Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA

Małopolska Chmura Edukacyjna to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom szkół ponadpodstawowych w Małopolsce. Więcej  informacji pod adresem: http://e-chmura.malopolska.pl
 
Projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania” nr RPMP.10.01.04-12-0460/16 realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 i 10. Osi Priorytetowej WIEDZA I KOMPETENCJE, Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, Poddziałanie 10.1.4, Małopolska Chmura Edukacyjna – typ projektu A, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt stanowi kontynuację pilotażu realizowanego w latach 2013–2015.
 
Liderem projektu jest Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Partnerami projektu są Województwo Małopolskie, uczelnie wyższe z terenu Województwa Małopolskiego, Organy prowadzące szkoły ponadpodstawowe, Stowarzyszenie Miasta w Internecie oraz Fundacja Centrum Kopernika. 
 
Projekt ma na celu wzmocnienie u uczniów kompetencji kluczowych i właściwych postaw umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym, a wśród nauczycieli wzrost jakości nauczania i uczenia się w środowisku cyfrowym z uwagi na konieczność zmian spowodowanych epidemią Covid-19.
 
Projekt zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem potencjału naukowego uczelni wyższych w regionie, poprzez realizację wspólnych projektów badawczych, prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię teleinformatyczną.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie realizuje zajęcia w ramach 5 obszarów tematycznych:
  • Matematyka – obszar realizowany przez WMiI
  • Biologia –  obszar realizowany przez WB, CEP i WBBiB
  • Geografia – obszar realizowany przez WGiG
  • Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy – obszar realizowany przez WPiA
  • Prawne metody rozwiązywania problemów – obszar realizowany przez WPiA
Ponadto UJ prowadził szkolenia dla nauczycieli szkolnych w celu podniesienia kompetencji w zakresie TIK, a co za tym idzie włączenia technologii informacyjnej w lekcje przedmiotowe. Zadnie to realizowało CZN UJ.
Realizowane są cztery typy zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych: 
  1. zajęcia online, 
  2. koła naukowe, 
  3. warsztaty weekendowe, 
  4. warsztaty letnie. 
Ad 1. Realizacja zajęć online polega na przygotowaniu przez pracowników uczelni 30 scenariuszy i poprowadzeniu na ich podstawie 30 godzin lekcyjnych (po 45 minut) dla danej grupy szkół w danym roku szkolnym, przy użyciu sprzętu umożliwiającego realizację zajęć na odległość. Zajęcia odbywają się według harmonogramu dostarczonego przez Lidera projektu, który odpowiedzialny jest za rekrutację szkół do udziału w projekcie. W trakcie całego roku niektóre szkoły przyjeżdżają na jedno lub dwa spotkania „stacjonarne” na UJ. 
   
Ad 2. Realizacja kół naukowych polega na przygotowaniu przez pracowników uczelni 30 scenariuszy. Na ich podstawie pracownik uczelni przeprowadza 10 godzin lekcyjnych z uczniami w danej grupie szkół w trybie online w podobny sposób, jak wygląda to na zajęciach z punktu 1. Pozostałe 20 godzin lekcyjnych, co odpowiada reszcie scenariuszy, nauczyciel szkolny przeprowadza we własnym zakresie. Ponadto 10 godzin przeznaczone jest na konsultacje online z uczestnikami kół naukowych. Po zrealizowaniu każdych 10 godzin lekcyjnych, nauczyciel szkolny przesyła pracownikowi UJ sprawozdanie z realizacji kół naukowych. Na ocenę tych sprawozdań pracownik uczelni  przeznacza 10 godzin lekcyjnych. Harmonogram zajęć ustalany jest w porozumieniu ze szkołami i nie jest odgórnie narzucony przez Lidera projektu. W trakcie całego roku niektóre szkoły (jest to uzależnione od ich indywidualnych projektów, na podstawie których szkoły te uczestniczą) również przyjeżdżają na jedno spotkanie „stacjonarne” na UJ.
 
Ad 3. Warsztaty weekendowe odbywają się co roku w dwóch turach: jesiennej i wiosennej. W ramach każdej tury warsztaty odbywają się trzy razy i trwają cały weekend (sobota i niedziela, po 5 godzin lekcyjnych każdego dnia). 
W trakcie warsztatów weekendowych uczniowie z różnych szkół Małopolski przyjeżdżają na uczelnię, gdzie zajęcia odbywają się „stacjonarnie”. 
 
Ad 4. Warsztaty letnie odbywają się raz do roku, w pierwszym tygodniu szkolnych wakacji i trwają 5 dni (od poniedziałku do piątku). Każdego dnia realizowane jest 5 godzin lekcyjnych zajęć.
W trakcie warsztatów letnich uczniowie z różnych szkół Małopolski przyjeżdżają na uczelnię, gdzie zajęcia odbywają się „stacjonarnie”. 
 
Dofinansowanie całego projektu z UE: 28 155 334 zł.
Budżet UJ: Wartość projektu: 5 104 343,65 zł, w tym dofinansowanie: 4 849 126,46 zł; wkład własny: 255 217,19 zł.
 
Logo Małopolskiej Chmury Edukacyjnej
 
 
 
 
Logo UE, Małopolski, Funduszy Europejskich oraz Flaga Polski