Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko asystenta badawczego (post-doc) w Zakładzie Biofizyki Komórki WBBiB

Stanowisko asystenta w Zakładzie Biofizyki Komórki WBBiB w ramach realizacji projektu badawczego NCN. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 sierpnia 2019 r.

Liczba etatów: 1
Tytuł projektu: Globalna i lokalna reorganizacja chromatyny w odpowiedzi komórki na dwuniciowe pęknięcia DNA – badania metodami fluorescencyjnej mikroskopii wysokorozdzielczej (dSTORM/SMLM) oraz rezonansowego transferu energii fluorescencji (FLIM/FRET)
Miejsce realizacji projektu: Zakład Biofizyki Komórki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Dobrucki
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, program OPUS 
Termin składania zgłoszeń: do 8 sierpnia 2019
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 12 sierpnia 2019. 
 
Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
 • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego lub rozprawę doktorską potwierdzoną wysoką oceną,
 • przedłożyły pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego.
Ponadto,
 • spełniają warunki określone przez Narodowe Centrum Nauki dla osób ubiegających się o stanowisko post-doc (posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, biologii molekularnej, biotechnologii, biochemii lub dziedzin pokrewnych uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rozpoczęciem zatrudnienia, do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy). Osoby, które w momencie składania dokumentów konkursowych nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora zobowiązane są dostarczyć podpisane przez promotora oświadczenie o stanie zaawansowania pracy doktorskiej i planowanym terminie obrony oraz dostarczyć dyplom doktorski niezwłocznie po uzyskaniu stopnia doktora, ale jeszcze przed podjęciem pracy na stanowisku typu post-doc,
 • brały czynny udział w życiu naukowym poprzez publikowanie w czasopismach z listy ISI oraz uczestniczenie w konferencjach naukowych,
 • wykazują się znajomością języka angielskiego w stopniu zaawansowanym (w mowie i piśmie) umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w pracy laboratoryjnej, aktywny udział w konferencjach oraz przygotowanie publikacji naukowych.
 • spełniają nw. wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia w pracy laboratoryjnej, tj.:
  • wiedza o strukturze i własnościach biofizycznych i biochemicznych DNA i chromatyny, mechanizmach powstawania i naprawy uszkodzeń DNA, w tym jedno-i dwuniciowych pęknięć nici DNA, 
  • znajomość podstaw teoretycznych oraz udokumentowane praktyczne doświadczenie w zastosowaniach mikroskopii konfokalnej i technik przetwarzania i analizy obrazu cyfrowego w badaniach komórkowych (w tym dekonwolucja obrazów trójwymiarowych, metody usuwania szumów z obrazów konfokalnych, rejestracja fluorescencyjnych obrazów żywych komórek), 
  • podstawowa wiedza o zaawansowanych mikroskopowych technikach fluorescencyjnych, w tym o  FLIM, FRET, FCS, oraz wysokorozdzielczych, w tym dSTORM, SIM, STED, 
  • znajomość podstawowych technik biologii komórkowej (w tym immunofluorescencja, techniki hodowli komórek in vitro). 
Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Sekretariacie ds. ogólnych Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. D212 (1.1.7), II piętro, następujące dokumenty:
 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego,
 5. ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 6. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
 7. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 8. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz o działalności naukowej kandydata, 
 9. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 10. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 11. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych,
 12. informację o przetwarzaniu danych osobowych.
Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań. Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow