Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PPRZEWODNIK DLA LICENCJANTÓW

Praca licencjacka

W ramach pracowni licencjackiej, studenci trzeciego roku prowadzą, pod okiem swojego opiekuna naukowego, projekt naukowy kończący się przygotowaniem pracy licencjackiej.

Praca licencjacka nie może przekraczać 12 stron maszynopisu (czcionka: Times New Roman 12, odstęp: 1,5, standardowe marginesy) i powinna zawierać:

 • krótki wstęp,
 • jasno postawiony cel pracy,
 • opis wykorzystanych metod doświadczalnych,
 • opracowane wyniki,
 • wnioski,
 • krótką dyskusję,
 • spis wykorzystanej literatury oraz źródeł internetowych.

Strona tytułowa oraz spis literatury wliczane są do 12 stron pracy.

Zdjęcie okładki książki pt. Edycja tekstów, wydawnictwa PWNSpecjalnie z myślą o osobach piszących pracę dyplomową do Biblioteki Nauk Przyrodniczych zakupione zostało kilkadziesiąt egzemplarzy poradnika pt. Edycja tekstów autorstwa A. Wolańskiego. W książce zawarte zostało wiele przydatnych informacji, dotyczących zasad:

 • opisywania tabel i rysunków,
 • stosowania znaków i symboli matematycznych,
 • stosowania symboli wielkości fizycznych,
 • komponowania graficznego tekstu,
 • używania wyliczeń punktowych, nawiasów, odsyłaczy, cytatów,
 • zapisu bibliografii,

​i wiele innnych. To lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy chcą by ich praca wywarła dobre wrażenie na recenzentach i została wysoko oceniona pod każdym względem – zarówno merytorycznym, jak i edytorskim.

Zasady obliczania i wpisywania ocen do protokołu egzaminu licencjackiego (zgodnie z regulaminem studiów UJ)

 • Średnia ocen ze studiów,
 • Ocena z pracy (na podstawie ocen z recenzji): średnia arytmetyczna zaokrąglona wg skali ocen* (np. ocena opiekuna pracy: 4,5; ocena recenzenta; 5 średnia: 4,75; wpis do protokołu 5),
 • Ocena z egzaminu licencjackiego.
Ogólny wynik studiów (do wpisania na dyplomie) wynika ze średniej ważonej obliczanej w następujący sposób:
 • Średnia ze studiów x waga 4/8, 
 • Ocena z pracy x waga 1/8, 
 • Ocena z egzaminu licencjackiego x waga 3/8, 
 • Ogólny wynik studiów ustalany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocenę na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się zgodnie z obowiązującą skalą ocen:
 • 4,51-5,00 – bardzo dobry,
 • 4,21- 4,50 – dobry plus,
 • 3,71- 4,20 – dobry,
 • 3,21-3,70 – dostateczny plus,
 • do 3,20 – dostateczny.
Dyplom z wyróżnieniem: 
 • średnia ze studiów – minimum 4,5
 • ocena egzaminu licencjackiego – 5,0
 • ocena pracy dyplomowej – 5,0.

Archiwum Prac Uniwersytetu Jagiellońskiego (AP)

Działanie serwisu AP reguluje:
Przed skorzystaniem z serwisu prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją, 
która znajduje się pod adresem: usosownia.uj.edu.pl/ap. W razie wystąpienia problemów z obsługą AP prosimy w pierwszej kolejności sprawdzić czy dany problem nie jest wśród często zadawanych pytań (FAQ) usosownia.uj.edu.pl/ap/faq.
 Zgodnie z w/w zarządzeniem, student zobowiązany jest podać w sekretariacie ds. studenckich:
 • ostateczny tytuł pracy (po polsku i po angielsku),
 • nazwisko promotora pracy oraz recenzenta,
 • informację, w jakim języku napisana jest praca.
W celu ułatwienia przekazywania powyższych danych w roku akademickim 2018/2019 został wysłany  bezpośredni link do specjalnie przygotowanej ankiety, który został wysłany za pomocą systemu USOSweb do każdego studenta trzeciego roku z kierunku biochemia i biotechnologia. 
Powyższe dane można także przesłać mailowo we wskazanym terminie (patrz niżej) na adres:  student.wbbib@uj.edu.pl. W tytule maila należy napisać: lic – nazwisko i imię. Do egzaminu dyplomowego dopuszcza się wyłącznie prace zatwierdzone przez promotora i zrecenzowane, tj. posiadające w systemie APD status „5-praca gotowa do obrony”.

Obowiązujące ostateczne terminy dla licencjantów Biochemii i Biotechologii

 1. Przesłanie mailowo przez studenta tematu pracy licencjackiej, nazwiska promotora i recenzenta: 17 czerwca 2019 r.
 2. Zdeponowanie przez studenta pracy w systemie APD: 24 czerwca 2019 r.
 3. Zatwierdzenie przez promotora pracy w systemie APD i dostarczenie do sekretariatu podpisanego przez promotora raportu antyplagiatowego: 30 czerwca 2019 r.
 4. Wystawianie w systemie APD recenzji przez promotora i recenzenta: 30 czerwca 2019 r.

Egzamin licencjacki

Biochemia

Egzamin licencjacki dla studentów kończących studia I stopnia na kierunku Biochemia odbędzie się 8 lipca 2019 r. w godz. 10:00-12:00w salach P0.1 i P0.2.

Biotechnologia

Egzamin licencjacki dla studentów kończących studia I stopnia na kierunku Biotechnologia odbędzie się 5 lipca 2019 r. w godz. 9:00-11:30, w salach wykładowych WBBiB.

Zakres i forma egzaminu licencjackiego

Biochemia

Egzamin z najważniejszych zagadnień biochemii i biologii molekularnej, z wyłączeniem najbardziej szczegółowych problemów biochemii zaawansowanej, omawianych na kursach do wyboru na III roku. 

Biotechnologia

Egzamin obejmuje zagadnienia z większości obowiązkowych przedmiotów oraz zagadnienia interdyscyplinarne. Przeważają pytania z biochemii (ze szczególnym naciskiem na enzymologię i bioenergetykę komórki i przepływ energii w środowisku), biologii komórki (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z budową i funkcjami błon biologicznych i cytoszkieletu), genetyki molekularnej (ze szczególnym naciskiem na syntezę DNA in vivo i in vitro oraz ekspresję genów in vivo i in vitro) oraz z mikrobiologii i biotechnologii przemysłowej.

Warunki przystąpienia do egzaminu i uzyskania dyplomu

Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów I stopnia i tytuł zawodowy licencjata trzeba uzyskać wymaganą przez program studiów liczbę ECTS, w tym zaliczyć:

 • wszystkie kursy obowiązkowe,
 • kursy do wyboru w określonym wymiarze godzinowym,
 • jeden semestr pracowni licencjackiej,
 • jeden semestr seminarium licencjackiego (dotyczy studentów Biotechnologii),
 • praktyki studenckie,
 • język angielski na poziomie co najmniej B2.

Przed egzaminem licencjackim, do 30 czerwca 2019 r. należy złożyć w sekretariacie ds. studenckich:

 • oświadczenie studenta o prawach autorskich, wydrukowane z systemu AP
 • sprawdzoną i podpisaną przez studenta kartę przebiegu studiów,
 • formularz badania losów absolwentów dostępny TUTAJ,
 • wniosek o wydanie odpisów dyplomów dostępny TUTAJ,
 • opłata za dyplom zostanie wygenerowana na podstawie złożonego wniosku i pojawi sią na koncie usosweb studenta w zakładce płatności,
 • 5 zdjęć o wymiarach 6,5 x 4,5 cm (1 do oryginału dyplomu, 2 do odpisu dyplomu, 1 do akt i 1 do dyplomu w języku angielskim),
 • dane do suplementu – opcjonalnie (patrz niżej).

Termin rozliczenia toku studiów upływa 30 czerwca 2019 r. (do tego czasu  do systemu USOSweb muszą być wpisane wszystkie oceny). Osoby, które do tego czasu nie rozliczą swoich studiów będą mogły zdawać egzamin licencjacki dopiero we wrześniu w czasie sesji poprawkowej.

UWAGA: osoby, które nie mają kompletu ocen w systemie USOSweb nie mogą przystąpić do egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy musi odbyć się w terminie 1 miesiąca od zdeponowania pracy dyplomowej w systemie AP (zarządzenia 20 Rektora UJ z 18 luego 2019 r.)

Dla osób, które będą zdawać egzamin licencjacki we wrześniu – ostateczny termin zdeponowania pracy licencjackie upływa 15 września 2019 r.

Wpis do dyplomu (suplement)

Osoby, które chcą, by do suplementu dyplomu wpisane zostały dodatkowe informacje o ich działalności w czasie studiów proszone są o wysłanie mailem w formie edytowalnej informacji o swoich osiągnięciach, w języku polskim i angielskim, na adres: student.wbbib@uj.edu.pl. W tytule maila należy napisać: suplement – nazwisko i imię.
 
Komplet dokumentów, potwierdzających osiągnięcia  w wersji papierowej należy dostarczyć do sekretariatu ds. studenckich. Przykładowe informacje, które mogą zostać umieszczone w suplemencie do dyplomu to:
 • działalność naukowa – a) publikacje (muszą zawierać nazwiska współautorów i miejsce publikacji), b) plakaty (muszą zawierać nazwiska współautorów oraz  miejsce i czas prezentacji, c) konferencje (tytuł, miejsce i czas),
 • uzyskane nagrody i wyróżnienia,
 • uzyskane stypendia naukowe (uniwersyteckie, MEN, Erasmus, inne),
 • funkcje pełnione w samorządach studenckich,
 • działalność w kołach naukowych,
 • działalność sportowa – w reprezentacji UJ lub innych klubach,
 • działalność kulturalna – teatr, malarstwo, chór,  folklor, muzyka itp.
 • inne.
Na koniec uprzejma prośba ze strony sekretariatu ds. studenckich: Szanowni Państwo, dostarczajcie do nas komplet dokumentów i w odpowiednim czasie!