Przejdź do głównej treści

KIERUNEK BIOINFORMATYKA – STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Kierownik studiów: dr hab. Krzysztof Murzyn

telefon: 12 664 63 79

pokój: B028 (3.01.36), parter

e-mail: krzysztof.murzyn@uj.edu.pl

 

Podstawy formalne i pełna, aktualna dokumentacja studiów obowiązująca studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2019/2020

Pełna dokumentacja studiów na kierunku bioinformatyka, określona w załączniku do Uchwały Senatu nr 50/VI/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. (dot. dostosowania programów studiów rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020 do wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) obejmuje:
 • program studiów, 
 • opis zakładanych efektów kształcenia,
 • wykaz kursów służących zdobywaniu pogłębionej wiedzy i umiejętności prowadzenia badań naukowych,
 • plan studiów,
 • sylabusy kursów.

Informacje podstawowe

Studia trwają trzy lata (6 semestrów) i obejmują zajęcia w łącznym wymiarze minimalnym 2340 godzin. 

Minimalna liczba punktów ECTS, które należy zdobyć w czasie studiów wynosi 180. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Warunkiem otrzymania tytułu jest:

 1. zdobycie wymaganej minimalnej liczby punktów ECTS (180) (w tym zaliczenie: wszystkich kursów obowiązkowych, kursów do wyboru, pracowni specjalizacyjnej, praktyki zawodowej, języka angielskiego na poziomie co najmniej B2),
 2. przedstawienie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej,
 3. uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu licencjackiego.

Ogólna konstrukcja programu​

Program studiów I stopnia na kierunku bioinformatyka obejmuje:

 1. przedmioty obowiązkowe (34 kursy, łącznie 120 punktów ECTS),
 2. przedmioty do wyboru (co najmniej 36 punktów ECTS spośród kursów kategorii A (priorytetowej) i kategorii B (dodatkowej),
 3. pracownie specjalizacyjną (120 godz., 8 punktów ECTS) i praktikum pisania pracy dyplomowej (3 punkty ECTS),
 4. praktykę zawodową (4 punkty ECTS), 
 5. lektorat języka angielskiego (9 punktów ECTS).

Grupę kursów obowiązkowych tworzą kursy z różnych działów matematyki i informatyki, kursy budujące solidne podstawy wiedzy z nauk przyrodniczych (chemia, fizyka, biologia) oraz kursy niezbędne dla przyszłego bioinformatyka analizującego dane biologiczne generowane w różnych dziedzinach nauk o życiu. Grupę tę uzupełniają zajęcia z WF oraz kursy z dziedziny nauk społecznych (Wstęp do filozofii (3 ECTS) oraz Bioetyka dla bioinformatyków (2 ECTS)).

Przedmioty specjalizacyjne wybierane przez studentów od czwartego semestru nauki, zostały podzielone na dwie kategorie.

 • Na liście kursów kategorii A (priorytetowe) znalazły się kursy szczególnie istotne dla ukształtowania kompletnego profilu zawodowego bioinformatyka.
 • Na liście kursów kategorii B zawarto dodatkowe kursy z innych programów studiów, których są mocno zalecane do zrealizowania w toku studiów bioinformatyka.

Uwieńczeniem studiów jest przygotowanie pisemnej pracy licencjackiej dokumentującej wyniki badań z zakresu szeroko rozumianej bioinformatyki.

Nad właściwym doborem tematyki prac licencjackich czuwa oprócz opiekuna pracy, Rada Programowa kierunku bioinformatyka, do której obowiązków należy zatwierdzenie zgłoszonej przez
studenta krótkiej listy aspektów bioinformatycznych badań stanowiących przedmiot jego pracy dyplomowej.

Ostatnim akcentem w procesie kształceani licencjatów z bioinformatyki jest pisemny egzamin dyplomowy, w którym pytania testowe zostały sformułowane z uwzględnieniem efektów uczenia przypisanych kursom obligatoryjnie realizowanych przez studenta w toku studiów.

Plan studiów, wykaz zajęć obowiązkowych i fakultatywnych

Wykaz zajęć obowiązkowych i fakultatywnych wraz z sylabusami i podziałem na poszczególne semestry jest dostępny na stronie na stronie Aplikacja Sylabus UJ.

​Praktyka zawodowa

Studenci kierunku bioinformatyka mają obowiązek odbycia 90 godzin praktyk zawodowych do końca II roku studiów. Studenci samodzielnie organizują swoje praktyki – zwykle wybierając instytucję w pobliżu miejsca swojego zamieszkania. Praktyki mogą się odbywać w krajowych laboratoriach naukowo-badawczych lub w firmach działających w branży life science. Praktyki zawodowe mają na celu konfrontację studentów ze środowiskiem pozaakademickim oraz umożliwiają zebranie pierwszych doświadczeń na rynku pracy. Zaliczenie praktyki zakończone uzyskaniem pozytywnej opinii opiekuna praktyki jest obowiązkowe, lecz nie ma wpływu na końcową ocenę ze studiów.

Wybór opiekuna naukowego

Najpóźniej do końca czwartego semestru studenci zobowiązani są wybrać opiekuna naukowego (wybór opiekuna należy zgłosić w Sekretariacie ds. studenckich składając odpowiedni formularz). 

Opiekunem naukowym może być każdy pracownik naukowo-dydaktyczny lub naukowy Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ z tytułem profesora, stopniem doktora habilitowanego lub stopniem doktora, prowadzący badania naukowe z zakresu bioinformatyki. Lista potencjalnych opiekunów znajduje się w Sekretariacie ds. studenckich.

W porozumieniu z opiekunem student uzgadnia wybór dodatkowych przedmiotów (wybór kursów należy zgłosić w Sekretariacie ds. studenckich składając odpowiedni formularz) oraz temat pracy licencjackiej.

Opiekun organizuje i nadzoruje prowadzone przez studenta doświadczenia oraz nadzoruje przygotowywanie pracy licencjackiej.