Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRZEWODNIK DLA LICENCJANTÓW

W ramach Pracowni licencjackiej, studenci trzeciego roku prowadzą, pod okiem swojego promotora, projekt naukowy o charakterze ściśle związanym z kierunkiem studiów kończący się przygotowaniem pracy licencjackiej.

Wiedzę i umiejętności konieczne do napisania pracy dyplomowej uzyskują w ramach Praktikum pisania pracy licencjackiej.

Wytyczne odnośnie pisania pracy licencjackiej można znaleźć TUTAJ.

Studenci kierunku biotechnologia mogą znaleźć dodatkowe informacje w dokumencie pt. Wytyczne dotyczące prac dyplomowych na kierunkach biotechnologia i biotechnologia molekularna.

Zdjęcie okładki książki pt. Edycja tekstów, wydawnictwa PWNSpecjalnie z myślą o osobach piszących pracę dyplomową do Biblioteki Nauk Przyrodniczych zakupione zostało kilkadziesiąt egzemplarzy poradnika pt. Edycja tekstów autorstwa A. Wolańskiego. W książce zawarte zostało wiele przydatnych informacji, dotyczących zasad:

 • opisywania tabel i rysunków,
 • stosowania znaków i symboli matematycznych,
 • stosowania symboli wielkości fizycznych,
 • komponowania graficznego tekstu,
 • używania wyliczeń punktowych, nawiasów, odsyłaczy, cytatów,
 • zapisu bibliografii,

​i wiele innnych. To lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy chcą by ich praca wywarła dobre wrażenie na recenzentach i została wysoko oceniona pod każdym względem – zarówno merytorycznym, jak i edytorskim.

 • średnia ocen ze studiów
 • ocena z pracy (na podstawie ocen z recenzji): średnia arytmetyczna zaokrąglona wg skali ocen* (np. ocena opiekuna pracy: 4,5; ocena recenzenta; 5 średnia: 4,75; wpis do protokołu 5)
 • ocena z egzaminu licencjackiego
Ogólny wynik studiów (do wpisania na dyplomie) wynika ze średniej ważonej obliczanej w następujący sposób:
 • średnia ze studiów x waga 4/8
 • ocena z pracy x waga 1/8
 • ocena z egzaminu licencjackiego x waga 3/8

Ogólny wynik studiów ustalany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ocenę na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się zgodnie z obowiązującą skalą ocen:
 • 4,51-5,00 – bardzo dobry
 • 4,21- 4,50 – dobry plus
 • 3,71- 4,20 – dobry
 • 3,21-3,70 – dostateczny plus
 • do 3,20 – dostateczny
Dyplom z wyróżnieniem: 
 • średnia ze studiów – minimum 4,5
 • ocena egzaminu licencjackiego – 5,0
 • ocena pracy dyplomowej – 5,0

Działanie serwisu AP reguluje:

Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac.

Przed skorzystaniem z serwisu prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją, która znajduje się pod adresem: http://usosownia.uj.edu.pl/ap. W razie wystąpienia problemów z obsługą AP prosimy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy dany problem nie jest wśród często zadawanych pytań (FAQ) http://usosownia.uj.edu.pl/ap/faq

JSA – JEDNOLITY SYSTEM ANTYPLAGIATOWY

Weryfikacja pisemnych prac dyplomowych wprowadzonych do Archiwum Prac odbywa się z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Materiały szkoleniowe dotyczące obsługi JSA znajdują się na stronie https://jsa-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy-kategoria/instr/

Zgodnie z w/w zarządzeniem, student zobowiązany jest przekazać poniższe informacje do Sekretariatu ds. studenckich:

 • ostateczny tytuł pracy
 • nazwisko promotora pracy oraz recenzenta
 • informację, w jakim języku napisana jest praca.

Powyższe dane należy przekazać we wskazanym terminie (patrz niżej) z adresu studenta w domenie student.uj.edu.pl wypełniając specjalnie przygotowany w tym celu INTERAKTYWNY FORMULARZ.

Obowiązujące ostateczne terminy dla licencjatów WBBiB

 1. Przekazanie przez studenta tematu pracy licencjackiej, nazwiska promotora i recenzenta – na 3 tygodnie przed terminem egzaminu (najpóźniej do 15 czerwca 2024 r. dla osób zdających egzamin licencjacki w lipcu oraz do 1 września 2024 r. dla osób zdających egzamin we wrześniu).
 2. Wypełnienie w systemie AP formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy (m.in. słowa kluczowe, streszczenia)
 3. Zatwierdzenie w systemie AP oświadczeń o samodzielności i oryginalności pracy.
 4. Zdeponowanie przez studenta pracy w systemie AP – na 2 tygodnie przed terminem egzaminu (dla osób zdających egzamin licencjacki we wrześniu najpóźniej do 15 września 2024 r.).
 5. Zatwierdzenie przez promotora pracy w systemie AP, przekazanie jej do wpisywania recenzji lub cofnięcie pracy do poprawy – na 2 tygodnie przed terminem egzaminu.
 6. Wystawianie w systemie AP recenzji przez promotora i recenzenta – na 1 tydzień przed terminem egzaminu. Do egzaminu dyplomowego dopuszcza się wyłącznie prace zatwierdzone przez promotora i zrecenzowane, tj. posiadające w systemie AP status „5 – praca gotowa do obrony”.

UWAGA: osoby, które nie mają kompletu ocen w systemie USOSweb nie mogą przystąpić do egzaminu dyplomowego. Do egzaminu dyplomowego dopuszczone są osoby mające w USOS status „absolwent przed dyplomem”.

Wszystkie egzaminy licencjackie w roku akademickim 2023/2024 będą odbywały się w trybie stacjonarnym w budynku WBBiB.

Terminy i forma egzaminów (I termin):

 • biotechnologia5 lipca 2024, godz. 9.30–12.00, egzamin pisemny, sale P0.1, P0.2, P0.3
 • biochemia 5 lipca 2024, godz. 10.00–12.00, egzamin pisemny, sala 1.01.13
 • bioinformatyka4 lipca 2024, godz. 11.00–14.00, egzamin pisemny, sala D107
 • biofizyka molekularna i komórkowa4–5 lipca 2024, od godz. 9.00, egzamin ustny w sali 1.1.13 (tzw. sala telewizyjna), dokładna godzina egzaminu (kolejność osób zdających) do ustalenia przez studenta w Sekretariacie ds. studenckich.

Termin II egzaminu licencjackiego został ustalony na pierwszy tydzień września 2024 r. Dokładne daty zostaną podane później.

Biochemia

Zakres egzaminu: 
Egzamin z najważniejszych zagadnień z biochemii i biologii molekularnej, z wyłączeniem najbardziej szczegółowych problemów biochemii zaawansowanej, omawianych na kursach do wyboru na III roku. 
 
Forma egzaminu: 
Egzamin pisemny, obejmujący 35 pytań w formie testu zamkniętego jednokrotnego wyboru z pięciu odpowiedzi oraz 15 pytań otwartych, wymagających krótkiej odpowiedzi własnej studenta (np. wzór chemiczny, równanie, definicja, krótki opis zjawiska, uzupełnienie słowa w zdaniu, określenie prawidłowego przyporządkowania na schemacie, itp.). Za każdą odpowiedź student uzyskuje 0 albo 1 punkt w części zamkniętej i 0, 0,5 albo 1 punkt w części otwartej. Do zaliczenia egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 25 punktów.
 
Komisja egzaminacyjna:

 • prof. dr hab. Andrzej Kozik
 • dr hab. Ibeth Guevara-Lora, prof. UJ
 • dr hab. Agnieszka Polit, prof. UJ

Do egzaminu mogą przystąpić tylko studenci, którzy uzyskali absolutorium i przedstawili za pośrednictwem systemu AP pozytywnie ocenioną pracę licencjacką.

Biofizyka molekularna i komórkowa

Egzamin licencjacki jest egzaminem ustnym zdawanym przed trzyosobową komisją powołaną przez Prodziekan WBBiB ds. dydaktyki. 

Dyplomant najpierw krótko przedstawia swoją pracę licencjacką (prezentacja 10-minutowa), a następnie odpowiada na trzy pytania dotyczące pracy licencjackiej i trzy pytania z zakresu biofizyki.

Zakres materiału będzie obejmował wybrane działy biofizyki (biofizyka komórki, biofizyka zmysłów, zjawiska elektryczne w biologii, biofizyka błon, metody biofizyczne w biologii, metody spektroskopowe, promieniowanie elektromagnetyczne). Łączny czas egzaminu to około 30 minut. Ocenie będzie podlegać prezentacja i odpowiedzi na zadane pytania.

Ocena z egzaminu dyplomowego oraz ocena z całych studiów będzie obliczona zgodnie z regulaminem studiów. Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów, licencjat musi zdać egzamin licencjacki na ocenę co najmniej dostateczną.

Komisja egzaminacyjna: 
 • prof. dr hab. Martyna Elas
 • dr hab. Agnieszka Wolnicka-Głubisz, prof. UJ
 • dr hab. Przemysław Płonka

Biotechnologia

W roku 2024 egzamin będzie egzaminem pisemnym zorganizowanym i ocenianym przez komisję powołaną przez Prodziekan WBBiB ds. dydaktyki. 

Egzamin zawierał będzie pytania testowe (z jedną prawidłową odpowiedzią z pięciu do wyboru) oraz pytania otwarte typu: wybierz, wskaż, zdefiniuj, oblicz, opisz, wyjaśnij jednym zdaniem, odpowiedz na pytanie, połącz w pary, dopasuj, narysuj wykres, narysuj schemat. Pytania będą dotyczyły podstawowej wiedzy zdobytej przez studentów na wszystkich kursach obowiązkowych prowadzonych przez nauczycieli akademickich WBBiB ze szczególnym naciskiem położonym na biochemię, biologię komórki, genetykę molekularną oraz biotechnologię i mikrobiologię przemysłową. Łączny czas egzaminu to około dwie godziny. 

Ocena z egzaminu dyplomowego oraz ocena z całych studiów będzie obliczona zgodnie z regulaminem studiów. Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów, student musi zdać egzamin licencjacki na ocenę co najmniej dostateczną.

Komisja egzaminacyjna: 
 • prof. dr hab. Joanna Bereta
 • dr hab. Dariusz Latowski
 • dr Alicja Hinz

Bioinformatyka

Egzamin licencjacki będzie egzaminem pisemnym zorganizowanym i ocenianym przez komisję powołaną przez Prodziekan WBBiB ds. dydaktyki spośród członków Rady Programowej studiów bioinformatyka na wniosek Kierownika studiów. 
 
Egzamin będzie zawierał pytania testowe (jedna odpowiedź poprawna z czterech podanych). Pytania testowe na egzaminie będą dotyczyć zagadnień omawianych na wykładach kursów obowiązkowych wg konwencji: jedno pytanie na każde 2 ECTS przypisane poszczególnym kursom (zaokrąglając w górę, np. kurs 3 ECTS oznacza dwa pytania testowe, a kurs 6 ECTS – trzy pytania). Każda z odpowiedzi (a_i) w teście będzie oceniana wg skali punktowej a_i = {+2,  -1,  0} odpowiednio za poprawną odpowiedź, błędną odpowiedź, i brak odpowiedzi. W przypadku, gdyby łączna ocena punktowa testu spadła poniżej 0, jako wynik testu zostanie przyjęte 0. Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany systemu punktowania odpowiedzi na pytania w teście, na które co najmniej połowa Studentów uprawnionych do udziału w teście udzieliła błędnej odpowiedzi. W takich przypadkach, Komisja może podjąć decyzję o nieprzyznawaniu ujemnych punktów za błędną odpowiedź. 
 
Oceny końcowe z egzaminu licencjackiego będą ustalane wg następującej skali (100% to maksymalny możliwy wynik testu zależny od liczby pytań na teście): ndst (poniżej 50%), dst (50%–60%), dst+ (60%–70%), db (70%–80%), db+ (80%–90%), bdb (co najmniej 90%).
 
Komisja egzaminacyjna: 
 • dr hab. Krzysztof Murzyn
 • dr Michał Bukowski
 • dr Mateusz Wilamowski

Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów I stopnia i tytuł zawodowy licencjata trzeba uzyskać wymaganą przez program studiów liczbę punktów ECTS, w tym zaliczyć:
 • wszystkie kursy obowiązkowe,
 • kursy do wyboru w zakresie przewidzianym przez program studiów,
 • praktyki studenckie,
 • język angielski na poziomie co najmniej B2.
UWAGA: Osoby, które nie mają kompletu ocen w systemie USOSweb nie mogą przystąpić do egzaminu dyplomowego. Student powinien posiadać status: absolwent przed dyplomem.
 
Najpóźniej na 1 tydzień przed egzaminem licencjackim student zobowiązany jest dostarczyć do Sekretariatu ds. studenckich następujące dokumenty:
 1. Sprawdzoną i podpisaną przez studenta kartę przebiegu studiów.
 2. Wniosek  o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów dostępny TUTAJ.
 3. Dane do suplementu – opcjonalnie (patrz niżej).
 4. Każdy/a student/studentka, który/a skorzystał/a z formy wsparcia (tj. uczestniczył w kursach o kodach rozpoczynających się od „zin”, bez względu na to czy kurs został podpięty pod program czy etap studiów zobowiązany jest złożyć niniejszy dokument. W celu przygotowania wymaganego dokumentu wcześniej należy skontaktować się z osobami wskazanymi na stronie www ZINTEGRUJ.
Dokumenty wymagane do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego określone są w Zarządzeniu nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego  z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie: dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego. (Zarządzenie nr 3 rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 r.).

Osoby, które chcą, by do suplementu dyplomu wpisane zostały dodatkowe informacje o ich działalności w czasie studiów proszone są wypełnienie w języku polskim i angielskim INTERAKTYWNEGO FORMULARZA (Licencjat 2023/2024 – osiągnięcia do suplementu) oraz zamieszczenia w nim plików potwierdzających te osiągnięcia.
 
Przykładowe informacje, które mogą zostać umieszczone w suplemencie do dyplomu to:
 • działalność naukowa – a) publikacje (muszą zawierać nazwiska współautorów i miejsce publikacji), b) plakaty (muszą zawierać nazwiska współautorów oraz  miejsce i czas prezentacji, c) konferencje (tytuł, miejsce i czas),
 • uzyskane nagrody i wyróżnienia,
 • uzyskane stypendia naukowe (uniwersyteckie, MEN, Erasmus, inne),
 • funkcje pełnione w samorządach studenckich,
 • działalność w kołach naukowych,
 • działalność sportowa – w reprezentacji UJ lub innych klubach,
 • działalność kulturalna – teatr, malarstwo, chór,  folklor, muzyka itp.
 • inne.
Na koniec uprzejma prośba ze strony Sekretariatu ds. studenckich: Szanowni Państwo, dostarczajcie do nas komplet dokumentów i w odpowiednim czasie!