Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PPRZEWODNIK DLA LICENCJANTÓW

Praca licencjacka

W ramach pracowni licencjackiej, studenci trzeciego roku prowadzą, pod okiem swojego opiekuna naukowego, projekt naukowy kończący się przygotowaniem pracy licencjackiej.

Praca licencjacka nie może przekraczać 12 stron maszynopisu (czcionka: Times New Roman 12, odstęp: 1,5, standardowe marginesy) i powinna zawierać:

 • krótki wstęp,
 • jasno postawiony cel pracy,
 • opis wykorzystanych metod doświadczalnych,
 • opracowane wyniki,
 • wnioski,
 • krótką dyskusję
 • spis wykorzystanej literatury oraz źródeł internetowych.

Strona tytułowa oraz spis literatury wliczane są do 12 stron pracy.

Zdjęcie okładki książki pt. Edycja tekstów, wydawnictwa PWNSpecjalnie z myślą o osobach piszących pracę dyplomową do Biblioteki Nauk Przyrodniczych zakupione zostało kilkadziesiąt egzemplarzy poradnika pt. Edycja tekstów autorstwa A. Wolańskiego. W książce zawarte zostało wiele przydatnych informacji, dotyczących zasad:

 • opisywania tabel i rysunków,
 • stosowania znaków i symboli matematycznych,
 • stosowania symboli wielkości fizycznych,
 • komponowania graficznego tekstu,
 • używania wyliczeń punktowych, nawiasów, odsyłaczy, cytatów,
 • zapisu bibliografii,

​i wiele innnych. To lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy chcą by ich praca wywarła dobre wrażenie na recenzentach i została wysoko oceniona pod każdym względem – zarówno merytorycznym, jak i edytorskim.

Zasady obliczania i wpisywania ocen do protokołu egzaminu licencjackiego (zgodnie z regulaminem studiów UJ)

 • Średnia ocen ze studiów
 • Ocena z pracy (na podstawie ocen z recenzji): średnia arytmetyczna zaokrąglona wg skali ocen* (np. ocena opiekuna pracy: 4,5; ocena recenzenta; 5 średnia: 4,75; wpis do protokołu 5)
 • Ocena z egzaminu licencjackiego
Ogólny wynik studiów (do wpisania na dyplomie) wynika ze średniej ważonej obliczanej w następujący sposób:
 • Średnia ze studiów x waga 0,500
 • Ocena z pracy x waga 0,125
 • Ocena z egzaminu licencjackiego x waga 0, 375
 • Ogólny wynik studiów ustalany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocenę na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się zgodnie z obowiązującą skalą ocen:
 • 4,51-5,00 – bardzo dobry
 • 4,21- 4,50 – dobry plus
 • 3,71- 4,20 – dobry
 • 3,21-3,70 – dostateczny plus
 • do 3,20 – dostateczny
Dyplom z wyróżnieniem: 
 • średnia ze studiów – minimum 4,5
 • ocena egzaminu licencjackiego – 5,0
 • ocena pracy dyplomowej – 5,0

Elektroniczny System Archiwizacji Prac Dyplomowych (APD)

W dniu 4 maja 2018 r. weszło w życie zarządzenie Rektora nr 33 dotyczące zasad archiwizowania prac dyplomowych studentów. Prosimy obowiązkowo zapoznać się z jego treścią
Szczegółowe instrukcje jak korzystać z APD dla studentów, promotorów i recenzentów są dostępne TUTAJ
 
Zgodnie z w/w zarządzeniem, student zobowiązany jest podać w sekretariacie ds. studenckich:
 • ostateczny tytuł pracy (po polsku i po angielsku),
 • nazwisko promotora pracy oraz recenzenta,
 • informację, w jakim języku napisana jest praca.
Powyższe dane należy przesłać mailowo we wskazanym terminie (patrz niżej) na adres:  student.wbbib@uj.edu.pl
W tytule maila należy napisać: lic – nazwisko i imię
 
Do egzaminu dyplomowego dopuszcza się wyłącznie prace zatwierdzone przez promotora i zrecenzowane, tj. posiadające w systemie APD status „5-praca gotowa do obrony”

Obowiązujące ostateczne terminy dla licencjantów Biochemii

 1. Przesłanie mailowo przez studenta tematu pracy licencjackiej, nazwiska promotora i recenzenta: 15 czerwca 2018 r.
 2. Zdeponowanie przez studenta pracy w systemie APD: 22 czerwca 2018 r.
 3. Zatwierdzenie przez promotora pracy w systemie APD i dostarczenie do sekretariatu podpisanego przez promotora raportu antyplagiatowego: 29 czerwca 2018 r.
 4. Wystawianie w systemie APD recenzji przez promotora i recenzenta: 29 czerwca 2018 r.

Obowiązujące ostateczne terminy dla licencjantów Biotechnologii

 1. Przesłanie mailowo przez studenta tematu pracy licencjackiej, nazwiska promotora i recenzenta: 14 czerwca 2018 r.
 2. Zdeponowanie przez studenta pracy w systemie APD: 21 czerwca 2018 r.
 3. Zatwierdzenie przez promotora pracy w systemie APD i dostarczenie do sekretariatu podpisanego przez promotora raportu antyplagiatowego: 28 czerwca 2018 r.
 4. Wystawianie w systemie APD recenzji przez promotora i recenzenta: 29 czerwca 2018 r.

Egzamin licencjacki

Biochemia

Egzamin licencjacki dla studentów kończących studia I stopnia na kierunku Biochemia odbędzie się 6 lipca 2018 r. w godz. 10:00-13:00, w salach wykładowych WBBiB.

Biotechnologia

Egzamin licencjacki dla studentów kończących studia I stopnia na kierunku Biochemia odbędzie się 5 lipca 2018 r. w godz. 9:30-12:00, w salach wykładowych WBBiB.

Zakres i forma egzaminu licencjackiego

Biochemia

Egzamin z najważniejszych zagadnień biochemii i biologii molekularnej, z wyłączeniem najbardziej szczegółowych problemów biochemii zaawansowanej, omawianych na kursach do wyboru na III roku. 

Egzamin pisemny, obejmujący 35 pytań w trybie testu zamkniętego jednokrotnego wyboru z pięciu odpowiedzi oraz  15 pytań otwartych, wymagających krótkiej odpowiedzi własnej studenta (np. wzór chemiczny, równanie, definicja, krótki opis zjawiska, uzupełnienie słowa w zdaniu, określenie prawidłowego przyporządkowania na schemacie, itp).  Za każdą odpowiedź student uzyskuje 0 albo 1 punkt w części zamkniętej i 0, 0,5 albo 1 punkt w części otwartej. Do zaliczenia egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 25 punktów. 

Biotechnologia

Egzamin obejmuje zagadnienia z większości obowiązkowych przedmiotów oraz zagadnienia interdyscyplinarne. Przeważają pytania z biochemii (ze szczególnym naciskiem na enzymologię i bioenergetykę komórki i przepływ energii w środowisku), biologii komórki (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z budową i funkcjami błon biologicznych i cytoszkieletu), genetyki molekularnej (ze szczególnym naciskiem na syntezę DNA in vivo i in vitro oraz ekspresję genów in vivo i in vitro) oraz z mikrobiologii i biotechnologii przemysłowej.

Egzamin składa się z pytań testowych (test jednokrotnego wyboru) oraz z prostych pytań otwartych typu: wymień, podkreśl elementy, na rysunku zaznacz, opisz rysunek, dopasuj elementy, narysuj wzór, narysuj wiązanie, nazwij, zdefiniuj, wybierz, oblicz itp.

Warunki przystąpienia do egzaminu i uzyskania dyplomu

Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów I stopnia z biochemii i tytuł zawodowy licencjata trzeba uzyskać wymaganą przez program studiów liczbę ECTS, w tym zaliczyć:
 • wszystkie kursy obowiązkowe,
 • kursy do wyboru w określonym wumiarze godzinowym,
 • jeden semestr pracowni licencjackiej,
 • jeden semest seminarium licencjackiego (dotyczy studentów Biotechnologii)
 • praktyki studenckie,
 • język angielski na poziomie co najmniej B2.
Przed egzaminem licencjackim, do 30 czerwca 2018 r. należy złożyć w sekretariacie ds. studenckich:

podpisany przez promotora raport antyplagiatowy z systemu OSA

oświadczenie studenta w sprawie praw autorskich, wydrukowane z systemu APD,

sprawdzoną i podpisaną przez studenta kartę przebiegu studiów,

formularz badania losów absolwentów (dostępny TUTAJ),

wniosek o wydanie odpisów dyplomów (do pobrania TUTAJ),

5 zdjęć o wymiarach 6,5 x 4,5 cm (1 do oryginału dyplomu, 2 do odpisu dyplomu, 1 do dyplomu w języku angielskim i 1 do akt),

dowód wpłaty za dyplom (dane do wpłaty dostępne na koncie studenta w usosweb),

dane do suplementu – opcjonalnie (patrz niżej).

Ponadto, należy zwrócić wszystkie książki do bibliotek uniwersyteckich.
 
Ostateczny termin rozliczenia toku studiów upływa 30 czerwca 2018 r
Osoby, które do tego czasu nie rozliczą swoich studiów będą mogły zdawać egzamin licencjacki dopiero we wrześniu w czasie sesji poprawkowej.

Wpis do dyplomu (suplement)

Osoby, które chcą, by do suplementu dyplomu wpisane zostały dodatkowe informacje o ich działalności w czasie studiów proszone są o wysłanie mailem w formie edytowalnej informacji o swoich osiągnięciach, w języku polskim i angielskim, na adres: student.wbbib@uj.edu.pl 
W tytule maila należy napisać: suplement – nazwisko i imię.
 
Komplet dokumentów, potwierdzających osiągnięcia  w wersji papierowej należy dostarczyć do sekretariatu ds. studenckich.
Przykładowe informacje, które mogą zostać umieszczone w suplemencie do dyplomu to:
 • działalność naukowa – a) publikacje (muszą zawierać nazwiska współautorów i miejsce publikacji), b) plakaty (muszą zawierać nazwiska współautorów oraz  miejsce i czas prezentacji, c) konferencje (tytuł, miejsce i czas),
 • uzyskane nagrody i wyróżnienia,
 • uzyskane stypendia naukowe (uniwersyteckie, MEN, Erasmus, inne),
 • funkcje pełnione w samorządach studenckich,
 • działalność w kołach naukowych,
 • działalność sportowa – w reprezentacji UJ lub innych klubach,
 • działalność kulturalna – teatr, malarstwo, chór,  folklor, muzyka itp.
 • inne.
Na koniec uprzejma prośba ze strony sekretariatu ds. studenckich: Szanowni Państwo, dostarczajcie do nas komplet dokumentów i w odpowiednim czasie!