Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stanowisko asystenta (post-doc) w Zakładzie Biofizyki Komórki

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Biofizyki Komórki WBBiB w ramach realizacji projektu badawczego NCN OPUS LAP. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 lutego 2022 r.

Stanowisko: asystent w grupie pracowników badawczych (post-doc)
Tytuł projektu: Stabilność genomu oocytów i komórek somatycznych ssaków
Miejsce realizacji projektu: Zakład Biofizyki Komórki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, ul. Gronostajowa 7, Kraków
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Dobrucki
Źródło finansowania: NCN
Okres zatrudnienia: 3 lata
Termin składania ofert upływa: 4 lutego 2022 r.
 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
 2. wykazują predyspozycje do pracy badawczej,
 3. wykazują się dobrą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie,
 4. posiadają doświadczenie i wiedzę w zakresie biologii komórki, biofizyki i mikroskopii fluorescencyjnej,
 5. mają doświadczenie w obrazowaniu komórek metodami mikroskopii konfokalnej oraz w zakresie obrazowania superrozdzielczego, pracy z komórkami in vitro, korzystaniu z metod wykrywania uszkodzeń i naprawy DNA, stosowaniu techniki western blot, namnażaniu plazmidów.

Post-doc będzie współrealizował projekt dotyczący mechanizmów indukcji uszkodzeń i naprawy DNA w oocytach i komórkach somatycznych ssaków. 

Celem projektu jest zrozumienie mechanizmów stojących za niższym w porównaniu do komórek somatycznych wskaźniku liczby mutacji w żeńskich komórkach rozrodczych. Badania prowadzone w ramach projektu obejmują m.in.: pomiary liczby pojedynczych pęknięć DNA (SSBs) w oocytach i komórkach somatycznych, pomiary i obrazowanie lokalizacji czynników decydujących o naprawie pojedynczych uszkodzeń DNA w oocytach i komórkach somatycznych, ocenę zdolności naprawczych oocytów i zygot oraz ocenę roli komponentów naprawczych. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o wysyłanie zgłoszeń oraz ewentualnych pytań pod adres: jerzy.dobrucki@uj.edu.pl

Rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 14 lutego 2022 r. Wybrany kandydat powinien złożyć w Dziekanacie Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ (ul. Gronostajowa 7, Sekretariat ds. ogólnych, pok. D212 (1.1.7), II piętro), następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli kandydat posiada,
 5. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,
 6. ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 7. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 8. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do działalności naukowej kandydata,
 9. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 10. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 11. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,
 12. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Planowany termin rozpoczęcia pracy to 1 marca 2022 r.