Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PRZEWODNIK DLA MAGISTRANTÓW

Praca magisterska

W ramach pracowni magisterskiej, studenci prowadzą, pod okiem swojego opiekuna naukowego, projekt naukowy kończący się przygotowaniem pracy magisterskiej. Wytyczne odnośnie pisania pracy magisterskiej zamieszczone są w pliku pdf dostępnym TUTAJ.
 

Zdjęcie okładki książki pt. Edycja tekstów, wydawnictwa PWNSpecjalnie z myślą o osobach piszących pracę dyplomową do Biblioteki Nauk Przyrodniczych zakupione zostało kilkadziesiąt egzemplarzy poradnika pt. Edycja tekstów autorstwa A. Wolańskiego. W książce zawarte zostało wiele przydatnych informacji, dotyczących zasad:

 • opisywania tabel i rysunków,
 • stosowania znaków i symboli matematycznych,
 • stosowania symboli wielkości fizycznych,
 • komponowania graficznego tekstu,
 • używania wyliczeń punktowych, nawiasów, odsyłaczy, cytatów,
 • zapisu bibliografii,

​i wiele innnych. To lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy chcą by ich praca wywarła dobre wrażenie na recenzentach i została wysoko oceniona pod każdym względem – zarówno merytorycznym, jak i edytorskim.

Elektroniczny System Archiwizacji Prac Dyplomowych (APD)

W dniu 4 maja 2018 r. weszło w życie zarządzenie Rektora nr 33 dotyczące zasad archiwizowania prac dyplomowych studentów. Prosimy obowiązkowo zapoznać się z jego treścią! 
Szczegółowe instrukcje jak korzystać z APD dla studentów, promotorów i recenzentów są dostępne TUTAJ.
 
Zgodnie z w/w zarządzeniem, student zobowiązany jest podać w sekretariacie ds. studenckich:
 • ostateczny tytuł pracy (po polsku i po angielsku),
 • nazwisko promotora pracy oraz recenzenta,
 • informację, w jakim języku napisana jest praca (przypominamy, że pisanie pracy w innym języku niż polski może mieć miejsce jedynie w wyjątkowych sytuacjach i wymaga zgody Rady Wydziału).
Powyższe dane należy przesłać mailowo najpóźniej na trzy tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym na adres: student.wbbib@uj.edu.pl
W tytule maila należy napisać: mgr – nazwisko i imię
 
Obowiązujące ostateczne terminy
 1. Przesłanie mailowo przez studenta tematu pracy magisterskiej, nazwiska promotora i recenzenta, język pracy – 3 tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym
 2. Zdeponowanie przez studenta pracy w systemie APD: 2 tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym
 3. Zatwierdzenie przez promotora pracy w systemie APD i dostarczenie do sekretariatu podpisanego przez promotora raportu antyplagiatowego: 1 tydzień przed planowanym egzaminem dyplomowym 
 4. Wystawianie w systemie APD recenzji przez promotora i recenzenta: 1 tydzień przed planowanym egzaminem dyplomowym 
Do egzaminu dyplomowego dopuszcza się wyłącznie prace zatwierdzone przez promotora i zrecenzowane, tj. posiadające w systemie APD status „5-praca gotowa do obrony”.
 
Osoby przystępujące do egzaminu jesienią – obowiązujące terminy.
 • do 10 września 2018 – przesłanie mailowo tytułu pracy (po polsku i po angielsku), nazwiska promotora pracy oraz recenzenta, informacji w jakim języku napisana jest praca.
 • do 17 września 2018 – zdeponowanie pracy w systemie APD do ostatecznej akceptacji przez promotora
 • dostarczenie do dziekanatu kompletu dokumentów najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem obrony
Prosimy o wcześniejszy kontakt z Sekretariatem ds. studenckich w celu ustalenia szczegółowych terminów egzaminu dyplomowego. 

Warunki przystąpienia do egzaminu magisterskiego

Przed przystąpieniem do egzaminu magisterskiego należy uzyskać wymaganą programem studiów liczbę ECTS, w tym zaliczyć:
 • kursy obowiązkowe,
 • kursy do wyboru w określonym wymiarze godzinowym,
 • seminaria specjalistyczne/magisterskie
 • pracownie specjalizacyjne/magisterskie
 • j. angielski na poziomie co najmniej B2+.
Na tydzień przed egzaminem magisterskim należy złożyć w sekretariacie ds. studenckich:
 • wypełnione, wydrukowane i podpisane oświadczenie studenta w sprawie praw autorskich, wydrukowane z systemu APD.
 • sprawdzoną i podpisaną przez studenta kartę przebiegu studiów,
 • formularz badania losów absolwentów UJ (dostępny TUTAJ),
 • wniosek o wydanie odpisów dyplomów (do pobrania TUTAJ)
 • 5 zdjęć o wymiarach 6,5 x 4,5 cm (1 do oryginału dyplomu, 2 do odpisu dyplomu, 1 do dyplomu w języku angielskim i 1 do akt),
 • dowód wpłaty za dyplom (dane do wpłaty dostępne na koncie studenta w usosweb),
 • dane do suplementu – opcjonalnie (patrz niżej).

Terminy egzaminów magisterskich

Egzaminy magisterskie na WBBiB odbywać się będą w dniach: 11–27 czerwca 2018 r

Magistranci proszeni są o zgłaszanie się do Sekretariatu ds. studenckich w celu ustalenia dokładnego terminu obrony.

Egzamin magisterski

Egzamin magisterski połączony jest z prezentacją pracy dyplomowej, która stanowi integralną część egzaminu.

Wydziałowe kryteria oceny prezentacji jako integralnej części egzaminu magisterskiego:

 • Prezentacja trwa do 10 minut
 • Prezentacja jest oceniana według następujących kryteriów:
 • Jasne sformułowanie celów i wniosków pracy
 • Umiejętność zaprezentowania metod i szerszego kontekstu badawczego (literatury, historii problemu itp.)
 • Umiejętna analiza wyników wsparta adekwatnymi wnioskami
 • Jakość języka i walory wizualne prezentacji 
 • Czas prezentacji
 • Ocenę za prezentację ustala komisja w części „zamkniętej” egzaminu. 

Zasady obliczania i wpisywania ocen do protokołu egzaminu magisterskiego (zgodnie z regulaminem studiów UJ)

 • Średnia studiów
 • Ocena z pracy (na podstawie ocen z recenzji): średnia arytmetyczna zaokrąglona wg skali ocen*(np. ocena promotora pracy: 4,5;  ocena recenzenta; 5 średnia: 4,75; wpis do protokołu 5)
 • Ocena z egzaminu (ocena za prezentację i ocena odpowiedzi magistranta)

Ogólny wynik studiów (do wpisania na dyplomie) wynika ze średniej ważonej obliczanej w następujący sposób:

 • Średnia ze studiów x waga 0,500
 • Ocena z pracy x waga 0,375
 • Ocena z egzaminu dyplomowego x waga 0, 125

Ogólny wynik studiów ustalany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Ocenę na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się zgodnie z obowiązującą skalą ocen:

 • 4,51-5,00 – bardzo dobry
 • 4,21-4,50 – dobry plus
 • 3,71-4,20 – dobry
 • 3,21-3,70 – dostateczny plus
 • do 3,20 – dostateczny

Dyplom z wyróżnieniem:  

 • średnia ze studiów –  minimum 4,5
 • ocena egzaminu dyplomowego – 5,0
 • ocena pracy dyplomowej – 5,0

​Wręczenie dyplomów

Uroczystość wręczenia pamiątkowych dyplomów tegorocznym absolwentom kierunków Biochemia, Biofizyka, Biotechnologia molekularna oraz Bioinformatyka z biofizyką stosowaną  odbędzie się w czwartek, 28 czerwca 2018 r., o godzinie 16.00 w auli Kompleksu Dydaktyczno-Bibliotecznego (ul. Gronostajowa 7).

Wpis do dyplomu (suplement)

Osoby, które chcą, by do suplementu dyplomu wpisane zostały dodatkowe informacje o ich działalności w czasie studiów proszone są o wysłanie tych danych mejlem, w języku polskim i angielskim, w formie edytowalnej, na adres: sudent.wbbib@uj.edu.pl. W tytule mejla należy wpisać: SUPLEMENT – nazwisko i imię.

Dodatkow, komplet dokumentów potwierdzające osiągnięcia w wersji papierowej należy dostarczyć do sekretariatu w zawiązanej teczce. Przykładowe informacje, które mogą zostać umieszczone na dyplomie to:

 • działalność naukowa – a) publikacje (muszą zawierać nazwiska współautorów i miejsce publikacji), b) plakaty (muszą zawierać nazwiska współautorów oraz  miejsce i czas prezentacji, c) konferencje (tytuł, miejsce i czas),
 • uzyskane nagrody i wyróżnienia,
 • uzyskane stypendia naukowe (uniwersyteckie, MEN, Erasmus, inne),
 • funkcje pełnione w samorządach studenckich,
 • działalność w kołach naukowych,
 • działalność sportowa – w reprezentacji UJ lub innych klubach,
 • działalność kulturalna – teatr, malarstwo, chór,  folklor, muzyka itp.
 • inne.

Na koniec uprzejma prośba ze strony sekretariatu ds. studenckich – Szanowni Państwo, dostarczajcie do nas komplet dokumentów!