Przejdź do głównej treści

KIERUNEK BIOINFORMATYKA – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Kierownik studiów: dr hab. Krzysztof Murzyn

telefon: 12 664 63 79

pokój: B028 (3.01.36), parter

e-mail: krzysztof.murzyn@uj.edu.pl

Podstawy formalne i pełna, aktualna dokumentacja studiów obowiązująca studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2019/2020

Pełna dokumentacja studiów na kierunku bioinformatyka, określona w załączniku do Uchwały Senatu nr 50/VI/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. (dot. dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) obejmuje:

 • program studiów, 
 • opis zakładanych efektów kształcenia,
 • wykaz kursów służących zdobywaniu pogłębionej wiedzy i umiejętności prowadzenia badań naukowych,
 • plan studiów,
 • sylabusy kursów.

Informacje podstawowe

Studia trwają dwa lata (4 semestry) i obejmują zajęcia w łącznym wymiarze minimalnym 1585 godzin. 
Minimalna liczba punktów ECTS, które należy zdobyć w czasie studiów wynosi 120. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Ogólna konstrukcja programu

Program studiów II stopnia na kierunku bioinformatyka obejmuje:

 1. przedmioty obowiązkowe (20 kursów, łącznie 44 punkty ECTS),
 2. przedmioty specjalistyczne do wyboru (w kategoria A – priorytetowej: 6 kursów, w kategorii B –dodatkowej: 13 kursów; łącznie 18 punktów ECTS),
 3. pracownie specjalizacyjną i dwie pracownie magisterskie (łącznie 48 punkty ECTS),
 4. praktikum przygotowania pracy magisterskiej w formie pisemnej rozprawy (5 punktów ECTS),
 5. lektorat języka angielskiego – studenci wybierają poziom B2 lub C (łącznie 5 punktów ECTS).

W obszarze kształcenia fakultatywnego, studenci mają możliwość wyboru wielu specjalistycznych kursów. Aby ułatwić im dokonanie właściwego wyboru, oferowane kursy fakultatywne zostały podzielone na dwie listy:

 • A (priorytetową),
 • B (dodatkową).

Obszar kształcenia fakultatywnego uzupełniają: pracownia specjalistyczna oraz dwie pracownie magisterskie, w ramach których studenci pod merytoryczną opieką i nadzorem technicznym mogą realizować swoje pasje badawcze związane z wybraną tematyką ich prac magisterskich.

W planie studiów zawarte są dwa obowiązkowe przedmioty z zakresu nauk humanistycznych i/lub społecznych: Intelectual property and ethics in biosciences w semestrze II oraz Filozofia przyrody i nauki w semestrze IV, których zaliczenie daje łącznie 5 punktów ECTS.

Uwieńczeniem studiów jest przygotowanie pisemnej pracy magisterskiej dokumentującej uzyskane wyniki badań z zakresu szeroko rozumianej bioinformatyki. 

Plan studiów, wykaz zajęć obowiązkowych i fakultatywnych

Wykaz zajęć obowiązkowych i fakultatywnych wraz z sylabusami i podziałem na poszczególne semestry jest dostępny na stronie na stronie Aplikacja Sylabus UJ.

Wybór promotora i praca magisterska

Warunkiem ukończenia studiów jest złożenie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Praca dyplomowa jest przygotowywana przez studenta pod kierunkiem promotora, będącego pracownikiem naukowo-dydaktycznym lub naukowym WBBiB i zatrudnionym na stanowisku adiunkta lub profesora.

Praca magisterska musi być przygotowana w formie pisemnej zgodnie z wymogami obowiązującymi na WBBiB i dokumentować uzyskane przez studenta oryginalne wyniki przeprowadzonych w ramach realizowanych pracowni magisterskich badań z zakresu szeroko rozumianej bioinformatyki. Integralną częścią pracy jest zatwierdzony przez Radę Programową kierunku bioinformatyka (studia II stopnia) najpóźniej do
końca trzeciego semestru studiów, szczegółowy opis bioinformatycznych aspektów badań, których opis i wyniki zawiera praca.

Egzamin dyplomowy zdawany jest przez studenta przed powołaną w tym celu komisją. Egzamin dyplomowy poprzedza krótka prezentacja najważniejszych tez pracy dyplomowej.