Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

BIO JEST COOL

BIO JEST COOL

Niezwykle dynamiczny rozwój wiedzy o otaczającym nas świecie prowadzi do powstawania nowych dyscyplin, których nie da się jednoznacznie przypisać do starych, dobrze znanych kategorii.

Idea zorganizowania wydarzenia popularyzującego wiedzę o interdyscyplinarnych gałęziach nauk przyrodniczych, takich jak biochemia, biotechnologia, biofizyka czy bioinformatyka, zrodziła w roku 2016. Akcji nadana została nazwa „Bio jest cool”.

Wydarzenie odbywa się cyklicznie, co dwa lata w maju. Odbiorcami docelowymi są licealiści.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Edycja 2023

W roku 2023 akcja Bio jest cool odbędzie się w piątek, 19 maja. Startujemy o godzinie 10:30 i kończymy o 13:00. Tym razem postanowiliśmy wrócić do podstaw i pokazać czym właściwie jest biofizyka, biochemia i bioinformatyka. Poniżej prezentujemy harmonogram wykładów, które odbywać się będą w sali audytoryjnej P01.1. Zachęcamy też do pobrania plakatu reklamującego wydarzenie (format A3, pdf)

10:30 – 11:00 
Dlaczego w biologii potrzebujemy liczb i modeli?
Biofizyka często wykorzystuje budowanie modeli, w tym matematycznych oraz metody nieinwazyjne do badania układów żywych. Dlaczego takie podejście jest konieczne? Co daje nam spojrzenie na cząsteczkę, komórkę, organ, cały organizm 
z nieco innego punktu widzenia – „okiem fizyka”. Odpowiedzi na to pytanie oraz kilka przykładów wykorzystania biofizyki w życiu codziennym postaram się dostarczyć na wykładzie
prof. Martyna Elas (Zakład Biofizyki i Biologii Nowotworów)
 
11:30 – 12:00
Gdy chemia pomaga zrozumieć biologię
Biochemia opisuje procesy biologiczne językiem chemii. Poznanie struktur biocząsteczek, ich funkcji i sposobów, w jaki ze sobą oddziałują, pozwala nam zrozumieć, jak działają organizmy żywe. Biochemia dysponuje również mnóstwem pomysłowych narzędzi, dzięki którym możemy „widzieć”, mierzyć i modyfikować cząsteczki biologiczne. W czasie wykładu przybliżę słuchaczom, dlaczego biochemia pełni obecnie tak ważną rolę w nauce i medycynie.  
dr Małgorzata Figiel (Zakład Biochemii Fizycznej)
 
12:30 – 13:00
Jak i o czym biolog rozmawia z komputerem?
W trakcie wykładu przedstawię wybrane zagadnienia z jakimi zmaga się bioinformatyka. W szczególności skupię się na metodach stosowanych w optymalizacji oraz analizie danych, których idea zaczerpnięta została ze zjawisk i procesów biologicznych. Przykładami takich rozwiązań są sztuczne sieci neuronowe czy algorytmy genetyczne. Te pierwsze przeżywają obecnie boom dzięki możliwościom technologicznym i ogromnym zasobom danych.  
mgr Adrian Kania (Zakład Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki)
 

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych konieczna jest rezerwacja miejscZapisy na wykłady przyjmujemy do 17 maja 2023 r. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Sala audytoryjna może zgromadzić 400 słuchaczy, więc mamy nadzieję, że wszyscy zainteresowani się zmieszczą.

W celu rezerwacji miejsc należy wypełnić elektroniczny formularzPo prawidłowym wypełnieniu formularza powinni Państwo otrzymać automatyczną odpowiedź o przyjęciu zgłoszenia w systemie. 

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników wykładów z cyklu „Bio jest cool” (zwanych dalej „Wydarzeniem”), które odbędą się w dniu 19 maja 2023 roku 
w Krakowie na terenie III Kampusu UJ przy ul. Gronostajowej 7. 
2. Organizatorem Wydarzenia jest Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ (zwany dalej „Organizatorem”). 
3. Uczestnikiem Wydarzenia jest każda osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem”), która najpóźniej do dnia 17 maja 2023 roku zgłosiła chęć udziału w Wydarzeniu w sposób, 
o którym mowa w § 2 Regulaminu i zaakceptowała zasady uczestnictwa w Wydarzeniu, o których mowa w Regulaminie. 
4. Regulamin jest udostępniany Uczestnikom na stronie internetowej pod adresem  https://wbbib.uj.edu.pl/dla-szkol/bio-jest-cool (zwanej dalej „Stroną Wydarzenia”), 
w wersji polskojęzycznej w sposób umożliwiający jego pobranie. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia lub odwołania Wydarzenia w sytuacji gdy jego przeprowadzenie w terminie oraz formie, o których mowa w ust. 1 powyżej będzie niemożliwe albo nadmiernie utrudnione z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wprowadzeniem stanu pandemii. Zmiana terminu Wydarzenia lub informacja o odwołaniu Wydarzenia zostanie niezwłocznie ogłoszona na Stronie Wydarzenia. Organizator nie będzie wobec Uczestników zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania z tego tytułu, ani do zwrotu kosztów poniesionych celem uczestnictwa w Wydarzeniu. 
6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie Wydarzenia, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień prelegentów. W razie wprowadzenia zmian, Organizator poinformuje o tym niezwłocznie na Stronie Wydarzenia.
 
§ 2
Rejestracja udziału w Wydarzeniu
1. W Wydarzeniu może uczestniczyć maksymalnie 350 osób.
2. Udział w Wydarzeniu jest nieodpłatny i wymaga wcześniejszej rejestracji poprzez formularz rejestracyjny (zwany dalej „Formularzem”) dostępny na Stronie Wydarzenia.
3. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika błędnych lub nieprawdziwych danych podczas rejestracji uczestnictwa w Wydarzeniu.
4. O przyjęciu zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń. 
W przypadku niezakwalifikowania się do udziału w wydarzeniu uczestnik otrzyma od Organizatora wiadomość e-mail informującą go o tym fakcie. 
5. W Formularzu uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację postanowień Regulaminu. Brak akceptacji postanowień Regulaminu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Wydarzeniu.
 
 § 3
Zasady udziału w Wydarzeniu
1. Szczegółowy program Wydarzenia dostępny jest na Stronie Wydarzenia. 
2. Uczestnik po przybyciu na miejsce Wydarzenia zobowiązany jest do potwierdzenia swojej obecności w recepcji, w holu głównym Zespołu Dydaktyczno-Bibliotecznego.
3. Uczestnik biorący udział w Wydarzeniu jest zobowiązany przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie. 
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione podczas Wydarzenia oraz za rzeczy oddane do szatni.
5. Personel Wydarzenia w przypadku zakłócania przez Uczestnika ładu i porządku publicznego oraz nieprzestrzegania obowiązujących w dniu Wydarzenia zasad reżimu sanitarnego jest uprawniony do: 
a) wezwania Uczestnika do stosownego zachowania;
b) żądania opuszczenia terenu Wydarzenia przez Uczestnika.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Wydarzenia, Organizator może korzystać z monitoringu obejmującego cały teren Wydarzenia, jak i jego poszczególne fragmenty.    
 
§ 4 Wizerunek
1. Wydarzenie może być nagrywane i fotografowane jedynie przez Organizatora. Zakazane jest nagrywanie wykładów przez Uczestników.
2. Uczestnik deklarując w Formularzu chęć osobistego udziału w Wydarzeniu, wyraża nieograniczoną czasowo, terytorialnie, ilościowo i jakościowo, zgodę na wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego przez Organizatora w celach dokumentacji oraz promocji Wydarzenia.
 
§ 5 Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, 
ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ. 
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25 – w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a) rejestracji w Wydarzeniu;
b) szybkiego poinformowania o zmianach terminów Wydarzenia lub o jego odwołaniu; 
c) dokumentacji, informacji i promocji Wydarzenia – w odniesieniu do danych osobowych Uczestników w postaci wizerunku – na podstawie udzielonej przez nich zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Pani/Pana dane podane w formularzu rejestracyjnym przechowywane będą przez okres organizacji Wydarzenia oraz do czasu dokonania ostatecznego rozliczenia 
i zamknięcia Wydarzenia. 
5. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym nie będą udostępniane osobom trzecim. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. 
7. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: sekretariat.wbbib@uj.edu.pl, pocztą tradycyjną na adres: Gronostajowa 7, 
30-387 Kraków, lub wycofać osobiście stawiając się w Sekretariacie ds. ogólnych WBBiB. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. 
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 
§ 6
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Wydarzenia na Stronie Wydarzenia i wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na wyżej wymienionej stronie. 
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

W przypadku, gdy nie będą Państwo mogli przybyć na pokazy, uprzejmie prosimy o jak najszybsze elektroniczne anulowanie rezerwacji

  • e-mail: magdalena.tworzydlo@uj.edu.pl

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zespół Dydaktyczno-Biblioteczny
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków

Dojazd środkami komunikacji miejskiej (przystanek Kampus UJ):

  • tramwaj – linie 11, 17, 18, 52