Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PROJEKTY STRUKTURALNE

Zgodnie z polityką spójności oraz zasadami partnerstwa od 2007 roku polskie jednostki naukowe oraz jednostki wywodzące się z sektora komercyjnego mają dostęp do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ od samego początku aktywnie uczestniczył w konkursach, uzyskując środki pozwalające na ciągły rozwój badań naukowych oraz zaplecza aparaturowego i infrastruktury.

Poniżej prezentujemy listę projektów zrealizowanych w minionych latach:
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia (BMZ)

Dofinansowanie: 28 830 757,00 PLN
Okres realizacji: 2009-2012
Strona projektu: bmz.wbbib.uj.edu.pl

Projekt o charakterze inwestycyjnym, którego celem była poprawa zaplecza infrastrukturalnego Wydziału oraz organizacja nowoczesnych laboratoriów badawczych, działających na rzecz opracowania nowych leków, metod diagnostycznych oraz rozwoju szeroko pojętej biomedycyny.

Projekt został przygotowany przez pracowników Wydziału i został sfinansowany w ramach pierwszego konkursu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 2.1. „Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym". Wniosek uzyskał 87,66 pkt i znalazł się na trzecim miejscu na liście rankingowej, spośród ponad 150 zgłoszonych projektów.

W ramach projektu utworzono 7 pracowni badawczych uzupełniających istniejącą infrastrukturę naukową WBBiB. Powstały laboratoria, w których prowadzone są prace w zakresie m.in. proteomiki, biofizyki komórki, immunologii, wirusologii i hodowli tkankowych. Ponadto, w ramach projektu powstała nowocześnie wyposażona zwierzętarnia, pozwalająca na hodowlę i badania wielu rodzajów zwierząt laboratoryjnych.

Zakup nowej aparatury oraz reorganizacja istniejącej przestrzeni przyczyniły się do rozszerzenia zakresu badań prowadzonych na Wydziale i doprowadziły do rozpoczęcia nowych, interdyscyplinarnych działań.

Projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB)

Dofinansowanie: 91 861 829,53 PLN
Okres realizacji: 2009-2014
Strona projektu: www.mcb.uj.edu.pl

Projekt inwestycyjny mający ma celu utworzenia przez Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, w ramach konsorcjum CZT AKCENT Małopolska, wspólnego ośrodka  badawczego o znaczeniu ponadregionalnym, umożliwiającego wykonywanie kompleksowych badań na różnych poziomach funkcjonowania organizmu.

Środki finansowe na realizację projektu „Małopolskie Centrum Biotechnologii" zostały przyznane 20 marca 2009 r. Na parceli sąsiadującej z Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ wybudowany został nowoczesny budynek o powierzchni 3650 metrów kw., mieszczący  6 ośrodków badawczych, wyposażonych w nowoczesną aparaturę naukową:

 • Ośrodek Badań Genetycznych i Nutrigenomiki
 • Ośrodek Biologii Strukturalnej
 • Ośrodek Bioremediacji
 • Ośrodek Biotechnologii i Bezpieczeństwa Żywności
 • Ośrodek Neurobiologii
 • Ośrodek Bioinformatyki.

W budynku MCB siedzibę znalazły także, kierowane przez zagranicznych naukowców:

 • Max Planck Laboratory
 • Bionanoscience and Biochemistry Laboratory
 • Plant Molecular Biology Laboratory.

Oprócz tego, ze środków projektu, w budynku WBBiB UJ utworzono Pracownię Hodowli Komórek (obecnie Bank Komórek), a także zmodernizowano szklarnię.

Projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie (VSEL)

Dofinansowanie: 45 564 696,00 PLN
Okres realizacji: 1 marca 2009 – 31 grudnia 2015
Nr projektu: POIG.01.01.02-00-109/09
Strona projektu: www.stemcells-project.eu

Celem projektu było wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wykorzystania komórek macierzystych w medycynie, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia zespołów uczestniczących w projekcie.

Zadanie było realizowany przez Konsorcjum w składzie:

 1. Pomorski Uniwersytet Medyczny  w Szczecinie
 2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 3. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 4. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
 5. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie.

Zespoły badawcze tworzące Konsorcjum odkryły tzw. małe komórki macierzyste pochodzenia embrionalnego (ang. very small embryonic-like stem cells, VSEL), które stwarzają realną nadzieję na wykorzystanie ich w medycynie regeneracyjnej, jako źródła komórek pluripotencjalnych alternatywnego do komórek macierzystych pozyskiwanych z zarodków. W ramach realizacji projektu, zadaniem naukowców było:

 • opracowanie nowatorskich metod izolacji, charakterystyki, namnażania i zwiększania potencjału regeneracyjnego VSELs oraz innych komórek macierzystych pochodzenia szpikowego
 • rozwój współpracy międzynarodowej oraz nawiązanie kontaktów z przemysłem
 • przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów do pracy z komórkami macierzystymi.

Projekt był współfinansowany ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics, JCET)

Dofinansowanie: 45 464 876,54 PLN
Okres realizacji:
Nr projektu: POIG.02.02.00-00-014/08
Strona projektu: www.jcet.eu

Projekt o charakterze inwestycyjnym – budowa specjalistycznego, interdyscyplinarnego ośrodka badania i rozwoju leków.

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) stanowi pierwszy w Polsce i unikatowy w skali europejskiej specjalistyczny, interdyscyplinarny akademicki ośrodek badania i rozwoju leków. JCET powstało w ramach projektu realizowanego przez konsorcjum, w którego skład wchodzi:

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Politechnika Łódzka
 • Instytut Fizyki Jądrowej PAN.

W ramach projektu w.w. jednostki tworzą wspólną infrastrukturę badawczą – nowoczesne centrum badawcze wyposażone w najnowocześniejszą i specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą.

JCET prowadzi badania nad nowymi mechanizmami farmakoterapeutycznymi, mechanizmami działania farmakologicznego i właściwościami terapeutycznymi oryginalnych związków chemicznych (pochodzenia naturalnego i syntetycznego), wskazuje ich potencjał terapeutyczny w klinice, a następnie doprowadza wybrane związki chemiczne do fazy wstępnych badań klinicznych. Specjalnością JCET jest poszukiwanie oryginalnych leków śródbłonkowych oraz całościowa ocena działania związków chemicznych na śródbłonek, ścianę naczyń krwionośnych i układ krążenia.

Projekt był współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach przyrodniczych i ścisłych

Dofinansowanie: 65 021 712,48 PLN
Okres realizacji: 2010-2015
Strona projektu: www.mid.uj.edu.pl

Projekt inwestycyjny, którego celem była rozbudowa i dostosowanie infrastruktury 4 wydziałów UJ do nowych programów w ramach studiów I stopnia studiów, stworzenie centrów grupujących aparaturę i ogniskujących działania dydaktyczne na studiach II i III stopnia oraz wybudowanie Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ.

Projekt był realizowany przez:

 • Wydział Chemii
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.

W efekcie realizacji projektu na III Kampusie UJ powstało Centrum Edukacji Przyrodniczej, w którym połączone zostały zbiory czterech dotychczasowych muzeów uniwersyteckich: zoologicznego, geologicznego, antropologicznego i paleobotanicznego. Centrum służy realizacji programów dydaktycznych i naukowych, a także popularyzacji nauk ścisłych i przyrodniczych w społeczeństwie.

Dodatkowo, na potrzeby realizacji programów studiów, dla 4 wydziałów UJ zakupiona została specjalistyczna aparatura wykorzystywana przez studentów trakcie zajęć laboratoryjnych.

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii wzbogacił się o ponad 200 urządzeń do dydaktyki oraz otrzymał fundusze na adaptację jednej z sal seminaryjnych na salę do ćwiczeń, wykorzystywaną do prowadzenia zajęć z biochemii i biofizyki.

Projekt był realizowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
 

Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż

Dofinansowanie: 5 266 000,00 PLN
Okres realizacji: 2010-2013

Projekt inwestycyjny, mający na celu modernizację infrastruktury dydaktycznej 4 wydziałów UJ.

Projekt był realizowany przez:

 • Wydział Chemii
 • Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 • Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
 • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.

Na sale ćwiczeniowe WBBiB zakupionych zostało ponad siedemdziesiąt nowych aparatów pomiarowych (spektrometry, mikroskopy) oraz sprzęt laboratoryjny (wirówki, aparaty do elektroforezy, komory z laminarnym przepływem powietrza, itp.) za łączną kwotę blisko 660 000 PLN.

Projekt był finansowany ze środków UE (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 2007-2013) w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO).