Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

WYDZIAŁOWY KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZE MŁODYCH NAUKOWCÓW I DOKTORANTÓW

Wydziałowy Konkurs na Projekty Badawcze Młodych Naukowców oraz Doktorantów realizowany jest w oparciu o środki z dotacji celowej MNiSW oraz – od roku 2015 – z dotacji projakościowej KNOW. Ogólne zasady Konkursu zostały sformułowane w Uchwałach Rady Wydziału WBBiB z dnia 17 maja 2011 r., 24 kwietnia 2012 r., 21 kwietnia 2015 r. oraz 8 grudnia 2015 r.

Zgodnie z regulaminem o sfinansowanie projektu badawczego mogą się ubiegać pracownicy naukowo-dydaktycznii pracownicy naukowi Wydziału, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35 roku życia oraz uczestnicy studiów doktoranckich, którzy w chwili składania wniosku są na I-IV roku studiów. Do konkursu nie mogą przystąpić pracownicy naukowo-techniczni.

Tematyka projektów musi się pokrywać z zadeklarowanym profilem badań prowadzonych w Zakładzie/Pracowni, z którego/której wywodzi się wnioskodawca, jednakże projekt nie może być częścią innego, aktualnie realizowanego projektu badawczego.

Oceny wniosków i wyboru projektów do finansowania dokonuje specjalna komisja powołana przez Radę Wydziału.
W skład Wydziałowej Komisji ds. Rozwoju Młodych Naukowców oraz Uczestników Studiów Doktoranckich wchodzą:

  • dr hab. Aneta Kasza
  • dr hab. Paweł Mak
  • prof. dr hab. Jarosław Czyż
  • prof. dr hab. Witold Mora de Korytowo-Korytowski
  • prof. dr hab. Leszek Fiedor – przewodniczący

Ranking ustalany jest w oparciu o ogólne kryteria, wyszczególnione w załączonym niżej Formularzu oceny.

Składanie wniosków do konkursu

Wnioski konkursowe powinny być przygotowane według załączonego wzoru. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, że zadania badawcze objęte projektem nie są finansowane z innych źródeł, wraz ze streszczeniami projektów badawczych aktualnie realizowanych przez opiekuna naukowego wnioskodawcy.

Zarówno wniosek jak i oświadczenie muszą być podpisane przez wnioskodawcę oraz kierownika Zakładu/Pracowni WBBiB, w którym/której wykonywane będą prace doświadczalne objęte projektem.

Jeden wydrukowany egzemplarz wniosku z dołączoną tożsamą wersją elektroniczną wraz z w/w załącznikami należy składać w Sekretariacie ds. ogólnych WBBiB w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca danego roku akademickiego.

UWAGA!

  • Całkowita objętość wniosku, łącznie z ilustracjami, nie może przekroczyć 10-ciu stron znormalizowanego maszynopisu (1800 znaków ze spacjami na stronę) lub zawierać więcej niż 2600 słów. Teskt powinien być przygotowany w formacie A4; rozmiar czcionki: 11-12; interlinia – nie mniej niż 1,5 linii. Wnioski niekompletne, przekraczające w/w objętość, lub przygotowane w innym formacie nie będą rozpatrywane.
Pliki do pobrania
doc
Zasady konkursu (2017)
docx
Wzór wniosku (2019)
docx
Formularz oceny (2017)
docx
Tematyka badawcza Zakładów/Pracowni