Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WYDZIAŁOWY KONKURS NA STUDENCKIE PROJEKTY BADAWCZE

Twórcą idei cyklicznego dofinansowywania projektów badawczych prowadzonych samodzielnie przez studentów WBBiB jest prof. dr hab. Wojciech Froncisz. Pierwsza edycja konkursu miała miejsce w roku akademickim 2009/2010. Projekty, które uzyskają całkowite lub częściowe dofinansowanie wyłaniane są przez specjalnie w tym celu powołaną komisję, na podstawie pisemnych opisów projektów oraz ustnych prezentacji. Kwota dofinansowania oraz liczba nagrodzonych projektów nie są ściśle zdefiniowane i zależą od budżetu Wydziału na dany rok. W roku 2013 i 2014 projekty były finansowane z dotacji przyznanych WBBiB w ramach konkursów na na najlepsze programy studiów (tzw. Milion dla biochemii oraz Milion dla biotechnologii). W latach 2015-2017 środki na realizację projektów pochodziły z dotacji projakościowej KNOW.

Informacje o konkursie zamieszczane są co roku w aktualnościach dla studentów oraz na stronie głównej WBBiB.

Regulamin konkursu

Uwaga! Treść regulaminu, w szczególności koszt projektu oraz czas przeznaczony na realizację projektu w kolejnych edycjach konkursu może ulegać zmianom.

 1. Środki finansowe na projekty badawcze dla studentów pochodzą z funduszy Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego będących w dyspozycji Dziekana.
 2. O przyznanie środków finansowych mogą ubiegać się wszyscy studenci Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.
 3. Celem przyznawania środków finansowych jest wsparcie realizacji oryginalnych prac naukowych studentów. Środki nie są przeznaczone na finansowanie badań związanych z pracą licencjacką lub magisterską. Możliwa jest kontynuacja projektu badawczego w ramach pracy licencjackiej lub magisterskiej, lecz nie może być ona finansowana z w/w środków. Wyniki uzyskane w ramach projektu nie mogą zostać zawarte ani w pracy licencjackiej ani w pracy magisterskiej któregokolwiek z członków zespołu badawczego. 
 4. Badania muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej aktami prawnymi oraz z przestrzeganiem zasad obowiązujących na Uniwersytecie Jagiellońskim.
 5. O przyznaniu środków finansowych decyduje minimum trzyosobowa komisja konkursowa, powoływana przez Dziekana WBBiB UJ. Komisja może zwrócić się o zaopiniowanie projektów przez specjalistów w danych dziedzinach.
 6. Komisja powoływana jest na okres 12 miesięcy.
 7. Postawą ubiegania się o finansowanie jest złożenie w określonym terminie wniosku o finansowanie wraz z opisem projektu.  
 8. Projekt powinien zostać złożony przez zespół, w skład którego wchodzą studenci co najmniej dwóch różnych kierunków studiów prowadzonych na WBBiB. Zespół wyznacza koordynatora projektu, odpowiedzialnego za realizację i rozliczenie projektu.
 9. Koszt jednego projektu nie powinien przekroczyć 10 000 zł.
 10. Komisja konkursowa wyznacza termin składania wniosków, po upływie którego nowe wnioski nie będą rozpatrywane oraz termin otwartej sesji, na której odbędzie się prezentacja projektów.
 11. Czas realizacji projektu badawczego wynosi 10 miesięcy. Kolejny miesiąc przeznaczony jest na przygotowanie raportu oraz rozliczenie finansowe.
 12. Przyznane środki finansowe mogą być wykorzystane na pokrycie wszelkich kosztów bezpośrednio związanych z projektem, na który zostały przyznane (tj. zakup odczynników chemicznych, specjalistycznego materiału biologicznego, sprzętu laboratoryjnego, oprogramowania niezbędnego wykonania projektu oraz analizy danych). Przez koszty realizacji projektu rozumie się także pokrycie kosztów użytkowania sprzętu poza WBBiB UJ, jeżeli wydział nie posiada odpowiedniego sprzętu. 
 13. Materiały zakupione w ramach projektu są własnością Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ i przekazywane zostają do dyspozycji komisji razem z raportem i rozliczeniem projektu. Zużycie zakupionych materiałów (tj. odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, sprzętu komputerowego i inne) musi być przedstawione w rozliczeniu projektu.
 14. Koordynator projektu jest zobowiązany do prowadzenia dziennika prac badawczych, w którym na bieżąco są umieszczane plany doświadczeń, wyniki eksperymentów oraz ich opracowania. Dokumentacja projektu badawczego oraz kopie faktur VAT przedstawiane są na każde polecenie Dziekana WBBiB, bądź jednego z członków komisji.
 15. Dziennik prac badawczych jest własnością Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Po zakończeniu projektu zostaje on przekazany wraz z całą dokumentacją komisji.
 16. Wyniki pracy powinny być przygotowane w postaci raportu lub manuskryptu publikacji.
 17. Raport oraz rozliczenie środków finansowych powinien zostać przedstawiony komisji odpowiednio w terminie 30 oraz 15 dni od daty zakończenia projektu. W wyjątkowych, dobrze uzasadnionych przypadkach możliwe jest za zgodą komisji przedłużenie terminu złożenia raportu.
 18. Komisja ma prawo przerwać projekt w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu badań, dokumentacji lub nieprawidłowego dysponowania środkami finansowymi. Przerwanie badań skutkuje natychmiastowym rozliczeniem się z przyznanych środków.
 19. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje Dziekan WBBiB.
W roku 2022/2023 Konkurs na STUDENCKIE PROJEKTY BADAWCZE jest zawieszony