Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dwa stypendia dla doktorantów w ZBO WBBiB

Konkurs na dwa stanowiska doktoranta-stypendysty w Zakładzie Biochemii Ogólnej w ramach realizacji projektu badawczego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2022 r.

Stanowisko: doktorant-stypendysta
Liczba stypendiów: 2
Miejsce realizacji projektu: Zakład Biochemii Ogólnej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jolanta Jura
Kwota wynagrodzenia/stypendium: stypendium 2 000 złotych/miesiąc
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, program OPUS 21
Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 stycznia 2022 r.
Okres zatrudnienia: maksymalnie 48 miesięcy
Data rozpoczęcia pracy: marzec 2022 r. 
 
Opis projektu:
Celem projektu będzie zbadanie wzajemnych zależności między RNazami: MCPIP1 oraz MCPIP3, a ncRNA i ocena roli tych interakcji w etiologii/rozwoju indukowanych chemicznie guzów myszy. W badaniach wykorzystane zostaną unikatowe modele badawcze – myszy z wyłączonym genem MCPIP1 oraz myszy z wyłączonym genem MCPIP3 w keratynocytach. W badaniach zastosujemy nowoczesne metody badawcze, takie jak sekwencjonowanie nowej generacji oraz zaawansowane analizy bioinformatyczne. Ponadto, wybrane matryce zostaną poddane analizom funkcjonalnym.
 
Wymagania:
Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
 • posiadanie tytułu magistra w zakresie biochemii, biotechnologii, biologii molekularnej lub dziedzin pokrewnych
 • uczestnik Szkoły Doktorskiej 
 • czynny udział w życiu naukowym (publikacje, nagrody, stypendia, wystąpienia na konferencjach)
 • silna motywacja do pracy naukowej, samodzielność, umiejętność pracy w zespole
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość użytkowych programów komputerowych (pakiet Office, Adobe, Graph Pad Prism, a także technik grafiki i prezentacji komputerowej)
 • umiejętność samodzielnego planowania eksperymentów i analizowania ich wyników
 • znajomość technik biologii molekularnej i biochemii, takich jak:
- hodowle linii komórkowych i komórek pierwotnych
- analiza ekspresji genów (PCR, PCR w czasie rzeczywistym, analiza danych NGS)
- analiza poziomu, lokalizacji oraz modyfikacji białek (western blot, ELISA, mikroskopia fluorescencyjna)
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie uprawnień do pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi. 
 Zadania badawcze:
 • Projektowanie i przeprowadzanie eksperymentów zaplanowanych w projekcie, w tym m.in.:
- charakterystyka chemicznie indukowanych guzów skóry u myszy
- globalna analiza poziomu miRNA, circRNA i lncRNA w chemicznie indukowanych guzach skóry u myszy
- analiza funkcjonalna wybranych ncRNA.
 • Przygotowywanie raportów i manuskryptów.
 • Prezentacja wyników naukowych, publikowanie prac w czasopismach naukowych.
Procedura rekrutacyjna:
Zgłoszenia/zapytania należy przesyłać drogą elektroniczną pod adres: jolanta.jura@uj.edu.pl (z dopiskiem w tytule OPUS 21 DOKTORANT). Zgłoszenie powinno zawierać (w formie jednego pliku pdf):
 • podanie (list motywacyjny)
 • CV z uwzględnieniem dorobku naukowego (publikacje, konferencje itp.)
 • opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach Kandydata do pracy naukowej (dla kandydatów spoza WBBiB UJ).
Do dokumentów należy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez Zakład Biochemii Ogólnej WBBiB UJ, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (RODO)”.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 5 lutego 2022 roku. Jednostka przedstawiająca ofertę stypendialną zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi Kandydatami.
 
Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko stypendysta w ramach projektu 2021/41/B/NZ5/03601 (konkurs OPUS 21). Dnia 4 lutego 2022 r. Komisja Rekrutacyjna zdecydowała o przyznaniu stypendium pani Weronice Szukale i panu Pawłowi Piłatowi.