Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WYDZIAŁOWY KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZE MŁODYCH NAUKOWCÓW I DOKTORANTÓW

Wydziałowy Konkurs na Projekty Badawcze Młodych Naukowców oraz Doktorantów realizowany jest w oparciu o środki z dotacji celowej MNiSW oraz budżetu WBBiB UJ. Ogólne zasady Konkursu zostały sformułowane w Uchwałach Rady WBBiB z dnia 17 maja 2011 r., 24 kwietnia 2012 r., 21 kwietnia 2015 r., 8 grudnia 2015 r. oraz 21 stycznia 2020 r.
 
Zgodnie z regulaminem o sfinansowanie projektu badawczego mogą się ubiegać pracownicy Wydziału, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35 roku życia oraz uczestnicy studiów doktoranckich, którzy w chwili składania wniosku są na I-IV roku studiów. Decyzją Rady WBBiB z dnia 21 stycznia 2020 r. do Konkursu mogą przystępować również młodzi pracownicy Wydziału, zatrudnieni na tzw. stanowiskach technicznych i spełniający powyższe kryterium wiekowe
 
Tematyka projektów musi się pokrywać z zadeklarowanym profilem badań prowadzonych w Zakładzie/Pracowni, z którego/której wywodzi się wnioskodawca, jednakże projekt nie może być częścią innego, aktualnie realizowanego projektu badawczego.
 
Oceny wniosków i wyboru projektów do finansowania dokonuje specjalna komisja powołana przez Radę Wydziału. W skład Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Młodych Naukowców oraz Uczestników Studiów Doktoranckich wchodzą:
  • dr hab. Aneta Kasza
  • dr hab. Paweł Mak
  • prof. dr hab. Jarosław Czyż
  • prof. dr hab. Witold Mora de Korytowo-Korytowski
  • prof. dr hab. Leszek Fiedor – przewodniczący
Ranking ustalany jest w oparciu o ogólne kryteria, wyszczególnione w załączonym niżej Formularzu oceny. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną po uzyskaniu informacji z UJ o wysokości dotacji celowej MNiSW (zwykle w okresie maj–czerwiec).

Składanie wniosków do konkursu

Wnioski konkursowe powinny być przygotowane według załączonego wzoru. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, że zadania badawcze objęte projektem nie są finansowane z innych źródeł, wraz ze streszczeniami projektów badawczych aktualnie realizowanych przez opiekuna naukowego wnioskodawcy. W przypadku, gdy opiekun naukowy aktualnie nie realizuje żadnego projektu badawczego, także konieczne jest załączenie stosownego oświadczenia.
 
Zarówno wniosek jak i oświadczenie muszą być podpisane przez wnioskodawcę oraz kierownika Zakładu/Pracowni WBBiB, w którym/której wykonywane będą prace doświadczalne objęte projektem.
 
Rok 2021
Jeden wydrukowany egzemplarz wniosku wraz z w/w załącznikami oraz tożsamą wersją elektroniczną (na CD ROM-ie) należy składać w Sekretariacie ds. ogólnych WBBiB w nieprzekraczalnym terminie do 19 marca 2021 r.
 
UWAGA!
  • Całkowita objętość wniosku, łącznie z ilustracjami, nie może przekroczyć 10 stron znormalizowanego maszynopisu (1 800 znaków ze spacjami na stronę) lub zawierać więcej niż 2 600 słów. Teskt powinien być przygotowany w formacie A4; rozmiar czcionki: 11–12; interlinia – nie mniej niż 1,5 linii. Wnioski niekompletne, przekraczające w/w objętość, lub przygotowane w innym formacie nie będą rozpatrywane.

Tematyka badawcza Zakładów/Pracowni

Pliki do pobrania
doc
Zasady konkursu (2021)
docx
Wzór wniosku (2021)
pdf
Formularz oceny (2021)