Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PPRZEWODNIK DLA LICENCJANTÓW

Praca licencjacka

W ramach pracowni licencjackiej, studenci trzeciego roku prowadzą, pod okiem swojego opiekuna naukowego, projekt naukowy kończący się przygotowaniem pracy licencjackiej.

Praca licencjacka nie może przekraczać 12 stron maszynopisu (czcionka: Times New Roman 12, odstęp: 1,5, standardowe marginesy) i powinna zawierać:

 • krótki wstęp,
 • jasno postawiony cel pracy,
 • opis wykorzystanych metod doświadczalnych,
 • opracowane wyniki,
 • wnioski,
 • krótką dyskusję,
 • spis wykorzystanej literatury oraz źródeł internetowych.

Strona tytułowa oraz spis literatury wliczane są do 12 stron pracy.

Zdjęcie okładki książki pt. Edycja tekstów, wydawnictwa PWNSpecjalnie z myślą o osobach piszących pracę dyplomową do Biblioteki Nauk Przyrodniczych zakupione zostało kilkadziesiąt egzemplarzy poradnika pt. Edycja tekstów autorstwa A. Wolańskiego. W książce zawarte zostało wiele przydatnych informacji, dotyczących zasad:

 • opisywania tabel i rysunków,
 • stosowania znaków i symboli matematycznych,
 • stosowania symboli wielkości fizycznych,
 • komponowania graficznego tekstu,
 • używania wyliczeń punktowych, nawiasów, odsyłaczy, cytatów,
 • zapisu bibliografii,

​i wiele innnych. To lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy chcą by ich praca wywarła dobre wrażenie na recenzentach i została wysoko oceniona pod każdym względem – zarówno merytorycznym, jak i edytorskim.

Zasady obliczania i wpisywania ocen do protokołu egzaminu licencjackiego (zgodnie z regulaminem studiów UJ)

 • Średnia ocen ze studiów,
 • Ocena z pracy (na podstawie ocen z recenzji): średnia arytmetyczna zaokrąglona wg skali ocen* (np. ocena opiekuna pracy: 4,5; ocena recenzenta; 5 średnia: 4,75; wpis do protokołu 5),
 • Ocena z egzaminu licencjackiego.
Ogólny wynik studiów (do wpisania na dyplomie) wynika ze średniej ważonej obliczanej w następujący sposób:
 • Średnia ze studiów x waga 4/8, 
 • Ocena z pracy x waga 1/8, 
 • Ocena z egzaminu licencjackiego x waga 3/8, 
 • Ogólny wynik studiów ustalany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocenę na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się zgodnie z obowiązującą skalą ocen:
 • 4,51-5,00 – bardzo dobry,
 • 4,21- 4,50 – dobry plus,
 • 3,71- 4,20 – dobry,
 • 3,21-3,70 – dostateczny plus,
 • do 3,20 – dostateczny.
Dyplom z wyróżnieniem: 
 • średnia ze studiów – minimum 4,5
 • ocena egzaminu licencjackiego – 5,0
 • ocena pracy dyplomowej – 5,0.

Archiwum Prac Uniwersytetu Jagiellońskiego (AP)

Działanie serwisu AP reguluje:
Przed skorzystaniem z serwisu prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją, 
która znajduje się pod adresem: usosownia.uj.edu.pl/ap. W razie wystąpienia problemów z obsługą AP prosimy w pierwszej kolejności sprawdzić czy dany problem nie jest wśród często zadawanych pytań (FAQ) usosownia.uj.edu.pl/ap/faq.
Zgodnie z w/w zarządzeniem, student zobowiązany jest podać w sekretariacie ds. studenckich:
 • ostateczny tytuł pracy (po polsku i po angielsku),
 • nazwisko promotora pracy oraz recenzenta,
 • informację, w jakim języku napisana jest praca.
W celu ułatwienia przekazywania powyższych danych w roku akademickim 2019/2020  do każdego studenta trzeciego roku z kierunku biochemia i biotechnologia za pomocą systemu USOSweb zostanie wysłany  bezpośredni link do specjalnie przygotowanej ankiety. Powyższe dane można także przesłać mailowo we wskazanym terminie (patrz niżej) na adres: student.wbbib@uj.edu.pl. W tytule maila należy napisać: lic – nazwisko i imię.
 
Do egzaminu dyplomowego dopuszcza się wyłącznie prace zatwierdzone przez promotora i zrecenzowane, tj. posiadające w systemie APD status „5-praca gotowa do obrony”.

Obowiązujące ostateczne terminy dla licencjantów kierunków biochemia i biotechologia

 1. Przesłanie mailowo przez studenta tematu pracy licencjackiej, nazwiska promotora i recenzenta: na 3 tygodnie przed egzaminem.
 2. Zdeponowanie przez studenta pracy w systemie APD: 2 tygodnie przed egzaminem.
 3. Zatwierdzenie przez promotora pracy w systemie APD i dostarczenie do sekretariatu podpisanego przez promotora raportu antyplagiatowego: 2 tygodnie przed egzaminem.
 4. Wystawianie w systemie APD recenzji przez promotora i recenzenta: 1 tydzień przed egzaminem.

Egzamin licencjacki

Biochemia

Egzaminy licencjackie będą odbywały się w formie ustnej w terminach 10-15 lipca 2020 r. oraz we wrześniu 2020 r. Szczegółowe daty (dzień, godzina) zostaną wkrótce ustalone z kierownikiem kierunku biochemia i podane do wiadomości.

Miejscem przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym będzie dla studentów ich miejsce zamieszkania. Dla studentów, którzy nie są w stanie spełnić wymagań obowiązujących dla egzaminów dyplomowych (wskazanych w zarządzeniu Rektora nr 41 z dnia 29 kwietnia 2020 r.), po uprzednim uzgodnieniu z Prodziekanem WBBiB ds. dydaktyki, zostaną udostępnione odpowiednie stanowiska komputerowe w budynku WBBiB przy ul. Gronostajowej 7. Osoby zainteresowane skorzystaniem z w/w stanowisk proszone są o kontakt z Sekretariatem ds. studenckich (student.wbbib@uj.edu.pl) co najmniej tydzień przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

Biotechnologia

Egzaminy licencjackie będą odbywały się w formie ustnej w terminach 10-15 lipca 2020 r. oraz we wrześniu 2020 r. Szczegółowe daty (dzień, godzina) zostaną wkrótce ustalone z kierownikiem kierunku biotechnologia i podane do wiadomości.

Miejscem przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym będzie dla studentów ich miejsce zamieszkania. Dla studentów, którzy nie są w stanie spełnić wymagań obowiązujących dla egzaminów dyplomowych (wskazanych w zarządzeniu Rektora nr 41 z dnia 29 kwietnia 2020 r.), po uprzednim uzgodnieniu z Prodziekanem WBBiB ds. dydaktyki, zostaną udostępnione odpowiednie stanowiska komputerowe w budynku WBBiB przy ul. Gronostajowej 7. Osoby zainteresowane skorzystaniem z w/w stanowisk proszone są o kontakt z Sekretariatem ds. studenckich (student.wbbib@uj.edu.pl) co najmniej tydzień przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego.

Zakres i forma egzaminu licencjackiego

Biochemia

W roku 2020 egzamin ustny przeprowadzony będzie w trybie zdalnym według następujących, ogólnych zasad:  

 • Egazmin będzie się odbywał przed trzyosobową komisją, powołaną indywidualnie dla danego licencjanta, i złożoną z nauczycieli akademickich specjalizujących się w dydaktyce i badaniach w zakresie biochemii lub biologii molekularnej. 
 • Licencjant najpierw krótko przedstawia swoją pracę licencjacką, a następnie odpowiada na trzy pytania dotyczące najważniejszych zagadnień biochemii i biologii molekularnej, z wyłączeniem najbardziej szczegółowych problemów biochemii zaawansowanej, omawianych na kursach do wyboru na III roku studiów. 
 • Istnieje możliwość, że licencjanci otrzymają odpowiednio wcześniej listę pytań, a na początku egzaminu wylosują trzy pytania. 
 • Łączny czas egzaminu wynosić będzie około pół godziny na osobę.
 • Terminy egzaminu dyplomowego ustalane będą transzami (po kilka egzaminów dziennie), w miarę jak licencjanci uzyskują uprawnienia do przystąpienia do egzaminu. 

Biotechnologia

W roku 2020 egzamin będzie egzaminem ustnym zdawanym przed trzyosobową komisją powołaną przez Prodziekan WBBiB ds. dydaktyki. Dyplomant najpierw krótko przedstawia swoją pracę licencjacką (prezentacja pięciominutowa) a następnie odpowiada na jedno pytanie dotyczące pracy licencjackiej i dwa pytania z zakresu: biologii komórki i biochemii. 

Zakres materiału będzie obejmował wybrane działy spośród w/w przedmiotów i będzie znany dyplomantom na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem egzaminu licencjackiego. Łączny czas egzaminu to około pół godziny. Ocenie będzie podlegać prezentacja i odpowiedzi na trzy zadane pytania.

Ocena z egzaminu dyplomowego oraz ocena z całych studiów będzie obliczona zgodnie z regulaminem studiów. Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów, licencjant musi zdać egzamin licencjacki na ocenę co najmniej dostateczną.

Warunki przystąpienia do egzaminu i uzyskania dyplomu

Aby przystąpić do egzaminu licencjackiego student musi posiadać w systemie USOS status „absolwent przed dyplomem”.

Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów I stopnia i tytuł zawodowy licencjata trzeba uzyskać wymaganą przez program studiów liczbę ECTS, w tym zaliczyć:

 • wszystkie kursy obowiązkowe,
 • kursy do wyboru w określonym wymiarze godzinowym,
 • jeden semestr pracowni licencjackiej,
 • jeden semestr seminarium licencjackiego (dotyczy studentów Biotechnologii),
 • praktyki studenckie,
 • język angielski na poziomie co najmniej B2.

Na 1 tydzień przed egzaminem student zobowiązany jest do przesłania drogą elektroniczą podpisanych własnoręcznie skanów wymaganych dokumentów, tj:

 • oświadczenia studenta dotyczącego praw autorskich, pobranego z systemu AP
 • sprawdzonej i podpisanej przez studenta kartę przebiegu studiów,
 • wniosku o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów, dostępnego TUTAJ (lub TUTAJ – dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020)
 • danych do suplementu – opcjonalnie (patrz niżej).

UWAGA: osoby, które nie mają kompletu ocen w systemie USOSweb nie mogą przystąpić do egzaminu dyplomowego. Egzamin dyplomowy musi odbyć się w terminie 1 miesiąca od zdeponowania pracy dyplomowej w systemie AP (zarządzenia 20 Rektora UJ z 18 lutego 2019 r.).

 

Wpis do dyplomu (suplement)

Osoby, które chcą, by do suplementu dyplomu wpisane zostały dodatkowe informacje o ich działalności w czasie studiów proszone są o wysłanie pocztą elektroniczną w formie edytowalnej informacji o swoich osiągnięciach, w języku polskim i angielskim, na adres: student.wbbib@uj.edu.pl. W tytule maila należy napisać: suplement – nazwisko i imię.
 
Dodatkowo, do Sekretariatu należy przesłać skany dokumentów, potwierdzających w/w osiągnięcia. Przykładowe informacje, które mogą zostać umieszczone w suplemencie do dyplomu to:
 • działalność naukowa – a) publikacje (muszą zawierać nazwiska współautorów i miejsce publikacji), b) plakaty (muszą zawierać nazwiska współautorów oraz  miejsce i czas prezentacji, c) konferencje (tytuł, miejsce i czas),
 • uzyskane nagrody i wyróżnienia,
 • uzyskane stypendia naukowe (uniwersyteckie, MEN, Erasmus, inne),
 • funkcje pełnione w samorządach studenckich,
 • działalność w kołach naukowych,
 • działalność sportowa – w reprezentacji UJ lub innych klubach,
 • działalność kulturalna – teatr, malarstwo, chór,  folklor, muzyka itp.
 • inne.
Na koniec uprzejma prośba ze strony sekretariatu ds. studenckich: Szanowni Państwo, dostarczajcie do nas komplet dokumentów i w odpowiednim czasie!