komisji ds. Nostryfikacji może zażądać od wnioskodawcy przedłożenia tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w  pkt. 2 (podpkt a–c), sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula.
 4. W przypadku stwierdzenia różnic w programie lub czasie studiów Dziekan na podstawie opinii Komisji ds. Nostryfikacji podejmuje decyzje o konieczności uzupełnienia określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych przez Wnioskodawcę. O terminie i formie egzaminu (pisemny, ustny, praktyczny) decyduje powyższa komisja w porozumieniu z Dziekanem. Do egzaminu Wnioskodawca może przystąpić maksymalnie dwa razy. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty za przeprowadzone postępowanie w wysokości 3 200 zł w terminie 14 dni od wszczęcia postępowania.
 5. Powyższą kwotę należy przelać na konto numer: 90 1240 4722 1111 0000 4854 4715 podając w tytule przelewu imię i nazwisko osoby wnioskującej o przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego. Dane odbiorcy przelewu:
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków 
  NIP:  PL 675 000 22 36

*Wniosek oraz życiorys proszę napisać na komputerzem i opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Uczelnia nostryfikująca uznaje albo odmawia uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne.
 
Wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie ds. studenckich WBBiB UJ.
 
Pliki do pobrania
docx
Załącznik nr 1 (Formularz wniosku)
docx
Załącznik nr 2 (Formularz oświadczenia)