Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego w Zakładzie Biotechnologii Roślin

Zakład Biotechnologii Roślin WBBiB UJ poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty inżynieryjno-technicznego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w piątek, 26 lipca 2019 r.

Wymagania

Idealny kandydat powinien:

 • być absolwentem biologii, biochemii lub biotechnologii i ukończyć studia z wynikiem co najmniej dobrym,
 • posiadać stopień mgr,
 • posiadać doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
 • posiadać doświadczenie w pracy w warunkach in vitro, w szczególności z materiałem roślinnym
 • posiadać praktyczną znajomość metod biologii molekularnej – w tym pracy z kwasami nukleinowymi, technik klonowania i transformacji bakterii i roślin,
 • wykazać znajomość języka angielskiego oraz obsługi programów komputerowych, co najmniej w zakresie Microsoft Office,
 • pożądane doświadczenie zawodowe.

Zakres obowiązków

Główne obowiązki po zatrudnieniu: przygotowywanie materiałów do ćwiczeń z biotechnologii roślin i inżynierii genetycznej; hodowla materiału roślinnego (ziemna i in vitro); obsługa autoklawu; prowadzenie zamówień i koordynacja zakupów w ZBtR
W związku z powyższym pożądane są:

 • uprawnienia do obsługi autoklawu
 • podstawowe doświadczenie w obsłudze administracyjnej laboratorium biologii molekularnej

Proces rekrutacji

Osoby zainteresowane winny złożyć w sekretariacie Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, UJ, Kraków, ul. Gronostajowa 7, lub elektronicznie – na adres wojciech.strzalka@uj.edu.pl, następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu magisterskiego,
 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 6. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 26 lipca (włącznie) 2019 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 lipca 2019 r. Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-dopobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński
informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych www.iod.uj.edu.pl, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój nr 31. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu: a) przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o pracę w ramach wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w związku z ustawą – Kodeks pracy; b) przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o pracę na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgodą jest Pani /Pana wyraźne działanie w postaci przesłania Administratorowi CV. Zgoda na przetwarzania danych osobowych dotyczy danych, które dobrowolnie Pan/Pani przekazuje w ramach złożonego CV, a które nie wynikają z ustawy – Kodeks pracy.
 4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Poddanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest dobrowolne.
 5. Jeśli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Jagielloński w ramach usługi Office 365, mogą być one przekazywane do państw trzecich (USA) na podstawie zawartej umowy powierzenia wraz z klauzulami oraz gwarancją wdrożenia przez Microsoft dokumentu zwanego „Tarczą Prywatności”.
 6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji. W przypadku nie zawarcia z Panią/Panem umowy po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na warunkach i zasadach określonych w RODO. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: wojciech.strzalka@uj.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Zakład Biotechnologii Roślin WBBiB UJ, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków lub wycofać osobiście stawiając się w Zakładzie Biotechnologii Roślin WBBiB UJ, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.