Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praca z Zakładu Biologii Komórki w prestiżowym czasopiśmie

Praca z Zakładu Biologii Komórki w prestiżowym czasopiśmie

Zespół pod kierunkiem prof. Ewy Zuby-Surmy opublikował artykuł w „Journal of Nanobiotechnology” (IF2023=10,2). Praca powstała dzięki polsko-francuskiej współpracy zespołów z WBBiB UJ oraz INSERM.

Pierwszymi autorami publikacji pt. Mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles exert pro-angiogenic and pro-lymphangiogenic effects in ischemic tissues by transferring various microRNAs and proteins including ITGa5 and NRP1 są dr Anna Łabędź-Masłowska oraz dr Luisa Vergori. 

Wyniki badań przedstawionych w pracy wskazują na proangiogenny i nowy, prolimfangiogenny wpływ pęcherzyków zewnątrzkomórkowych wydzielanych przez mezenchymalne komórki macierzyste/stromalne (MSC-EVs) w niedotlenionych tkankach. Stwierdzono, że MSC-EVs jako biaktywne nanocząstki biologiczne są wzbogacone w białka i mikroRNA m.in. regulujące angiogenezę, sygnalizację od TGF-β oraz procesy związane z adhezją komórkową i interakcjami z macierzą zewnątrzkomórkową. Autorzy zwracają także uwagę na szczególną rolę białek Itgα5 i NRP1 przenoszonych przez MSC-EVs w stymulacji limfangiogenezy.

Badania funkcjonalne wykonane w modelach in vitro wykazały potencjał proangiogenny i działanie cytoprotekcyjne MSC-EVs, a badania w mysim modelu niedokrwiennego uszkodzenia kończyny in vivo wykazały, że MSC-EVs podane dożylnie ulegały retencji w miejscu uszkodzenia oraz zwiększały perfuzję niedotlenionych tkanek. Obserwowane działanie proangiogenne związane było m.in. ze wzrostem wytwarzania tlenku azotu (NO) w niedokrwionych mięśniach. Co ciekawe, wykazano również, że MSC-EVs stymulują proces limfangiogenezy, co wcześniej nie było obserwowano w innych badaniach.

Proangiogenne i prolimfangiogenne działanie bioaktywnych MSC-EVs w niedotlenionych tkankach wskazuje na możliwość przyszłego zastosowania tych nanocząstek biologicznych do celów terapeutycznych.

W opisane wyżej badania zaangażowani byli ze strony WBBiB: Anna Łabędź-Masłowska, Elżbieta Karnas, Sylwia Bobis-Wozowicz i Ewa Zuba-Surma z Zakładu Biologii Komórki oraz Syliwa Kędracka-Krok z Zakładu Biochemii Fizycznej i Michał Sarna z Zakładu Biofizyki.

Z artykułem można się zapoznać na stronie wydawnictwa. Publikacja artykułu w trybie otwartego dostępu była możliwa dzięki finansowaniu ze środków WBBiB UJ w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.  

Widok zawartości stron Widok zawartości stron