Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stanowisko asystenta naukowego w Zakładzie Biochemii Fizycznej WBBiB UJ

Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Zakładzie Biochemii Fizycznej w ramach realizacji projektu badawczego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lipca 2019.

Stanowisko: asystent naukowy (post-doc)
Liczba etatów: 1
Miejsce realizacji: Zakład Biochemii Fizycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, program OPUS 13
Kierownik projektu: dr hab. Sylwia Kędracka-Krok
Termin przyjmowania zgłoszeń: 15 lipca 2019
Warunki zatrudnienia: pełny etat na okres ok. 24 miesięcy
 
Opis zadań:
Asystent naukowy będzie zaangażowany w realizację projektu badawczego NCN-OPUS pt. „Charakterystyka działania klozapiny i risperidonu na poziomie jądra komórkowego" dotyczącego opisu molekularnego mechanizmu działania leków przeciwpsychotycznych poprzez zbadanie ich wpływu na profil białek jądrowych i jądrowych wewnętrznie nieustrukturalnionych w ludzkich komórkach neuronalnych i astrocytarnych, a także wybranych strukturach mózgu szczura. W badaniach wykorzystywane są metody ilościowej analizy proteomicznej opartej na spektrometrii mas, tzn. technika analizy bezznacznikowej typu shotgun oraz metoda celowanej analizy proteomicznej.  Drugi aspekt prowadzonych badań dotyczy efektu wyciszenia pewnych białek jądrowych (technologia CRISPR/Cas9) na profil ludzkich komórek neuronalnych i astrocytarnych i wybranych struktur mózgu szczura, a także wypływu wyciszenia na odpowiedź komórek/tkanek na leki. Do weryfikacji uzyskanych wyników proteomicznych posłuży qRT-PCR i obrazowanie cytometryczne.
 
Wymagania:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna:
 1. posiadać stopień doktora nauk biochemicznych, biotechnologicznych, biologicznych lub biofizycznych nie dłużej niż 7 lat (dopuszcza się przedstawienie oświadczenia kandydata o uzyskaniu tego stopnia po złożeniu zgłoszenia, ale przed podjęciem pracy);
 2. posiadać odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,;
 3. posiadać doświadczenie w prowadzeniu badań eksperymentalnych z zakresu biochemii, biologii molekularnej, ewentualnie neurobiologii i proteomiki;
 4. posiadać umiejętność analizy i bieżącego raportowania uzyskanych wyników;
 5. posiadać zdolność swobodnej komunikacji w języku angielskim, w mowie i piśmie;
 6. mile widziany udokumentowany aktywny udział w realizacji grantów badawczych i w konferencjach naukowych.
Proces rekrutacji:
Wnioski proszę przesyłać do kierownika projektu na adres e-mail: sylwia.kedracka-krok@uj.edu.pl
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać następujące dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. życiorys zawodowy;
 3. opis doświadczenia naukowego; 
 4. listę dotychczasowych publikacji z opisem wkładu autorskiego kandydata; 
 5. kopię dyplomu poświadczającego uzyskanie stopnia doktora lub oświadczenie o jego uzyskaniu przed terminem podjęcia zatrudnienia;
 6. kontakty referencyjne.
Dokumentacja złożona przez kandydatów zostanie oceniona przez komisję, której przewodniczyć będzie kierownik projektu. Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 31 lipca 2019 r. Decyzja komisji będzie przedstawiona kandydatom za pomocą poczty elektronicznej. W razie pytań, przed formalnym złożeniem wniosku, proszę się kontaktować z kierownikiem projektu.