Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stypendium dla doktoranta w Zakładzie Mikrobiologii

Oferta stypendium dla doktoranta WBBiB w Zakładzie Mikrobiologii w ramach realizacji projektu NCN OPUS 16. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 lipca 2019 r.

Stanowisko: doktorant-stypendysta
Liczba stypendiów: 1
Miejsce realizacji projektu: Zakład Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jan Potempa
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, program Opus 16
Termin przyjmowania zgłoszeń: 22 lipca 2019
Warunki zatrudnienia: doktorant na WBBiB, wynagrodzenie w formie stypendium NCN
Planowany okres trwania projektu: 36 miesięcy
Okres zatrudnienia: 36 miesięcy
Data rozpoczęcia pracy: 1 września 2019
 
Opis zadań:
Uczestnictwo w realizacji zadań projektu z NCN (OPUS 16) „Struktura i funkcja unikatowego dwuskładnikowego systemu regulatorowego periodontopatogennej bakterii Porphyromonas gingivalis”.  
 
Wymagania:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
 • posiadanie tytułu magistra w zakresie biotechnologii, biochemii lub dziedzin pokrewnych, 
 • posiadanie statusu doktoranta na WBBiB UJ
 • udokumentowana aktywność naukowa (publikacje, wystąpienia na konferencjach, odbyte staże naukowe, nagrody, stypendia)
 • motywacja do pracy naukowej, umiejętność samodzielnej pracy badawczej, planowania oraz organizacji pracy
 • znajomość podstawowych programów komputerowych (pakiet Office, Graph Pad Prism)
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • znajomość metod pracy z bakteriami beztlenowymi
 • praktyczna znajomość metod biologii molekularnej: izolacja i analiza DNA (metody elektroforetyczne, PCR), klonowanie, projektowanie plazmidów, modyfikacje genetyczne bakterii
 • doświadczenie w zakresie stosowania metod biochemii białek (produkcja białek rekombinowanych, oczyszczanie białek z bakterii, analiza aktywności enzymów bakteryjnych) 
 • doświadczenie w zakresie stosowania metod: western blot, cytometria przepływowa
Od kandydata wymagane jest także wypełnianie zadań wynikających z obowiązków studenta Studiów Doktoranckich prowadzonych na WBBiB.
 
Składanie zgłoszeń:
Osoby zainteresowane udziałem w realizacji projektu proszone są o przesyłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: marta.kossowicz-reron@uj.edu.pl) następujących dokumentów:
 1. List motywacyjny (podanie)
 2. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 3. Życiorys z listą dotychczasowego dorobku (współautorstwo w artykułach naukowych, udział w konferencjach naukowych, stażach i praktykach naukowych, uzyskane nagrody, stypendia i wyróżnienia)
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 lipca 2019 r. Przed podjęciem decyzji kierownik projektu zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia bezpośredniego spotkania i rozmowy kwalifikacyjnej, w obecności członków komisji. Jednostka przedstawiająca ofertę stypendialną zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.