Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PROJEKTY STRUKTURALNE

Zgodnie z polityką spójności oraz zasadami partnerstwa od 2007 roku polskie jednostki naukowe oraz jednostki wywodzące się z sektora komercyjnego mają dostęp do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ od samego początku aktywnie uczestniczył w konkursach, uzyskując środki pozwalające na ciągły rozwój badań naukowych oraz zaplecza aparaturowego i infrastruktury.

Poniżej prezentujemy listę aktualnie prowadzonych oraz zrealizowanych projektów.
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PROJEKTY BIEŻĄCE

28 września 2021 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu Utrzymanie infrastruktury badawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego powstałej ze środków II priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Projekt realizowany będzie w latach 2021–2024 ze środków programu INFRASTARt nadzorowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach Programu jednostki naukowe UJ uzyskują wsparcie na utrzymanie infrastruktury badawczej, co przełoży się na rozwój ich działalności naukowej oraz komercyjnej.

Projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego zakłada wsparcie dla infrastruktury badawczej następujących projektów PO IG:

 1. Badanie układów w skali atomowej: nauki ścisłe dla innowacyjnej gospodarki, nr umowy POIG.02.01.00-12-023/08-10 realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ i Wydział Chemii UJ;
 2. Małopolskie Centrum Biotechnologii, nr umowy POIG.02.01.00-12-167/08-13 realizowanego przez Małopolskie Centrum Biotechnologii
 3. Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków, nr umowy POIG.02.02.00-00-014/08-10 realizowanego przez Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET);
 4. Biotechnologia molekularna dla zdrowia, nr umowy POIG.02.01.00-12-064/08-13 realizowanego przez Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.

Dofinansowanie projektu przyznawane jest wg specjalnego algorytmu, który bazuje m.in. na wartości wypracowanych przychodów projektowych oraz wartości projektów B+R realizowanych we współpracy z podmiotami zagranicznymi.

Flaga i godło Polski wraz z logo NCBiR. Nazwa projektu: Utrzymanie infrastruktury badawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego powstałej ze środków II priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013Utrzymanie infrastruktury badawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego powstałej ze środków II priorytetu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013

                             

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PROJEKTY ZREALIZOWANE

Dofinansowanie: 28 830 757,00 PLN
Okres realizacji: 2009–2012
Strona projektu: bmz.wbbib.uj.edu.pl

Projekt o charakterze inwestycyjnym, którego celem była poprawa zaplecza infrastrukturalnego Wydziału oraz organizacja nowoczesnych laboratoriów badawczych, działających na rzecz opracowania nowych leków, metod diagnostycznych oraz rozwoju szeroko pojętej biomedycyny.

Projekt został przygotowany przez pracowników Wydziału i został sfinansowany w ramach pierwszego konkursu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1. „Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym". Wniosek uzyskał 87,66 pkt i znalazł się na trzecim miejscu na liście rankingowej, spośród ponad 150 zgłoszonych projektów.

W ramach projektu utworzono 7 pracowni badawczych uzupełniających istniejącą infrastrukturę naukową WBBiB. Powstały laboratoria, w których prowadzone są prace w zakresie m.in. proteomiki, biofizyki komórki, immunologii, wirusologii i hodowli tkankowych. Ponadto, w ramach projektu powstała nowocześnie wyposażona zwierzętarnia, pozwalająca na hodowlę i badania wielu rodzajów zwierząt laboratoryjnych.

Zakup nowej aparatury oraz reorganizacja istniejącej przestrzeni przyczyniły się do rozszerzenia zakresu badań prowadzonych na Wydziale i doprowadziły do rozpoczęcia nowych, interdyscyplinarnych działań.

Projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

Dofinansowanie: 91 861 829,53 PLN
Okres realizacji: 2009–2014
Strona projektu: www.mcb.uj.edu.pl

Projekt inwestycyjny mający ma celu utworzenia przez Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, w ramach konsorcjum CZT AKCENT Małopolska, wspólnego ośrodka  badawczego o znaczeniu ponadregionalnym, umożliwiającego wykonywanie kompleksowych badań na różnych poziomach funkcjonowania organizmu.

Środki finansowe na realizację projektu „Małopolskie Centrum Biotechnologii" zostały przyznane 20 marca 2009 r. Na parceli sąsiadującej z Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ wybudowany został nowoczesny budynek o powierzchni 3650 metrów kw., mieszczący  6 ośrodków badawczych, wyposażonych w nowoczesną aparaturę naukową:

 • Ośrodek Badań Genetycznych i Nutrigenomiki
 • Ośrodek Biologii Strukturalnej
 • Ośrodek Bioremediacji
 • Ośrodek Biotechnologii i Bezpieczeństwa Żywności
 • Ośrodek Neurobiologii
 • Ośrodek Bioinformatyki.

W budynku MCB siedzibę znalazły także, kierowane przez zagranicznych naukowców:

 • Max Planck Laboratory
 • Bionanoscience and Biochemistry Laboratory
 • Plant Molecular Biology Laboratory.

Oprócz tego, ze środków projektu, w budynku WBBiB UJ utworzono Pracownię Hodowli Komórek (obecnie Bank Komórek), a także zmodernizowano szklarnię.

Projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

Dofinansowanie: 65 021 712,48 PLN
Okres realizacji: 2010–2015
Strona projektu: www.mid.uj.edu.pl

Projekt inwestycyjny, którego celem była rozbudowa i dostosowanie infrastruktury 4 wydziałów UJ do nowych programów w ramach studiów I stopnia studiów, stworzenie centrów grupujących aparaturę i ogniskujących działania dydaktyczne na studiach II i III stopnia oraz wybudowanie Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ.

Projekt był realizowany przez:

 • Wydział Chemii
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.

W efekcie realizacji projektu na III Kampusie UJ powstało Centrum Edukacji Przyrodniczej, w którym połączone zostały zbiory czterech dotychczasowych muzeów uniwersyteckich: zoologicznego, geologicznego, antropologicznego i paleobotanicznego. Centrum służy realizacji programów dydaktycznych i naukowych, a także popularyzacji nauk ścisłych i przyrodniczych w społeczeństwie.

Dodatkowo, na potrzeby realizacji programów studiów, dla 4 wydziałów UJ zakupiona została specjalistyczna aparatura wykorzystywana przez studentów trakcie zajęć laboratoryjnych.

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii wzbogacił się o ponad 200 urządzeń do dydaktyki oraz otrzymał fundusze na adaptację jednej z sal seminaryjnych na salę do ćwiczeń, wykorzystywaną do prowadzenia zajęć z biochemii i biofizyki.

Projekt był realizowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
 

Dofinansowanie: 5 266 000,00 PLN
Okres realizacji: 2010–2013

Projekt inwestycyjny, mający na celu modernizację infrastruktury dydaktycznej 4 wydziałów UJ.

Projekt był realizowany przez:

 • Wydział Chemii
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.

Na sale ćwiczeniowe WBBiB zakupionych zostało ponad siedemdziesiąt nowych aparatów pomiarowych (spektrometry, mikroskopy) oraz sprzęt laboratoryjny (wirówki, aparaty do elektroforezy, komory z laminarnym przepływem powietrza, itp.) za łączną kwotę blisko 660 000 PLN.

Projekt był finansowany ze środków UE (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 2007-2013) w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO).