Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grant TEAM na badanie cyklicznego przepływu elektronu

Grant TEAM na badanie cyklicznego przepływu elektronu

Prof. dr hab. Artur Osyczka oraz dr Marcin Sarewicz z Zakładu Biofizyki Molekularnej zostali laureatami konkursu TEAM organizowanego przez FNP i uzyskali blisko 3,5 miliona złotych na realizację projektu badawczego pt. „Poszukiwanie molekularnych czynników odpowiedzialnych za regulację przepływu elektronów w układach fotosyntetycznych na poziomie cytochromu b6f z użyciem metod spektroskopii optycznej oraz rezonansu paramagnetycznego”.

Jedną z najbardziej intrygujących zagadek fotosyntezy jest cykliczny przepływ elektronu (CET). Celem projektu jest zbadanie, na poziomie molekularnym, w jaki sposób zachodzi CET i w jaki sposób przyczynia się do regulacji fotosyntezy. W szczególności zanalizowane zostaną: i) struktura i dynamika oddziaływań między partnerami białkowymi podejrzewanymi o uczestniczenie w CET, ii) sekwencja reakcji elektronowych, które umożliwiają zachodzenie CET w centralnym kompleksie białkowym fotosyntezy (cytochromie b6f), iii) mechanizm kontroli kinetycznej działania tego kompleksu i roli wolno-rodnikowych stanów pośrednich w tym procesie. 

Od strony metodologicznej projekt będzie bazować na technikach inżynierii genetycznej w połączeniu z zaawansowanymi technikami spektroskopii optycznej i elektronowego rezonansu paramagnetycznego. Oprócz istniejących obecnie metod, zostaną również rozwinięte nowe podejścia poszerzające możliwości badania struktury i dynamiki makromolekuł zaangażowanych w proces transferu elektronu w układach biologicznych. Podejścia te oparte będą m.in. na monitorowaniu w trybie czasowo-rozdzielczym procesów przy użyciu obu technik spektroskopowych jednocześnie, w szerokim zakresie temperatur.

W zakresie wiedzy podstawowej projekt przyczyni się do poznania fundamentalnych procesów stanowiących molekularne mechanizmy przekształcania energii w żywych komórkach, zwłaszcza tych z udziałem światła jako źródła energii. Wiedza ta stanowić będzie materiał źródłowy dla publikacji specjalistycznych, ale także książek o charakterze akademickim z zakresu biochemii, biofizyki, biologii komórki, czy fizjologii roślin. Biorąc pod uwagę, iż tematem badań są molekularne podstawy wzrostu wydajności procesu fotosyntezy, uzyskana wiedza może też mieć znaczenie ekonomiczne przyczyniając się do poszerzenia możliwości projektowania roślin modyfikowanych przystosowanych do życia w trudnych warunkach (np. suszy, bądź niedoborów pokarmowych). 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron