Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PPRZEWODNIK DLA LICENCJANTÓW

W ramach pracowni licencjackiej, studenci trzeciego roku prowadzą, pod okiem swojego opiekuna naukowego, projekt naukowy kończący się przygotowaniem pracy licencjackiej.

Praca licencjacka nie może przekraczać 13 stron maszynopisu (czcionka: Times New Roman 12, odstęp: 1,5, standardowe marginesy) i powinna zawierać następujące części:

 • strona tytułowa
 • streszczenie w języku polskim i angielskim
 • krótki wstęp
 • cel pracy oraz aspekty pracy związane z kierunkiem studiów
 • metodyka badań
 • wyniki
 • wnioski i krótka dyskusja
 • spis wykorzystanej literatury oraz źródeł internetowych.

Strona tytułowa oraz spis literatury wliczane są do 13 stron pracy.

Zdjęcie okładki książki pt. Edycja tekstów, wydawnictwa PWNSpecjalnie z myślą o osobach piszących pracę dyplomową do Biblioteki Nauk Przyrodniczych zakupione zostało kilkadziesiąt egzemplarzy poradnika pt. Edycja tekstów autorstwa A. Wolańskiego. W książce zawarte zostało wiele przydatnych informacji, dotyczących zasad:

 • opisywania tabel i rysunków,
 • stosowania znaków i symboli matematycznych,
 • stosowania symboli wielkości fizycznych,
 • komponowania graficznego tekstu,
 • używania wyliczeń punktowych, nawiasów, odsyłaczy, cytatów,
 • zapisu bibliografii,

​i wiele innnych. To lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy chcą by ich praca wywarła dobre wrażenie na recenzentach i została wysoko oceniona pod każdym względem – zarówno merytorycznym, jak i edytorskim.

 • Średnia ocen ze studiów,
 • Ocena z pracy (na podstawie ocen z recenzji): średnia arytmetyczna zaokrąglona wg skali ocen* (np. ocena opiekuna pracy: 4,5; ocena recenzenta; 5 średnia: 4,75; wpis do protokołu 5),
 • Ocena z egzaminu licencjackiego.
Ogólny wynik studiów (do wpisania na dyplomie) wynika ze średniej ważonej obliczanej w następujący sposób:
 • Średnia ze studiów x waga 4/8, 
 • Ocena z pracy x waga 1/8, 
 • Ocena z egzaminu licencjackiego x waga 3/8, 
 • Ogólny wynik studiów ustalany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ocenę na dyplomie ukończenia studiów wpisuje się zgodnie z obowiązującą skalą ocen:
 • 4,51-5,00 – bardzo dobry,
 • 4,21- 4,50 – dobry plus,
 • 3,71- 4,20 – dobry,
 • 3,21-3,70 – dostateczny plus,
 • do 3,20 – dostateczny.
Dyplom z wyróżnieniem: 
 • średnia ze studiów – minimum 4,5
 • ocena egzaminu licencjackiego – 5,0
 • ocena pracy dyplomowej – 5,0.

Działanie serwisu AP reguluje:

Zarządzenie nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac.

Przed skorzystaniem z serwisu prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z instrukcją, która znajduje się pod adresem: http://usosownia.uj.edu.pl/ap. W razie wystąpienia problemów z obsługą AP prosimy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy dany problem nie jest wśród często zadawanych pytań (FAQ) http://usosownia.uj.edu.pl/ap/faq

JSA – JEDNOLITY SYSTEM ANTYPLAGIATOWY

Weryfikacja pisemnych prac dyplomowych wprowadzonych do Archiwum Prac odbywa się z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Materiały szkoleniowe dotyczące obsługi JSA znajdują się na stronie https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/

Zgodnie z w/w zarządzeniem, student zobowiązany jest przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej do sekretariatu ds. studenckich:

 • ostateczny tytuł pracy
 • nazwisko promotora pracy oraz recenzenta,
 • informację, w jakim języku napisana jest praca.

Powyższe dane należy przesłać we wskazanym terminie (patrz niżej) z adresu studenta w domenie student.uj.edu.pl, na adres: student.wbbib@uj.edu.pl. W tytule maila należy napisać: lic – nazwisko i imię.

Obowiązujące ostateczne terminy dla licencjatów WBBiB

 1. Przesłanie mailowo przez studenta tematu pracy licencjackiej, nazwiska promotora i recenzenta – na 3 tygodnie przed terminem egzaminu.
 2. Wypełnienie w systemie AP formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy (m.in. słowa kluczowe, streszczenia)
 3. Zatwierdzenie w systemie AP oświadczeń o samodzielności i oryginalności pracy.
 4. Zdeponowanie przez studenta pracy w systemie AP – na 2 tygodnie przed terminem egzaminu.
 5. Zatwierdzenie przez promotora pracy w systemie AP, przekazanie jej do wpisywania recenzji lub cofnięcie pracy do poprawy – na 2 tygodnie przed terminem egzaminu.
 6. Wystawianie w systemie AP recenzji przez promotora i recenzenta – na 1 tydzień przed terminem egzaminu. Do egzaminu dyplomowego dopuszcza się wyłącznie prace zatwierdzone przez promotora i zrecenzowane, tj. posiadające w systemie AP status „5 – praca gotowa do obrony”.

UWAGA: osoby, które nie mają kompletu ocen w systemie USOSweb nie mogą przystąpić do egzaminu dyplomowego. Do egzaminu dyplomowego dopuszczone są osoby mające w USOS status „absolwent przed dyplomem”.

Wszystkie egzaminy licencjackie w roku akademickim 2020/2021 będą odbywały się w trybie stacjonarnym w budynku WBBiB.

Terminy i forma egzaminów:

 • Biofizyka molekularna i komórkowa9 lipca 2021, godz. 9.00–12.00, egzamin ustny w sali D105. Dokładna godzina egzaminu do ustalenia przez studenta w Sekretariacie ds. studenckich.
 • Biochemia7 lipca 2021, godz. 10.00–12.00, egzamin pisemny, sale: D106, D107.
 • Biotechnologia6 lipca 2021, godz. 9.00–12.00, egzamin pisemny, sale P01, P02, P03.

Egzaminy licencjackie stacjonarne, w takiej samej formie, będą odbywały się także we wrześniu. Dokładny harmonogram zostanie podany w późniejszym czasie.

Biochemia

Zakres egzaminu: 
Egzamin z najważniejszych zagadnień z biochemii i biologii molekularnej, z wyłączeniem najbardziej szczegółowych problemów biochemii zaawansowanej, omawianych na kursach do wyboru na III roku. 
 
Forma egzaminu: 
Egzamin pisemny, obejmujący 35 pytań w formie testu zamkniętego jednokrotnego wyboru z pięciu odpowiedzi oraz 15 pytań otwartych, wymagających krótkiej odpowiedzi własnej studenta (np. wzór chemiczny, równanie, definicja, krótki opis zjawiska, uzupełnienie słowa w zdaniu, określenie prawidłowego przyporządkowania na schemacie, itp.). Za każdą odpowiedź student uzyskuje 0 albo 1 punkt w części zamkniętej i 0, 0,5 albo 1 punkt w części otwartej. Do zaliczenia egzaminu wymagane jest uzyskanie co najmniej 25 punktów.
 
Komisja egzaminacyjna:

 • prof. dr hab. Andrzej Kozik,
 • dr hab. Ibeth Guevara-Lora, prof. UJ
 • dr Agnieszka Polit.

Do egzaminu mogą przystąpić tylko studenci, którzy uzyskali absolutorium i przedstawili za pośrednictwem systemu AP pozytywnie ocenioną pracę licencjacką.

Biofizyka molekularna i komórkowa

W roku 2021 egzamin licencjacki będzie egzaminem ustnym zdawanym przed trzyosobową komisją powołaną przez Prodziekan WBBiB ds. dydaktyki. 

Dyplomant najpierw krótko przedstawia swoją pracę licencjacką (prezentacja pięciominutowa), a następnie odpowiada na jedno pytanie dotyczące pracy licencjackiej i dwa pytania z zakresu biofizyki.

Zakres materiału będzie obejmował wybrane działy biofizyki (biofizyka komórki, biofizyka zmysłów, zjawiska elektryczne w biologii, biofizyka błon, metody biofizyczne w biologii, metody spektroskopowe, promieniowanie elektromagnetyczne). Łączny czas egzaminu to około 30 minut. Ocenie będzie podlegać prezentacja i odpowiedzi na trzy zadane pytania.

Ocena z egzaminu dyplomowego oraz ocena z całych studiów będzie obliczona zgodnie z regulaminem studiów. Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów, licencjat musi zdać egzamin licencjacki na ocenę co najmniej dostateczną.

Biotechnologia

W roku 2021 egzamin będzie egzaminem pisemnym zorganizowanym i ocenianym przez komisję powołaną przez Prodziekan WBBiB ds. dydaktyki. 

Egzamin zawierał będzie pytania testowe (z jedną prawidłową odpowiedzią z pięciu do wyboru) oraz pytania otwarte typu: wybierz, wskaż, zdefiniuj, oblicz, opisz, wyjaśnij jednym zdaniem, odpowiedz na pytanie, połącz w pary, dopasuj, narysuj wykres, narysuj schemat. Pytania będą dotyczyły podstawowej wiedzy zdobytej przez studentów na wszystkich kursach obowiązkowych prowadzonych przez nauczycieli akademickich WBBiB ze szczególnym naciskiem położonym na biochemię, biologię komórki, genetykę molekularną oraz biotechnologię i mikrobiologię przemysłową. Łączny czas egzaminu to około dwie godziny. 

Ocena z egzaminu dyplomowego oraz ocena z całych studiów będzie obliczona zgodnie z regulaminem studiów. Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów, student musi zdać egzamin licencjacki na ocenę co najmniej dostateczną.

Aby uzyskać dyplom ukończenia studiów I stopnia i tytuł zawodowy licencjata trzeba uzyskać wymaganą przez program studiów liczbę punktów ECTS, w tym zaliczyć:
 • wszystkie kursy obowiązkowe,
 • kursy do wyboru w określonym wymiarze godzinowym,
 • praktyki studenckie,
 • język angielski na poziomie co najmniej B2.
UWAGA: osoby, które nie mają kompletu ocen w systemie USOSweb nie mogą przystąpić do egzaminu dyplomowego. Student powinien posiadać status: absolwent przed dyplomem.
 
Najpóźniej na 1 tydzień przed egzaminem licencjackim student zobowiązany jest dostarczyć do sekretariatu ds. studenckich następujące dokumenty:
 1. Sprawdzoną i podpisaną przez studenta kartę przebiegu studiów.
 2. Wniosek  o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów dostępny TUTAJ – dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem 2019/2020).
 3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dyplomu lub odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów.
 4. Dane do suplementu – opcjonalnie (patrz niżej).
 5. Każdy student/studentka, który/a skorzystał/a z formy wsparcia (tj. uczestniczył w kursach o kodach rozpoczynających się od „zin”, bez względu na to czy kurs został podpięty pod program czy etap studiów zobowiązany jest złożyć niniejszy dokument
Dokumenty wymagane do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego określone są w Zarządzeniu nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego  z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie: dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego. (Zarządzenie nr 3 rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 r.).

Osoby, które chcą, by do suplementu dyplomu wpisane zostały dodatkowe informacje o ich działalności w czasie studiów proszone są o wysłanie pocztą elektroniczną w formie edytowalnej informacji o swoich osiągnięciach, w języku polskim i angielskim, na adres: student.wbbib@uj.edu.pl. W tytule maila należy napisać: suplement – nazwisko i imię.
 
Dodatkowo, do Sekretariatu należy przesłać skany dokumentów, potwierdzających w/w osiągnięcia. Przykładowe informacje, które mogą zostać umieszczone w suplemencie do dyplomu to:
 • działalność naukowa – a) publikacje (muszą zawierać nazwiska współautorów i miejsce publikacji), b) plakaty (muszą zawierać nazwiska współautorów oraz  miejsce i czas prezentacji, c) konferencje (tytuł, miejsce i czas),
 • uzyskane nagrody i wyróżnienia,
 • uzyskane stypendia naukowe (uniwersyteckie, MEN, Erasmus, inne),
 • funkcje pełnione w samorządach studenckich,
 • działalność w kołach naukowych,
 • działalność sportowa – w reprezentacji UJ lub innych klubach,
 • działalność kulturalna – teatr, malarstwo, chór,  folklor, muzyka itp.
 • inne.
Na koniec uprzejma prośba ze strony sekretariatu ds. studenckich: Szanowni Państwo, dostarczajcie do nas komplet dokumentów i w odpowiednim czasie!