Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OGÓLNE ZASADY WYJAZDU NA STAŻE NAUKOWE

  • Studenci WBBiB mogą przez jeden semestr studiować na obcym uniwersytecie lub w innego typu placówce naukowej.
  • Studenci powinni tak zaplanować wyjazd, aby w jak najmniejszym stopniu kolidował on ze studiami podjętymi na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ.
  • Student musi uzyskać akceptację swojego opiekuna naukowego na wyjazd do innego ośrodka naukowego (w tym na wyjazd zagraniczny). W przypadku studentów wyjeżdżających w pierwszym semestrze 1. roku studiów magisterskich, student musi znaleźć opiekuna naukowego przed wyjazdem i uzyskać pisemne potwierdzenie, że wybrany pracownik naukowy podejmuje się funkcji opiekuna naukowego w czasie studiów magisterskich.
  • Student bezwzględnie musi zrealizować pełny program studiów przewidziany na kierunkach realizowanych na naszym Wydziale – dotyczy to zarówno studiów I jak i II stopnia oraz jednolitych magisterskich. W szczególności student zobowiązany jest ukończyć kursy o przewidzianej łącznej liczbie godzin i uzyskać odpowiednią liczbę punktów ECTS.
  • Studenci są gorąco zachęcani do uczestnictwa w kursach prowadzonych w placówkach naukowych, w których zamierzają odbyć staż. Tak jak wybór kursów na naszym Wydziale, tak i wybór kursów w odwiedzanej uczelni powinien zostać przed wyjazdem skonsultowany z opiekunem naukowym.
  • Jeśli student wyjeżdża na 1. roku studiów magisterskich, to w kursach obowiązkowych przewidzianych dla tego roku studiów uczestniczy będąc na 2. roku studiów magisterskich. Nie ma możliwości eksternistycznego zaliczania tych kursów. Jedynym wyjątkiem może być zaliczenie analogicznych kursów na uczelni, na której student odbywa staż. Program tych kursów musi w znacznej mierze pokrywać się z programem kursów oferowanych na naszym Wydziale. Aby uniknąć nieporozumień, przed wyjazdem student powinien uzyskać zgodę Dziekana ds. studenckich na zaliczenie danego kursu na innej uczelni w zamian za obowiązkowy kurs na naszym Wydziale, na podstawie porównania treści programowych kursów.
  • W wyjątkowych wypadkach student może ubiegać się o wyjazd trwający dłużej niż jeden semestr. W tym przypadku musi wystąpić z wnioskiem do Dziekana ds. studenckich o wyrażenie zgody na odbywanie studiów według indywidualnego toku studiów. Musi przy tym spełnić warunki przewidziane w Regulaminie studiów UJ (paragraf 24).
  • Jeśli z jakichkolwiek powodów pobyt na innej uczelni uniemożliwia zrealizowanie w przewidzianym terminie pełnego programu studiów na naszym Wydziale, student może wziąć urlop studencki lub zwrócić się z wnioskiem o urlop dziekański, zgodnie z Regulaminem studiów UJ (paragraf 30), i ukończyć studia w późniejszym terminie.