Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KIERUNEK BIOINFORMATYKA – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Kierownik studiów: dr hab. Krzysztof Murzyn

telefon: 12 664 63 79
pokój: B028 (3.01.36), parter
e-mail: krzysztof.murzyn@uj.edu.pl

Rada Programowa

 • dr hab. Krzysztof Murzyn – przewodniczący
 • dr Michał Bukowski 
 • prof dr hab. Marta Dziedzicka Wasylewska 
 • dr Michał Gabruk 
 • dr hab. Sylwia Kędracka-Krok (prof UJ) 
 • dr Michał Markiewicz 
 • dr hab. Przemysław Płonka 
 • dr hab. Mateusz Wilamowski

Ogólna konstrukcja programu

Studia trwają dwa lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Program studiów II stopnia na kierunku bioinformatyka obejmuje:

 • przedmioty obowiązkowe
 • przedmioty specjalistyczne do wyboru (w kategorii A – priorytetowej i  B – dodatkowej)
 • pracownie specjalizacyjną i dwie pracownie magisterskie
 • praktikum przygotowania pracy magisterskiej w formie pisemnej rozprawy
 • lektorat języka angielskiego – studenci wybierają poziom B2 lub C.

W obszarze kształcenia fakultatywnego, studenci mają możliwość wyboru wielu specjalistycznych kursów. Aby ułatwić im dokonanie właściwego wyboru, oferowane kursy fakultatywne zostały podzielone na dwie listy:

 • A (priorytetową),
 • B (dodatkową).

Obszar kształcenia fakultatywnego uzupełniają: pracownia specjalistyczna oraz dwie pracownie magisterskie, w ramach których studenci pod merytoryczną opieką i nadzorem technicznym mogą realizować swoje pasje badawcze związane z wybraną tematyką ich prac magisterskich.

W planie studiów zawarte są dwa obowiązkowe przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i/lub społecznych. Uwieńczeniem studiów jest przygotowanie pisemnej pracy magisterskiej dokumentującej uzyskane wyniki badań z zakresu szeroko rozumianej bioinformatyki.

Wybór promotora i praca magisterska

Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Praca dyplomowa jest przygotowywana przez studenta pod kierunkiem promotora, będącego pracownikiem naukowo-dydaktycznym lub naukowym WBBiB i zatrudnionym na stanowisku adiunkta lub profesora.

Praca magisterska musi być przygotowana w formie pisemnej zgodnie z wymogami obowiązującymi na WBBiB i dokumentować uzyskane przez studenta oryginalne wyniki przeprowadzonych w ramach realizowanych pracowni magisterskich badań z zakresu szeroko rozumianej bioinformatyki. Integralną częścią pracy jest zatwierdzony przez Radę Programową kierunku bioinformatyka (studia II stopnia) najpóźniej do końca trzeciego semestru studiów, szczegółowy opis bioinformatycznych aspektów badań, których opis i wyniki zawiera praca.

Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy zdawany jest przez studenta przed powołaną w tym celu komisją. Egzamin dyplomowy poprzedza krótka prezentacja najważniejszych tez pracy dyplomowej.

Do pobrania: Regulamin studiów UJ

Program 2023/2024

Podstawy formalne i pełna, aktualna dokumentacja studiów obowiązująca studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2023/2024

więcej o

Plan studiów, wykaz zajęć obowiązkowych i fakultatywnych w Aplikacji Sylabus UJ.

Plan studiów, wykaz zajęć obowiązkowych i fakultatywnych w Aplikacji Sylabus UJ.
Pełny opis kierunku bioinformatyka dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2021/2022 (pdf).

Plan studiów, wykaz zajęć obowiązkowych i fakultatywnych w Aplikacji Sylabus UJ.
Pełny opis kierunku bioinformatyka dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2020/2021 (pdf).