Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

PROGRAM KSZTAŁCENIA: BIOCHEMIA, BIOFIZYKA, BIOLOGIA MOLEKULARNA I BIOTECHNOLOGIA

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) od roku akademickiego 2019/2020 kształcenie doktorantów odbywa się w Szkołach Doktorskich.

W ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii prowadzony jest program kształcenia pod nazwą Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia. Program trwa 8 semestrów. W jego trakcie doktorant zobowiązany jest do zdobycia minimum 40 punktów ECTS oraz do zrealizowania indywidulanego planu badawczego. Zwieńczeniem programu jest złożenie rozprawy i uzyskanie stopnia doktora.  

Wszystkie akty prawne regulujące działanie programu kształcenia Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia są dostępne na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ.

Kierownikiem programu kształcenia Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia realizowanego w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii jest:

dr hab. Anna Wiśniewska-Becker, prof. UJ
telefon: 12 664 63 55
e-mail: anna.m.wisniewska@uj.edu.pl

Prowadzeniem sekretariatu programu kształcenia Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia zajmuje się na WBBiB:

mgr Teresa Perun
telefon: 12 664 69 32
e-mail: teresa.perun@uj.edu.pl
pokój: D210 (1.1.6), II piętro
przyjmowanie stron: pon-czw. od 10.00 do 13.00

Zadaniem Promotora jest czuwanie nad realizacją indywidualnego planu badawczego doktoranta. Dodatkowo, Promotor współpracuje z kierownikiem programu Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia w sprawach związanych z realizacją procesu kształcenia oraz nadania stopnia doktora. 

Promotor (i – w uzasadnionych wypadkach –  promotor pomocniczy) powinien zostać wyznaczony do trzech miesięcy od rozpoczęcia przez doktoranta kształcenia w Szkole Doktorskiej. Promotorem może zostać osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, zaś promotorem pomocniczym – osoba posiadająca stopień doktora. Za zgodą rady dyscypliny nauk biologicznych UJ Promotorem może także zostać pracownik zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej nieposiadający w/w stopna lub tytułu, jeśli posiada znaczące osiągnięcia w zakresie badań naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.

Wyznaczenie promotora (promotorów) odbywa się na wniosek doktoranta, za pośrednictwem kierownika programu Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia. We wniosku doktorant zobowiązany jest wskazać dyscyplinę naukową lub dziedzinę nauki, w której przygotowana zostanie rozprawa doktorska. W przypadku wskazania dyscypliny – Promotora (promotorów) wyznacza rada dyscypliny nauk biologicznych UJ, w przypadku wskazania dziedziny nauki – Promotora (promotorów) wyznacza Senat UJ.

Szczegółowe ustalenia dotyczące promotora, zasad jego powoływania lub zmiany opisane zostały w Regulaminie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ (Załącznik nr 3 do uchwały nr 27/IV/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r.), w paragrafach 5 i 6.

W ramach programu kształcenia Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia doktorant zobowiązany jest uzyskać minimum 40 punktów ECTS z czego: 
  • min. 30 punktów ECTS związanych jest z przygotowaniem doktoranta do prowadzenia i publikowania wyników badań naukowych (kursy niewliczające się do tej puli zaznaczono w harmonogramie gwiazdką),
  • min. 8 ECTS doktorant zdobywa w ramach zajęć fakultatywnych rozwijających umiejętności zawodowe i dydaktyczne,
  • min. 25 punktów ECTS doktorant musi zdobyć do końca IV semestru,
  • min. 10 ECTS doktorant otrzymuje za prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu (praktyki zawodowe).
Harmonogram zajęć jest dostępny TUTAJ
 
Program kształcenia Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia jest szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do uchwały nr 43/V/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2019 roku.

Za praktyki zawodowe uznawane jest prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów lub też uczestniczenia w prowadzeniu takich zajęć (hospitacja). Do praktyki zawodowej może też zostać zaliczone prowadzenie zajęć popularyzujących naukę. 

W czasie całego programu kształcenia Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia doktoranci zobowiązani są do przeprowadzenia 120 godzin zajęć (z tego maksymalnie 40 godzin może mieć postać hospitacji), przy czym nie więcej niż 60 godzin rocznie. 

Zasady odbywania praktyk określone zostały w Załączniku nr 1 do uchwały nr 43/V/2019 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 29 maja 2019 roku.