Przejdź do głównej treści

KIERUNEK BIOFIZYKA MOLEKULARNA I KOMÓRKOWA – STUDIA I STOPNIA (LICENCJACKIE)

Kierownik studiów

dr hab. Martyna Elas
 • telefon: 12 664 63 38
 • e-mail: martyna.elas@uj.edu.pl
 • pokój: B047 (3.01.37), parter
 • godziny konsultacji: wtorek, godz. 10.00-12.00

Dokumentacja studiów

Pełna dokumentacja studiów kierunku biofizyka molekularna i komórkowa, określana Uchwałą Rady Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ z dnia 20 marca 2018 r., obejmuje:
oraz sylabusy zajęć, zamieszczone w systemie USOSweb UJ
 
*Plan studiów przedstawiony w postaci tabel zawiera: wykaz przedmiotów obowiązkowych dla każdego z 6 semestrów, numery poszczególnych kursów w systemie USOSweb, informacje o rodzaju zajęć (wykład, ćwiczenia, seminarium, konwersatorium) oraz liczbie godzin i punktów ECTS.

Informacje podstawowe

Studia trwają trzy lata (6 semestrów) i obejmują zajęcia w łącznym wymiarze minimalnym 2310 godzin

Minimalna liczba punktów ECTS, które należy zdobyć w czasie studiów wynosi 193. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata z biofizyki. Warunkiem otrzymania licencjatu jest:

 • zaliczenie kursów przewidywanych przez program studiów,
 • przedstawienie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej,
 • zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu licencjackiego.

Ogólna konstrukcja programu​

Program studiów obejmuje przedmioty zarówno kształcenia ogólnego, jak i przedmioty kierunkowe. Od III semestru oprócz przedmiotów obowiązkowych studenci mają do dyspozycji pulę przedmiotów fakultatywnych, spośród których dobierają kursy zgodne ze swoimi zainteresowaniami i gwarantujące realizację zadanej na dany semestr liczby ECTS. Sumaryczna liczba punktów ECTS realizowana w ramach kursów do wyboru wynosi 60 dla całego programu.

Przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów obejmują zarówno przedmioty kształcenia ogólnego (matematyka wyższa, fizyka, chemia), jak i dające podstawy wiedzy o życiu, jak biochemia, fizjologia czy genetyka. W programie przewidziane są również kursy budujące kompetencje informatyczne. W planach dla II i III roku udział przedmiotów fakultatywnych sięga 50% w każdym semestrze. 

W puli przedmiotów kierunkowych wyodrębnić można 3 grupy tematyczne: 

 • przedmioty dające podstawy ogólnobiologiczne (oznaczone symbolem „P”),
 • kursy koncentrujące się wokół zagadnień biofizyki molekularnej (symbol „M”),
 • kursy koncentrujące się wokół zagadnień biofizyki komórkowej (symbol „K”).

Studenci mogą wybierać przedmioty z całej puli, niezależnie od ich oznaczenia, z zachowaniem koniecznych prerekwizytów. Daje to możliwość wysokiej indywidualizacji programu zajęć, zgodnego z zainteresowaniami studenta.

Grupy przedmiotów i minimalne obciążenia godzinowe

Razem – 2495 godzin, 193 ECTS, w tym:

 • kursy obowiązkowe – 1740 godzin, 129 ECTS*
 • kursy kierunkowe do wyboru – 665 godzin, 60 ECTS
 • praktyka zawodowa – 90 godzin, 3 ECTS

*W ramach kursów obowiązkowych łączny wymiar przedmiotów humanistycznych wynosi 50 godz./5 ECTS.

​Polityka zaliczania kursów odbytych w ramach innych programów kształcenia

Kierownik studiów ocenia możliwość przepisania zaliczenia lub egzaminu na podstawie oceny efektów kształcenia obu kursów. Maksymalna możliwa do przepisania liczba ECTS w ramach programu studiów wynosi 15.

​Praktyka zawodowa

Studenci kierunku biofizyka molekularna i komórkowa mają obowiązek odbycia 90 godzin praktyk zawodowych do końca II roku studiów. Studenci samodzielnie organizują swoje praktyki – zwykle wybierając instytucję w pobliżu miejsca swojego zamieszkania, w oparciu o proponowaną listę instytucji. Praktyki mogą się odbywać w krajowych laboratoriach naukowo-badawczych, analitycznych i diagnostycznych lub w firmach działających w branży life science. Praktyki zawodowe mają na celu konfrontację studentów ze środowiskiem pozaakademickim oraz umożliwiają zebranie pierwszych doświadczeń na rynku pracy. Zaliczenie praktyki zakończone uzyskaniem pozytywnej opinii opiekuna praktyki jest obowiązkowe, lecz nie ma wpływu na końcową ocenę ze studiów.

Wybór opiekuna naukowego

Najpóźniej do końca czwartego semestru student zobowiązany jest wybrać opiekuna naukowego (wybór opiekuna należy zgłosić w Sekretariacie ds. studenckich składając odpowiedni formularz). 
Opiekunem naukowym może być każdy pracownik naukowo-dydaktyczny lub naukowy Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ z tytułem profesora, stopniem doktora habilitowanego lub stopniem doktora, prowadzący badania naukowe z zakresu biofizyki. Lista potencjalnych opiekunów znajduje się w Sekretariacie ds. studenckich.

W porozumieniu z opiekunem student uzgadnia wybór dodatkowych przedmiotów (wybór kursów należy zgłosić w Sekretariacie ds. studenckich składając odpowiedni formularz) oraz temat pracy licencjackiej.

Opiekun organizuje i nadzoruje prowadzone przez studenta doświadczenia laboratoryjne oraz nadzoruje przygotowywanie pracy licencjackiej. 

Praca licencjacka

Praca licencjacka ma być rozwiązaniem określonego problemu naukowego, opracowanym w formie pisemnej zgodnie z regułami stosowanymi dla przeglądowych lub oryginalnych artykułów naukowych w dyscyplinie biofizyki. Praca może zawierać wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych przez studenta. 

Student uzgadnia temat pracy licencjackiej ze swoim opiekunem naukowym, wybranym najpóźniej do końca drugiego roku studiów. Opiekun nadzoruje przygotowywanie pracy, a jeśli ma ona zawierać wyniki oryginalnych badań – organizuje i nadzoruje prowadzone przez studenta doświadczenia laboratoryjne. 

Warunkami zaliczenia pracy licencjackiej są pozytywne oceny opiekuna naukowego oraz jednego niezależnego recenzenta (pracownika naukowo-dydaktycznego Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ). 

Za złożenie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej student otrzymuje 4 punkty ECTS. 

Główne cele dydaktyczne kolejnych lat studiów

I rok
Nabycie wiedzy podstawowej, niezbędnej dla dalszego studiowania biofizyki 

Program obejmuje kursy z grupy obowiązkowych przedmiotów podstawowych, a ponadto niewielką liczbę godzin przedmiotów kształcenia ogólnego.
II rok
Opanowanie podstaw biofizyki, uzupełnienie wiedzy podstawowej o przedmioty, niezbędne dla studiowania zaawansowanych działów biofizyki 

Program obejmuje część przedmiotów kształcenia ogólnego, a ok 50% to kursy fakulatatywne, dotyczące kształcenia ogólnobiologicznego oraz koncentrujące się wokół zagadnień biofizyki molekularnej lub komórkowej. Ponadto do końca drugiego roku student odbywa praktykę zawodową trwającą 90 godzin.
III rok
Zdobycie wiedzy i umiejętności z działów tematycznych biofizyki oraz przygotowanie pracy licencjackiej 

Program obejmuje kilka przedmiotów obowiązkowych z zaawansowanej biofizyki, kursy do wyboru dotyczące kształcenia ogólnobiologicznego oraz koncentrujące się wokół zagadnień biofizyki molekularnej lub komórkowej. Wybór Pracowni biofizyki molekularnej lub biofizyki komórkowej odbywa się pod koniec II roku, wraz z wyborem opiekuna, który nadzoruje przygotowanie pracy licencjackiej. 
WYKAZ KURSÓW OBOWIĄZKOWYCH I FAKULTATYWNYCH Z PODZIAŁEM NA GRUPY

Przedmioty obowiązkowe dla wszystkich studentów

 1. BTZZ44R Repetytorium z matematyki dla studentów I roku biofizyki, 30 godz., 3 ECTS
 2. BTZZ44 Matematyka wyższa I, 60 godz.,6 ECTS
 3. BTZZ47 Matematyka wyższa II, 90 godz., 7  ECTS
 4. IFS004 Zajęcia wyrównawcze z fizyki, 30 godz., 3  ECTS
 5. IFD001.1 Podstawy fizyki – mechanika MS, 60 godz., 5 ECTS
 6. IFD005.3 Podstawy fizyki – termodynamika, 60 godz., 5 ECTS
 7. IFD004.1_08 Podstawy fizyki (ElMgt/Opt), 60 godz., 5 ECTS
 8. IFB026.0 Podstawy fizyki – kwantowe podstawy budowy materii, 60 godz., 5 ECTS
 9. WFAIS.IF-D006.1 Pracownia fizyczna I, 30 godz., 2 ECTS
 10. BTZZ21 Chemia ogólna z el. chemii fizycznej, 90 godz.,7 ECTS
 11. BT225 Biochemia, 90 godz., 6 ECTS
 12. BTZZ29 Krystalochemia białek, 60 godz., 4 ECTS
 13. BT311 Programy użytkowe w systemie GNU/Linux, 45 godz., 2 ECTS
 14. BT285R-1 Wstęp do programowania, 45 godz., 3 ECTS
 15. BT285R-2 Programowanie w Pythonie, 45 godz., 2 ECTS
 16. BT282 Podstawy bioinformatyki, 45 godz., 3 ECTS
 17. BT248 Podstawy modelowania molekularnego biocząsteczek, 60 godz., 5 ECTS
 18. BT154 Statystyczne metody opracowywania wyników, 45 godz., 4 ECTS
 19. BT143 Podstawy biologii (wstęp do biologii), 30 godz., 2 ECTS
 20. BT224 Biologia i inżynieria komórki, 50 godz., 5 ECTS
 21. BT261 Biofizyka komórki, 45 godz., 3 ECTS
 22. BT267 Biofizyka I – dla kierunku biofizyka, 60 godz., 5 ECTS
 23. BT249 Biofizyka II, 45 godz., 3 ECTS
 24. BT307 Metody biofizyczne w biologii strukturalnej I, 45 godz., 4 ECTS
 25. BT307 Metody biofizyczne biologii strukturalnej II, 45 godz., 4 ECTS
 26. BT260 Genetyka dla biofizyków, 60 godz., 4 ECTS
 27. BT603 Podstawy fizjologii – kurs dla studentów biofizyki, 30 godz., 2 ECTS
 28. BT200 Neurobiocybernetyka i biofizyka zmysłów, 45 godz., 3 ECTS
 29. BT230 Bioetyka, 30 godz., 3 ECTS
 30. BTZZ51 Ochrona własności intelektualnej (humanistyczny), 20 godz., 2 ECTS
 31. Język angielski, 120 godz., 4 ECTS
 32. Wychowanie fizyczne, 60 godz., 0 ECTS
 33. Seminarium licencjackie, 30 godz., 2 ECTS
 34. Przygotowanie pracy licencjackiej, 0 godz., 4 ECTS

Przedmioty do wyboru – podstawy ogólnobiologiczne

 1. BT245 Powstanie i ewolucja życia, 30 godz., 2 ECTS
 2. mod Mikrobiologia dla biofizyków, 60 godz., 5 ECTS
 3. mod Biofizyka roślin – kurs dla studentów biofizyki, 30 godz., 3 ECTS
 4. mod Biofizyka roślin – kurs dla studentów biofizyki, ćw lab, 30 godz., 3 ECTS
 5. Immunologia dla biofizyki, 40 godz., 4 ECTS
 6. BT168 Biologia strukturalna błon, 60 godz., 5 ECTS
 7. mod Wyzwania współczesnej biofizyki, 30 godz., 3 ECTS

Przedmioty kierunkowe do wyboru z zakresu biofizyki molekularnej

 1. BT315 Fotobiofizyka, 30 godz., 3 ECTS
 2. BT213 Wolne rodniki w biologii i medycynie, 45 godz., 4 ECTS
 3. BT288 Podstawy bioenergetyki molekularnej, 30 godz., 3 ECTS
 4. BT352 Biochemia kwasów nukleinowych, 30 godz., 3 ECTS
 5. mod Biochemia fizyczna białek, 45 godz., 4 ECTS
 6. BT169 Biologia tlenku azotu, 30 godz., 3 ECTS
 7. IF IM003.11 Wstęp do nauki o materiałach i nanotechnologii I, 30 godz., 3 ECTS
 8. IF B023.0 Kryształy, ciecze, ciekłe kryształy, 45 godz., 4 ECTS
 9. Pracownia licencjacka biofizyki molekularnej, 100 godz., 8 ECTS

Przedmioty kierunkowe do wyboru z zakresu biofizyki komórkowej

 1. BT167 Biologia nowotworów – aspekty biofizyczne, 30 godz., 3 ECTS
 2. BT198E Mikroskopia konfokalna i fluorescencyjna, 45 godz., 5 ECTS
 3. BT2-102 Kom międzykomórkowa, 15 godz., 2 ECTS
 4. BT2-106 Praktikum z biologii komórki, 60 godz., 5 ECTS
 5. BT218E Wybrane metody inżynierii komórkowej I, 30 godz., 3 ECTS
 6. BT160E Analiza obrazu mikroskopowego, 30 godz., 3 ECTS
 7. BT305 Biofizyka radiacyjna, 30 godz., 3 ECTS
 8. BT619 Biomechanika komórki, 30 godz., 3 ECTS
 9. Pracownia licencjacka biofizyki komórkowej, 100 godz., 8 ECTS