Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Odeszła dr hab. Jolanta Sroka

Odeszła dr hab. Jolanta Sroka

Z głębokim smutkiem i niedowierzaniem informujemy społeczność WBBiB o nagłej śmierci dr hab. Jolanty Sroki, prof. UJ, z Zakładu Biologii Komórki.

Profesor Jolanta Sroka została pochowana w środę, 13 stycznia 2021 r. na cmentarzu Prądnik Czerwony (Batowice) w Krakowie. 

Profesor Jolanta Sroka ukończyła studia na kierunku biologia w roku 1993 (specjalność biologia molekularna) na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ. Pracę magisterską wykonała w Zakładzie Biologii Komórki Instytutu Biologii Molekularnej pod kierunkiem prof. Włodzimierza Korohody. W roku 1999 obroniła na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi pracę doktorską pt. „Różnorodność reakcji chemotaktycznych Dictyostelium discoideum” a w roku 2010 uzyskała stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii, specjalność biologia komórki na podstawie pracy habilitacyjnej pt. „Wpływ organicznych pochodnych cyny i ołowiu na aktywność ruchową komórek zwierzęcych oraz na komunikację międzykomórkową za pośrednictwem złącz komórkowych”. W roku 2019 została zatrudniona na Wydziale Biochemii Biofizyki i Biotechnologii na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Badania naukowe Profesor Jolanty Sroki dotyczyły mechanizmów chemo- i elektrotaksji komórek prawidłowych i nowotworowych, wpływu organicznych pochodnych metali ciężkich na migrację komórek i komunikację międzykomórkową przez złącza szczelinowe oraz roli układu układ tioredoksyny i białkowej kinazy C w procesach biologicznych. Jej dorobek naukowy obejmuje współautorstwo ponad 30 prac publikowanych w renomowanych czasopismach naukowych oraz kilkudziesięciu komunikatów prezentowanych na konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Prof. Sroka brała również udział w realizacji wielu projektów badawczych MNiSW/NCN.

Profesor Jolanta Sroka odbyła staże naukowe na Uniwersytecie Berneńskim w Szwajcarii i w Karolinska Intitutet w Szwecji. Była wyróżniana nagrodami Rektora UJ za osiągnięcia naukowe. Pełniła również funkcje Sekretarza Krakowskiego Oddziału PTBK, Członka Komisji Rewizyjnej Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki oraz Członka Stałej Rektorskiej Komisji Socjalnej.

Profesor Sroka uczestniczyła aktywnie w działalności dydaktycznej ZBK – była promotorem kilkunastu prac magisterskich i licencjackich oraz koordynatorem najważniejszych kursów dydaktycznych prowadzonych w Zakładzie Biologii Komórki. Uczestniczyła również w organizacji kilku konferencji, w tym dwóch Szkól Zimowych WBBiB.

Odeszła niespodziewanie w wieku 54 lat.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron