Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium dla doktoranta

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w Zakładzie Biochemii Ogólnej w ramach realizacji projektu badawczego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 4 września 2023 r.

Nazwa stanowiska: stypendysta-doktorant
Liczba stanowisk: 1
Miejsce realizacji projektu: Zakład Biochemii Ogólnej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
Tytuł projektu: Molekularne i komórkowe mechanizmy odpowiedzialne za inicjację i progresję jasnokomórkowego raka nerki
Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Miękus 
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, OPUS 23
Termin przyjmowania zgłoszeń: 4 września 2023 r.
Warunki zatrudnienia: wynagrodzenie w formie stypendium NCN 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
 
  1. ukończone studia magisterskie w zakresie biologii molekularnej, biotechnologii, biochemii lub dziedzin pokrewnych.
  2. status doktoranta WBBiB/uczestnika szkoły doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie
  3. silna motywacja do pracy naukowej, kreatywność w rozwiązywaniu problemów, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.
  4. znajomość użytkowych programów komputerowych (pakiet Office, Adobe, Prism, Statistica, a także technik grafiki i prezentacji komputerowej).
  5. umiejętność biegłego posługiwania się bazami danych literaturowych
  6. dobra znajomość języka angielskiego
  7. praktyczna znajomość następujących technik: 
  • umiejętność prowadzenia hodowli linii komórkowych i izolacji komórek pierwotnych, mysich i ludzkich
  • analiza ekspresji genów (PCR, PCR w czasie rzeczywistym, analiza danych sekwencjonowania)
  • analiza poziomu, lokalizacji oraz modyfikacji białek (western blot, immunoprecypitacja, ELISA, cytometria przepływowa, mikroskopia fluorescencyjna);
  • umiejętność samodzielnej analizy statystycznej otrzymanych wyników
  • doświadczenie z analizą danych sekwencjonowania nowej generacji będzie mile widziane.
Opis zadań:
Prowadzenie prac badawczych w realizowanym projekcie OPUS 23 obejmujące m.in. proces transformacji nowotworowej i analizę zmian molekularnych w nerce.
 
Wymagane dokumenty:
  1. skan dyplomu potwierdzający uzyskanie tytułu magistra
  2. życiorys naukowy zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia wraz z krótkim opisem zainteresowań, osiągnięć naukowych wraz z listą publikacji, udziale w konferencjach naukowych, odbytych stażach i szkoleniach, wyróżnienia
  3. dane kontaktowe do opiekuna naukowego, który może wydać opinię na temat kandydata
  4. oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  5. praca magisterska w formacie PDF.
Oferty prosimy składać drogą elektroniczną na adres kierownika projektu: katarzyna.miekus@uj.edu.pl
W tytule należy umieścić: DOKTORANT-OPUS23.
 
Do dokumentów należy dołączyć oświadczenie:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez Zakład Biochemii Ogólnej WBBiB UJ, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)". 
 
Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach projektu nastąpi do 5 września 2023 r. Jednostka przedstawiająca ofertę stypendialną zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi Kandydatami.
 

WYNIKI KONKURSU
Do konkursu zgłosiło się 2 kandydatów. Po rozpatrzeniu nadesłanych przez kandydatów dokumentów oraz oceniając dotychczasowy dorobek naukowy kandydatów, ich osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencje do realizacji określonych zadań́ w projekcie badawczym, w skali punktowej od 0 do 4, zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów w projektach finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, stwierdzono, że:

  • Kandydat nr 1 uzyskał 9 pkt.
  • Kandydat nr 2 nie spełnił wymogów konkursowych

Komisja zdecydowała o zaakceptowaniu zgłoszonej kandydatury kandydata nr 1, pana mgr. Rafała Myrczka.