Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRZEWODNIK DLA MAGISTRANTÓW

W ramach pracowni magisterskiej, studenci prowadzą, pod okiem swojego opiekuna naukowego, projekt naukowy kończący się przygotowaniem pracy magisterskiej. Wytyczne odnośnie pisania pracy magisterskiej zamieszczone są w pliku pdf dostępnym TUTAJ.
 

Zdjęcie okładki książki pt. Edycja tekstów, wydawnictwa PWNSpecjalnie z myślą o osobach piszących pracę dyplomową do Biblioteki Nauk Przyrodniczych zakupione zostało kilkadziesiąt egzemplarzy poradnika pt. Edycja tekstów autorstwa A. Wolańskiego. W książce zawarte zostało wiele przydatnych informacji, dotyczących zasad:

 • opisywania tabel i rysunków,
 • stosowania znaków i symboli matematycznych,
 • stosowania symboli wielkości fizycznych,
 • komponowania graficznego tekstu,
 • używania wyliczeń punktowych, nawiasów, odsyłaczy, cytatów,
 • zapisu bibliografii,

​i wiele innnych. To lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy chcą by ich praca wywarła dobre wrażenie na recenzentach i została wysoko oceniona pod każdym względem – zarówno merytorycznym, jak i edytorskim.

 
Przed skorzystaniem z serwisu prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją, która znajduje się pod adresem: http://usosownia.uj.edu.pl/ap. W razie wystąpienia problemów z obsługą AP prosimy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy dany problem nie jest wśród często zadawanych pytań (FAQ) http://usosownia.uj.edu.pl/ap/faq 
 
JSA JEDNOLITY SYSTEM ANTYPLAGIATOWY
Weryfikacja pisemnych prac dyplomowych wprowadzonych do Archiwum Prac odbywa się z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Materiały szkoleniowe dotyczące obsługi JSA znajdują się na stronie https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/
 
Zgodnie z w/w zarządzeniem, student zobowiązany jest przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do sekretariatu ds. studenckich:
 • ostateczny tytuł pracy
 • nazwisko promotora pracy oraz recenzenta
 • informację, w jakim języku napisana jest praca.
Powyższe dane należy przesłać we wskazanym terminie (patrz niżej) z adresu studenta w domenie student.uj.edu.pl, na adres: student.wbbib@uj.edu.pl. W tytule maila należy napisać: mgr – nazwisko i imię.
 
Obowiązujące ostateczne terminy dla magistrantów WBBiB:
 1. Przesłanie mailowo przez studenta tematu pracy magisterskiej, nazwiska promotora i recenzenta – na 3 tygodnie przed terminem egzaminu.
 2. Wypełnienie w systemie AP formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy (m.in. słowa kluczowe, streszczenia).
 3. Zatwierdzenie w systemie AP oświadczeń o samodzielności i oryginalności pracy.
 4. Zdeponowanie przez studenta pracy w systemie AP  na 2 tygodnie przed terminem egzaminu.
 5. Zatwierdzenie przez promotora pracy w systemie AP, przekazanie jej do wpisywania recenzji lub cofnięcie pracy do poprawy na 2 tygodnie przed terminem egzaminu.
 6. Wystawianie w systemie AP recenzji przez promotora i recenzenta  na 1 tydzień przed terminem egzaminu. Do egzaminu dyplomowego dopuszcza się wyłącznie prace zatwierdzone przez promotora i zrecenzowane, tj. posiadające w systemie AP status „5 – praca gotowa do obrony”.
UWAGA: Osoby, które nie mają kompletu ocen w systemie USOSweb nie mogą przystąpić do egzaminu dyplomowego. Do egzaminu dyplomowego dopuszczone są osoby mające w USOS status „absolwent przed dyplomem”.

Przed przystąpieniem do egzaminu magisterskiego należy uzyskać wymaganą programem studiów liczbę ECTS, w tym zaliczyć:
 • wszystkie kursy obowiązkowe
 • kursy do wyboru w określonym wymiarze godzinowym
 • seminaria specjalistyczne/magisterskie
 • pracownie specjalizacyjne/magisterskie
 • język angielski na poziomie co najmniej B2+.
UWAGA: Osoby, które nie mają kompletu ocen w systemie USOSweb nie mogą przystąpić do egzaminu dyplomowego. Student powinien posiadać status: absolwent przed dyplomem.
 
Najpóźniej na 1 tydzień przed egzaminem magisterskim student zobowiązany jest dostarczyć do Sekretariatu ds. studenckich następujące dokumenty:
 1. Sprawdzoną i podpisaną przez studenta kartę przebiegu studiów.
 2. Wniosek  o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów dostępny TUTAJ (lub TUTAJ – dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020).
 3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dyplomu lub odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów (jeśli jest wymagane).
 4. Dane do suplementu – opcjonalnie (patrz niżej).
 5. Każdy student/studentka, który/a skorzystał/a z formy wsparciam, tj. uczestniczył w kursach o kodach rozpoczynających się od „zin”, bez względu na to czy kurs został podpięty pod program czy etap studiów zobowiązany jest złożyć niniejszy dokument.
W zależności od sytuacji:
 1. W przypadku egzaminu dyplomowego w trybie on-line: oświadczenia o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną (załącznik 1).
 2. Informację o planowanej obecności innych osób w trakcie egzaminu dyplomowego – w przypadku, gdy egzamin dyplomowy przeprowadzany jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a obecność innych osób wynika z ustalonych z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ warunków adaptacji egzaminu dyplomowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Dokumenty wymagane do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego określone są w Zarządzeniu nr 3 Rektora UJ z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie: dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego. 
 
Student, po uzyskaniu akceptacji promotora, zobowiązany jest przekazać do jednostki organizacyjnej UJ prowadzącej tok studiów dane dotyczące pracy dyplomowej, nazwisko promtora i recenzenta najpóźniej trzy tygodnie przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego, ale nie później niż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów. (Zarządzenie nr 83 Rektora UJ z 28 lipca 2020 r.).

Egzaminy magisterskie w roku akademickim 2020/2021 będą odbywały się w trybie ciągłym w następujących terminach:
 • od 7 czerwca 2021 do 2 lipca 2021 r. 
 • od 1 września do 30 września 2021 r.
Proponowany termin egzaminu student ustala ze swoim promotorem i recenzentem, a następnie przekazuje informacje pocztą elektroniczną do sekretariatu ds. studenckich.
 
Dokładny termin zostanie wprowadzony do harmonogramu egzaminów. Ostateczny termin egzaminu magisterskiego oraz skład komisji egzaminacyjnych ustala Prodziekan WBBiB ds. dydaktyki. 
 
Egzaminy dyplomowe odbywają się stacjonarnie na terenie Wydziału Biochemii, Biofizyki i  Biotechnologii, w wyznaczonych pokojach.
 
W uzasadnionych przypadkach, Prodziekan ds. dydaktyki może wyrazić zgodę na odbycie egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym, na wniosek studenta, promotora lub recenzenta pracy, po uzgodnieniu ze wszystkimi zainteresowanymi osobami.

 

Aby przystąpić do egzaminu magisterskiego student musi posiadać w systemie USOS status „absolwent przed dyplomem”.

Egzamin magisterski połączony jest z prezentacją pracy dyplomowej, która stanowi integralną część egzaminu.

Wydziałowe kryteria oceny prezentacji jako integralnej części egzaminu magisterskiego:

 • Prezentacja trwa do 10 minut.
 • Prezentacja jest oceniana według następujących mierników: a) jasne sformułowanie celów i wniosków pracy; b) umiejętność zaprezentowania metod i szerszego kontekstu badawczego (literatury, historii problemu itp.); c) umiejętna analiza wyników wsparta adekwatnymi wnioskami; d) jakość języka i walory wizualne prezentacji; e) czas prezentacji
 • Ocenę za prezentację ustala komisja w części „zamkniętej” egzaminu. 

Zasady obliczania i wpisywania ocen do protokołu egzaminu magisterskiego (zgodnie z regulaminem studiów UJ)

 • Średnia studiów.
 • Ocena z pracy (na podstawie ocen z recenzji): średnia arytmetyczna zaokrąglona wg skali ocen (np. ocena promotora pracy: 4,5;  ocena recenzenta; 5 średnia: 4,75; wpis do protokołu 5).
 • Ocena z egzaminu (ocena za prezentację i ocena odpowiedzi magistranta).

Ogólny wynik studiów (do wpisania na dyplomie) wynika ze średniej ważonej obliczanej w następujący sposób:

 • Średnia ze studiów x waga 4/8
 • Ocena z pracy x waga 3/8
 • Ocena z egzaminu dyplomowego x waga 1/8

Ogólny wynik studiów ustalany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Ocenę na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się zgodnie z obowiązującą skalą ocen:

 • 4,51-5,00 – bardzo dobry
 • 4,21-4,50 – dobry plus
 • 3,71-4,20 – dobry
 • 3,21-3,70 – dostateczny plus
 • do 3,20 – dostateczny

Dyplom z wyróżnieniem:  

 • średnia ze studiów –  minimum 4,5
 • ocena egzaminu dyplomowego – 5,0
 • ocena pracy dyplomowej – 5,0

Ze względu na pandemię koronawirusa nie podjęto jak dotąd decyzji o organizacji uroczytości wręczenia dyplomów pamiątkowych tegorocznym absolwentom. 

Osoby, które chcą, by do suplementu dyplomu wpisane zostały dodatkowe informacje o ich działalności w czasie studiów proszone są o wysłanie tych danych pocztą elektroniczną, w języku polskim i angielskim, w formie edytowalnej, na adres: sudent.wbbib@uj.edu.pl. W tytule mejla należy wpisać: SUPLEMENT – nazwisko i imię.

Dodatkowo, do Sekretariatu należy przesłać skany dokumentów potwierdzających w/w osiągnięcia. Przykładowe informacje, które mogą zostać umieszczone na dyplomie to:

 • działalność naukowa – a) publikacje (muszą zawierać nazwiska współautorów i miejsce publikacji), b) plakaty (muszą zawierać nazwiska współautorów oraz  miejsce i czas prezentacji, c) konferencje (tytuł, miejsce i czas),
 • uzyskane nagrody i wyróżnienia,
 • uzyskane stypendia naukowe (uniwersyteckie, MEN, Erasmus, inne),
 • funkcje pełnione w samorządach studenckich,
 • działalność w kołach naukowych,
 • działalność sportowa – w reprezentacji UJ lub innych klubach,
 • działalność kulturalna – teatr, malarstwo, chór,  folklor, muzyka itp.
 • inne.

Na koniec uprzejma prośba ze strony sekretariatu ds. studenckich – Szanowni Państwo, dostarczajcie do nas komplet dokumentów!