Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja na doktorat wdrożeniowy na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Jedno stypendium finansowane ze środków projektu badawczego pt. Charakterystyka działania selektywnego małocząsteczkowego inhibitora CDK8/CDK19 (SEL120/RVU120) w immunoterapii nowotworów. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 września 2023 r.

W oparciu o §7 ust. 1 i 3 uchwały nr 61/X/2022 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2022 roku w sprawie zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2023/2024, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ogłasza konkurs na: 

 • doktoranta/doktorantkę w Programie Doktorat Wdrożeniowy 2023 (VII edycja, moduł Doktorat Wdrożeniowy I) ze stypendium finansowanym ze środków projektu badawczego pt. Charakterystyka działania selektywnego małocząsteczkowego inhibitora CDK8/CDK19 (SEL120/RVU120) w immunoterapii nowotworów, który jest prowadzony we współpracy z firmą Ryvu Therapeutics; doktortat wdrożeniowy jest realizowany w ramach programu kształcenia Biochemia, biofizyka, biologia molekularna i biotechnologia; kierownikiem projektu projektu badawczego jest dr hab. Monika Bzowska (Zakład Biochemii Komórki, Wydział Biochemii Biofizyki i Biotechnologii UJ).

Opis projektu badawczego:
Projekt ma na celu scharakteryzowanie działania selektywnego małocząsteczkowego inhibitora CDK8/CDK19 (RVU120) w immunoterapii nowotworów, ze szczególnym uwzględnieniem komórek NK. Hipoteza badawcza zakłada zwiększenie ich aktywacji i cytotoksyczności poprzez zahamowanie CDK8- zależnej fosforylacji STAT1 w pozycji S727 za pomocą RVU120. Projekt zweryfikuje czy inhibicja CDK8 jest wystarczającym czynnikiem pozwalającym na zwalczenie nowotworu przez komórki NK w modelu in vivo, co będzie stanowić jego wartość naukową. Potencjalnie pozwoli również na bezpośrednie wdrożenie tej wiedzy w postaci rozszerzenia dotychczasowych indykacji w trwającym badaniu klinicznym RVU120 w monoterapii oraz wskazanie nowych partnerów do terapii skojarzonej. Realizacja planu badawczego i weryfikacja stawianych hipotez wymagać będzie zoptymalizowania wielu metod badawczych, pozwalających ocenić wpływ cząsteczki na cytotoksyczność pośrednią i bezpośrednią komórek NK.

Profil kandydata/kandydatki:

 • tytuł magistra w zakresie biologii, biotechnologii, biochemii lub pokrewnej dyscypliny
 • praktyczna znajomość podstawowych metod biologii molekularnej, takich jak ELISA, Western Blot, qPCR, oraz testy cytotoksyczności i proliferacji
 • biegłość w posługiwaniu się cytometrią przepływową
 • doświadczenie w hodowli linii komórkowych
 • izolacja komórek pierwotnych z tkanek zwierzęcych
 • doświadczenie w komórkowych testach immunologicznych
 • posługiwanie się narzędziami analizy i obróbki danych, takimi jak GraphPadPrism, FlowJo
 • myślenie analityczne
 • gotowość do nauki i przyswojenia nowych technik badawczych
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie (co najmniej na poziomie B2).

Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna, a jego wyniki będą podstawą do przyjęcia wybranego kandydata/kandydatki.

Harmonogram konkursu:
Ogłoszenie o konkursie na stronie www Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ: 18 sierpnia 2023
Otwarcie konkursu (rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, IRK): 28 sierpnia 2023
Termin przesyłania aplikacji (zakończenie przyjmowania zgłoszeń w IRK): 4 września 2023
Egzaminy wstępne: 11–14 września 2023
Ogłoszenie wyników: 18 września 2023
Wpisy: 20–22 września 2023
Wpisy (lista rezerwowa): 25–26 września 2023
Oczekiwany termin rozpoczęcia kształcenia: 2 września 2023

Procedura rekrutacji:

Uwaga 1. Ze względu na uwarunkowania projektu „Doktorat Wdrożeniowy 2023” (VII edycja, moduł Doktorat Wdrożeniowy I) nie jest wymagany dokument: potwierdzenie pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o możliwości objęcia doktoranta opieką naukową w przypadku przyjęcia do Szkoły Doktorskiej. Rolę tę będzie pełnił Kierownik Projektu. 

Dodatkowo wymagane dokumenty:

 • dokument potwierdzający, że osoba przyjęta do szkoły doktorskiej w ramach programu jest lub zostanie zatrudniona nie później niż od 2 października I roku akademickiego, w pełnym wymiarze czasu pracy przez podmiot, który wyraził zgodę na jej udział w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni jej opiekuna pomocniczego spośród swoich pracowników.

Uwaga 2. Oświadczenie dostarczają tylko osoby zakwalifikowane do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej w ramach wspomnianego projektu Doktorat Wdrożeniowy 2023” (VII edycja, moduł Doktorat Wdrożeniowy I) zatytułowanego Charakterystyka działania selektywnego małocząsteczkowego inhibitora CDK8/CDK19 (SEL120/RVU120) w immunoterapii nowotworów.
Osobą do kontaktu z ramienia firmy Ryvu Therapeutics jest pani dr Paulina Węgrzyn: paulina.wegrzyn@ryvu.com
Wzór oświadczenia można pobrać tutaj.

Prosimy o umieszczenie dokumentów aplikacyjnych w elektronicznym systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów UJ (IRK): irk.uj.edu.pl.

W przypadku narażenia na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, kandydat w momencie wpisu otrzymuje skierowanie na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy. Kandydat jest zobowiązany do dostarczenia w wyznaczonym przez Kierownika programu terminie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia (dotyczy tylko wybranych programów kształcenia).

Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą powinny być:

 • opatrzone apostille, gdy kraj wydający dokument jest objęty Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) lub
 • poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Kierownika projektu, potwierdzony przez Kierownika programu kształcenia oraz na podstawie pisemnego uzasadnienia Doktoranta, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ może odstąpić od wymogu przedstawienia apostille lub poddania legalizacji dyplomów ukończenia studiów wyższych lub innych dokumentów.

Do każdego dokumentu wydanego w języku innym niż polski lub angielski kandydat jest zobowiązany załączyć poświadczone tłumaczenie na język polski lub angielski.

Zakwaterowanie:
Istnieje możliwość starania się o miejsce w Domu Doktoranta UJ. O otrzymaniu miejsca decyduje dostępność wolnych miejsc i spełnienie warunków opisanych na stronie Towarzystwa Doktorantów UJ.