Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Etat adiunkta w Zakładzie Biotechnologii Medycznej

​Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biotechnologii Medycznej WBBiB w ramach realizacji projektu badawczego NCN SONATA. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 grudnia 2021 r.

Stanowisko: adiunkt (w grupie pracowników badawczych)
Tytuł projektu: Komórkowe i molekularne mechanizmy indukcji cytokin mobilizujących
Kierownik projektu: dr Agata Szade
Termin składania ofert: 31 grudnia 2021 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 stycznia 2021 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadają co najmniej stopień doktora;
 2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
 3. biorą czynny udział w życiu naukowym;
 4. mają poświadczone współautorstwem publikacji badawczych: a) doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (myszy) lub gotowość rozpoczęcia pracy ze zwierzętami; b) znajomość technik biologii molekularnej, szczególnie pożądane jest doświadczenie w sekwencjonowaniu RNA, CHIPseq lub podobnych technikach; c) umiejętność analizy danych, doświadczenie w przeprowadzaniu analiz bioinformatycznych lub chęć nauki przeprowadzania takich analiz; d) dodatkowym atutem będzie doświadczenie w cytometrii przepływowej oraz umiejętność sortowania komórek,
 5. mają doświadczenie w pracy w projektach badawczych,
 6. biegle znają j. angielski,
 7. samodzielnie planują, przeprowadzają oraz dokumentają eksperymenty,
 8. potrafią pracować w zespole.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych mogą być zatrudnione jedynie osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny. Na stanowisku nie mogą być zatrudnione osoby, które uzyskały stopień doktora w podmiocie, w którym jest planowana realizacja projektu.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli kandydat posiada,
 5. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,
 6. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 7. recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli kandydat posiada,
 8. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 9. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 10. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 11. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 12. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,
 13. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie ds. ogólnych WBBiB (ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, pok. D212) lub drogą elektroniczną, na adres: agata.szade@uj.edu.pl (w tytule maila proszę umieścić frazę „SONATA Postdoc”).

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie Centrum Spraw Osobowych UJ

Pliki do pobrania
docx
Ogłoszenie o konkursie oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych