Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozporządzenia i komunikaty w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem

Rozporządzenia i komunikaty w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem

12 maja Rektor UJ wydał nowe zarządzenie (nr 46) w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu od 25 maja do 30 września b.r. W nawiązaniu do niego, 21 maja Dziekan WBBiB wydał kolejny komunikat dot. prowadzenia zajęć dydaktycznych, zaliczeń i egzaminów oraz organizacji pracy w laboratoriach, pokojach pracy cichej oraz na stanowiskach administracyjnych.

Komunikat Dziekana WBBiB z dnia 21 maja 2020 r. wraz z załącznikami (załącznik nr 1: Zasady organizacji pracy w laboratoriach i pokojach pracy cichej oraz załącznik nr 2: Środowiskowe wytyczne dotyczące przywracania działalności uczelni) w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, zaliczeń i egzaminów oraz organizacji pracy w laboratoriach, pokojach pracy cichej oraz na stanowiskach administracyjnych (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Komunikat Dziekana WBBiB z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, organizacji letniej sesji egzaminacyjnej oraz przebiegu egzaminów dyplomowych (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Zarządzenie nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 maja 2020 roku w sprawie: zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku oraz uchylenia zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W wiadomości e-mail rozesłanej do pracowników w dniu 6 maja 2020 r. Dziekan WBBiB zwrócił się z prośbą o noszenie maseczek ochronnych przez osoby znajdujące się w budynku, w przestrzeni wspólnej (poza własnymi pokojami).

W związku z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. decyzją władz UJ do 15 maja 2020 roku zostało przedłużone wstrzymanie na Uniwersytecie Jagiellońskim, łącznie z Collegium Medicum, wszystkich zajęć dydaktycznych. Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym.

W wiadomości wysłanej do pracowników WBBiB 22 marca Dziekan WBBiB poinformował, że od 23 marca Interesanci nie mają wstępu do Sekretariatu ds. ogólnych. Wszelkie informacje należy przekazywać i pozyskiwać drogą telefoniczną (tel. 12 664 60 02). Dokumenty oraz faktury należy zostawiać w pokoju 1.1.9 (naprzeciwko sekcji finansowej). W tym pomieszczeniu należy umieszczać wszystkie przesyłki. W miarę możliwości należy wstrzymać złożone wcześniej zamówienia oraz nie planować nowych zakupów.

W komunikacie z 13 marca Dziekan WBBiB zalecił maksymalne ograniczenie działalności naukowej, zredukowanie liczby pracowników przebywających na terenie Zakładów/Pracowni, oraz taką organizację pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, która ograniczona jest do niezbędnego minimum. 

13 marca Rektor UJ wydał zarządzenie nr 28, w którym m.in. 1) odwołał wszystkie spotkania, obrady, obrony prac doktorskich, posiedzenia rad wydziałów, rad innych jednostek organizacyjnych UJ, rad dyscyplin i komisji, a także inne wydarzenia, które zaplanowane były na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2) zobowiązał dziekanów do zabezpieczenia ciągłości prowadzenia koniecznych badań naukowych, 3) ograniczył do niezbędnego minimum pracę pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

12 marca Dziekan WBBiB UJ wydał komunikat, w którym ogłosił, że 1) zajęcia dydaktyczne będą prowadzone w trybie on-line, 2) wstrzymane zostają wszelkie prace laboratoryjne studentów, 3) od 16 marca studenci nie będą mogli wejść do budynku z powodu zablokowania kart, 4) doktorantom rekomenduje się ograniczenie prowadzenia badań laboratoryjnych tylko do doświadczeń koniecznych lub dokończenia eksperymentów długoterminowych, 5) od 13 marca jedynym wejściem do budynku WBBiB będzie wejście główne przy infoportierni.

11 marca Kanclerza UJ wydała komunikat nr 8 w sprawie organizacji pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wprowadzono w nim m.in. obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników, a w celu zapewnienia prawidłowej komunikacji zalecono wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.

10 marca Rektora UJ w zarządzeniunr 24 odwołał wykłady oraz zajęcia wychowania fizycznego, ponadto wstrzymane zostały wszystkie wyjazdy i przyjazdy służbowe, odwołano wszelkie konferencje itp. wydarzenia oraz zamknięto dla zwiedzających muzea UJ oraz Ogród Botaniczny. 

6 marca Uniwersytet Jagielloński opublikował podstronę, na której umieszczane są aktualne informacje na temat wytycznych oraz działań jakie UJ podejmuje w celu przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2.

5 marca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało Informację Głównego Inspektora Sanitarnego dla uczelni w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem. Z treścią ogłoszenia można się zapoznać TUTAJ.

3 marca Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa (KRSWK) wydało stanowisko w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-Co V-2. Między innymi wstrzymane zostały wszelkie wyjazdy i przyjazdy studentów, doktorantów i pracowników do krajowych wymienionych w komunikacie Głównego Inspektora Sanitarnego; studenci, doktoranci i pracownicy, którzy w ciągu ostatnich 7 dni powrócili z w/w krajów przez okres 14 dni od powrotu do Polski zostali zwolnieni z udziału/prowadzenia zajęć na Uczelni (w miarę możliwości swoje obowiązki osoby te powinny wykonywać zdalnie); zalecone zostało odwołanie lub przeniesienie na inny termin konferencji oraz wszelkich uroczystości o charakterze ogólnouczelnianym, wydziałowym, sportowym. Z pełną treścią stanowiska Rektorów można się zapoznać TUTAJ.

W związku z zaistniałą sytuacją należy śledzić na bieżąco komunikaty zamieszczane na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego oraz stosować się do zawartych w nich zaleceń. W szczególności zaś przestrzegać poniższych zasad:

  1. często myć ręce (wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości - płynami/żelami na bazie alkoholu min. 60%).
  2. podczas kaszlu i kichania zakrywać usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką (po użyciu chusteczkę jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego kosza i umyć ręce) 
  3. zachować co najmniej metr odległości od osoby, która kaszle, kicha i ma gorączkę. 
  4. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem:

    a) skontaktować się z właściwą wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną:
    WSSE w Krakowie: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:00 tel. 12 254 95 55; w pozostałym okresie tel. 667 881 188 (alarmowy);

    b) udać się na najbliższy oddział chorób zakaźnych (Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych  Szpitala Uniwersyteckiego: ul. Jakubowskiego 2, tel. 12 400 20 47 lub 12 400 20 20, klinika.zakazna@su.krakow.pl)

Widok zawartości stron Widok zawartości stron