Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium dla doktoranta

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Pracowni Bioinformatyki i Biologii Genomu w ramach realizacji projektu badawczego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września 2023 r.

Stanowisko: doktorant-stypendysta
Liczba stypendiów: 1
Miejsce realizacji projektu: Pracownia Bioinformatyki i Biologii Genomu, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
Kierownik Projektu: dr Guillem Ylla
Kwota stypendium: 2 500 złotych/ miesiąc
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, program SONATA 17
Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 września 2023 r.
Okres zatrudnienia: 12 miesięcy
Data rozpoczęcia pracy: październik 2023. 

Opis projektu: 

Projekt ten będzie częścią grantu SONATA17 pt. Funkcjonalne role somatycznych piRNA i ich ewolucja. Projekt koncentruje się na zrozumieniu ewolucji i roli piRNA w różnych gatunkach owadów. PiRNA są znanymi czynnikami ochronnymi DNA komórek zarodkowych przed innymi czynnikami genetycznymi, takimi jak transpozony oraz wirusy. Jednak w bazalnych gatunkach zwierząt piRNA są również ekspresjonowane w komórkach somatycznych, gdzie zakładamy, że mogą odgrywać rolę w regulacji ekspresji genów. Aby przetestować tę hipotezę, w tym projekcie połączymy techniki biologii molekularnej z analizą bioinformatyczną. 

Wymagania:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne: 

 • posiadają tytuł magistra w zakresie biochemii, biotechnologii, biologii molekularnej, bioinformatyki lub dziedzin pokrewnych,
 • będą słuchaczami Szkoły Doktorskiej w czasie trwania stypendium, 
 • biorą czynny udział w życiu naukowym (publikacje, nagrody, stypendia, wystąpienia na konferencjach), 
 • mają silną motywację do pracy naukowej, są samodzielne, dobrze pracują w zespole,
 • potrafią samodzielnie planować eksperymenty i analizować ich wyniki,
 • dobrze znają nauki omiczne, w tym genomikę, transkryptomikę, proteomikę oraz metabolomikę, 
 • dobrze znają język angielski,
 • bardzo dobrze znają język programowania Python oraz R, 
 • swobodnie poruszają się w środowisku systemu Linux oraz dobrze znają polecenia powłoki bash.

Zadania badawcze: 

 • wykonanie badań bioinformatycznych i ewolucyjnych
 • analiza bibliotek mRNA-seq oraz małych RNA-seq, a następnie wyciagnięcie z nich wniosków biologicznych,
 • wykorzystanie technik genomiki porównawczej do badania ewolucji genomu,
 • prezentacja wyników w postaci artykułów naukowych, plakatów oraz czynnego udziału w konferencjach naukowych.

Procedura rekrutacyjna: 
Zgłoszenia/zapytania należy przesyłać drogą elektroniczną pod adres: guillem.ylla@uj.edu.pl z dopiskiem w tytule maila SONATA17 DOKTORANT. Zgłoszenie powinno zawierać (w formie jednego pliku pdf):

 • podanie (list motywacyjny),
 • CV z uwzględnieniem dorobku naukowego (publikacje, konferencje itp.),
 • opinię kierownika zakładu lub promotora pracy magisterskiej o predyspozycjach i kwalifikacjach Kandydata do pracy naukowej (dla Kandydatów spoza WBBiB UJ).

Do dokumentów należy dołączyć oświadczenie:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mkojej ofercie pracy na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez Pracownie Bioinformatyki i Biologii Genomu WBBiB UJ, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)". 

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach projektu UMO-2021/43/D/N22/03288 nastąpi do 25 września 2023 r. Jednostka przedstawiająca ofertę stypendialną zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi Kandydatami.