Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

 

 

Studentka w laboratorium notuje wyniki doświadczenia

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021

Zmiany zasad realizacji zajęć dydaktycznych na WBBiB w roku akademickim 2020/2021 wprowadzane w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w oparciu o aktualne rozporządzenia Rektora UJ oraz  komunikaty Dziekanów WBBiB UJ.

Lista egzaminów i zaliczeń końcowych z przedmiotów, które odbędą się przed zimową sesją egzaminacyjną 2020/2021 (w nawiązaniu do Zarządzenia nr 131 Rektora UJ z  dnia 17 listopada 2020 roku, w sprawie: zasad organizacji weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej)

Zgodnie z najnowszym Zarządzeniem nr 127 Rektora UJ z dnia 5 listopada 2020 roku, od dnia 9 listopada 2020 roku do końca semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021 kształcenie na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie prowadzone w formie kształcenia zdalnego. W siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego będą jedynie realizowane zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośćW przypadku Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii na wszystkich kierunkach i poziomach kształcenie będzie odbywać się zdalnie, za wyjątkiem wybranych zajęć. W nawiązaniu do w/w zarządzenia przygotowany został wykaz zajęć, które w od 16 listopada 2020 r. będą się odbywały stacjonarne w siedzibie WBBiB oraz wydziałów współpracujących. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rektora UJ z dnia 17 października 2020 roku, do 26 października na WBBiB wszystkie wykłady, seminaria, konwersatoria oraz ćwiczenia stricte obliczeniowe były prowadzone zdalnie. W trybie stacjonarnym prowadzone były jedynie ćwiczenia praktyczne. Zostały one wyszczególnione w załączniku do Komunikatu prodziekana WBBiB ds. dydaktyki z dnia 20 października 2020 r.

STUDIA I STOPNIA (harmonogramy obowiązujące od 1 do 20 października 2020 r.)

STUDIA II STOPNIA (harmonogramy obowiązujące od 1 do 20 października 2020 r.)

ZIMOWA: od 29 stycznia 2021 roku do 10 lutego 2021 roku
ZIMOWA POPRAWKOWA: od 18 lutego 2021 roku do 24 lutego 2021 roku

STUDIA I STOPNIA

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA II STOPNIA

STUDIA I STOPNIA

STUDIA II STOPNIA

​JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  • kierunek biofizyka: wszystkie zajęcia, zarówno na 4., jak i na 5. roku studiów będą się odbywały tradycyjnie, w trybie stacjonarnym.

Zarządzenia nr 131 Rektora UU z 17 listopada 2020

Wykaz zajęć opracowany przez Prodziekana WBBiB ds. dydaktyki, które będą się odbywały stacjonarne w siedzibie WBBiB od 16 listopada 2020 r. do końca semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie Rektora UJ nr 127 z 5 listopada 2020 

Zarządzenie Rektora UJ nr 118 z 26 października 2020

Komunikat Prodziekana WBBiB ds. dydaktyki z 20 paździenika 2020 wraz z załącznikiem

Komunikat Dziekana WBBiB z 2 października 2020 

Komunikat Kwestora UJ z 30 września 2020

Komunikat Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej oraz Prorektora UJ ds. dydaktyki z 28 lipca 2020