Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

KIERUNEK BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA – STUDIA II STOPNIA (MAGISTERSKIE)

Kierownik studiów:

dr hab. Martyna Elas

telefon: 12 664 63 38

e-mail: martyna.elas@uj.edu.pl

pokój: A028 (4.01.27), parter

Opiekun roku I i II:

dr hab. Anna Pawlak
e-mail: anna.pawlak@uj.edu.pl

Rada Programowa:

dr hab. Martyna Elas 
prof. dr hab. Jerzy Dobrucki
dr hab. Anna Pawlak
dr Małgorzata Dutka
dr Anna Kozińska

Rada programowa jest organem doradczym kierownika studiów w zakresie kształtowania, modyfikacji oraz bieżącej realizacji programu studiów.

Do pobrania: Regulamin studiów UJ

Pełna dokumentacja studiów kierunku biofizyka molekularna i komórkowa obejmuje:
  • charakterystykę kierunku
  • program
  • efekty uczenia się
  • plan studiów
  • sylabusy.

Studia trwają dwa lata (4 semestry) i obejmują zajęcia w łącznym wymiarze minimalnym 1654 godzin. Minimalna liczba punktów ECTS, które należy zdobyć w czasie studiów wynosi 123. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Program studiów obejmuje: (i) przedmioty obowiązkowe (43 ECTS), (ii) przedmioty fakultatywne kierunkowe (75 ECTS), (iii) przygotowanie pracy magisterskiej (5 ECTS, 30 godz.).

Przedmioty obowiązkowe służą poszerzeniu wiedzy ogólnej przyrodniczej oraz biofizyki zdobytej w czasie toku studiów I stopnia. Przedmioty fakultatywne obejmują zaawansowane kursy kierunkowe, które student wybiera zgodnie ze swoimi zainteresowaniami w określonym wymiarze godzin i punktów ECTS. Do tej grupy należą także kolejne pracownie magisterskie, umożliwiające studentom nabycie praktycznych umiejętności w stosowaniu technik laboratoryjnych, niezbędnych do wykonania doświadczeń, obliczeń czy analiz do pracy magisterskiej, a także ich wykonanie, z uwzględnieniem planowania doświadczeń, analizy wyników, samodzielnego rozwiązywania problemów. Zajęcia ogólnouczelniane są obowiązkowe i obejmują zajęcia z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych oraz lektorat (najczęściej z języka angielskiego) pozwalający na osiągnięcie przez studenta wymaganego poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Student także bierze udział w seminariach: (i) interdyscyplinarnym, poświęconym zaawansowanym problemom współczesnej biofizyki, (ii) seminarium z metodologii badań naukowych; (iii) seminarium specjalistycznym i (iv) magisterskim na którym studenci przedstawiają założenia, metodykę i wyniki badań naukowych, wykonywanych na potrzeby pracy magisterskiej.

Zakończeniem programu studiów jest przygotowanie i obrona pracy magisterskiej.

Przedmioty fakultatywne student dobiera w porozumieniu z opiekunem naukowym stosownie do swoich zainteresowań a także tematyki pracy magisterskiej.

Pracownie magisterskie są obowiązkowe w tym sensie, że student musi wypracować określoną liczbę godzin tych zajęć laboratoryjnych określoną w planie studiów, ale zajęcia odbywają się w wybranym przez studenta Zakładzie WBBiB, lub poza Wydziałem (za zgodą Rady Wydziału). Pracownia magisterska polega na indywidualnej pracy magistranta w laboratorium badawczym jego promotora i pod jego ścisłym nadzorem. Wymiar godzinowy tej pracowni odpowiada minimalnemu czasowi, jaki powinien wystarczyć dla uzyskania przez studenta wyników nadających się do włączenia do rozprawy magisterskiej.

Wykaz zajęć obowiązkowych i fakultatywnych wraz z sylabusami i podziałem na poszczególne semestry jest dostępny na stronie na stronie Aplikacja Sylabus UJ.

Studenci studiów II stopnia kierunku biofizyka molekularna i komórkowa mogą korzystać z krajowych i zagranicznych stypendiów naukowych i staży. Udział w tego typu programach wymaga zgody promotora i kierownika studiów oraz starannego zaplanowania toku studiów. Regulamin wyjazdu na staże jest dostępny w osobnej podzakładce.

Do końca pierwszego semestru student zobowiązany jest wybrać opiekuna naukowego, pod którego kierunkiem odbędzie Pracownię specjalistyczną (wybór opiekuna należy zgłosić w Sekretariacie ds. studenckich składając odpowiedni formularz). Ponadto, opiekun naukowy doradza studentowi w wyborze fakultatywnych przedmiotów specjalistycznych.  

Do końca pierwszego roku studiów student zobowiązany jest wybrać temat i promotora pracy magisterskiej. Wybór tematu pracy i promotora należy zgłosić w Sekretariacie ds. studenckich składając odpowiedni formularz; jest to warunek formalny dopuszczenia do Pracowni magisterskiej I. 

Promotorem magistranta może być pracownik naukowo-dydaktyczny lub naukowy Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ z tytułem profesora, stopniem doktora habilitowanego lub, za zgodą Rady Wydziału, stopniem doktora (adiunkt), prowadzący badania naukowe. 

Promotor organizuje i nadzoruje prowadzone przez studenta w ramach Pracowni specjalistycznej, oraz Pracowni magisterskiej I i II doświadczenia laboratoryjne oraz nadzoruje przygotowywanie pracy magisterskiej.  
 

Warunkami ukończenia studiów są:
  1. zaliczenie zajęć określonych w programie studiów, z uwzględnieniem zasad doboru tych zajęć i wymaganej liczby punktów ECTS przypisanych poszczególnym grupom zajęć
  2. przedstawienie pozytywnie ocenionej pracy magisterskiej
  3. zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego. 
Praca magisterska ma być rozwiązaniem określonego problemu naukowego, opracowanym w formie pisemnej zgodnie z regułami stosowanymi dla oryginalnych artykułów naukowych z biofizyki. Praca musi zawierać wyniki oryginalnych badań naukowych o charakterze biofizycznym przeprowadzonych przez studenta pod nadzorem jego opiekuna naukowego (promotora). Warunkami zaliczenia pracy magisterskiej są pozytywne oceny promotora oraz jednego niezależnego recenzenta. Wybór recenzenta (pracującego w innym/ej niż promotor Zakładzie/Pracowni) podyktowany jest jego specjalizacją i znajomością tematyki pracy.
 
Praca magisterska jest najważniejszym etapem studiów prowadzonych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii i opiera się na ścisłym powiązaniu kształcenia studentów z ich angażowaniem w rzeczywistą pracę naukową. Wdrażanie studentów do samodzielnej pracy naukowej rozpoczyna się od szkolenia w trakcie pracowni specjalistycznej I w drugim semestrze, w tym opanowaniu zaawansowanych umiejętności metodycznych oraz własnych, samodzielnych eksperymentów, wykonywanych w trakcie pracowni magisterskiej w trzecim i czwartym semestrze. Najpóźniej w tej ostatniej fazie, student wciągany jest we współpracę z wykonawcami projektów badawczych prowadzonych przez określony zespół naukowy – zapewnia to wysoki poziom merytoryczny i nowatorstwo pracy magisterskiej.