Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stanowisko samodzielnego biologa do opieki nad zwierzętami w Zakładzie Biotechnologii Medycznej

Oferta pracy w Zakładzie Biotechnologii Medycznej na stanowisku samodzielnego biologa w ramach realizacji projektu HOMING. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 lipca 2019.

Stanowisko: samodzielny biolog
Tytuł projektu: Aging of hematopoietic stem cells – unrevealed role of Neogenin-1/Netrin-1 axis
Miejsce realizacji projektu: Zakład Biotechnologii Medycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
Kierownik projektu: dr Krzysztof Szade;
Źródło finansowania: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, program HOMING
Termin składania dokumentów: 5 lipca 2019
 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.
 
Wymagania:
 • posiadanie wykształcenia wyższego zootechnicznego lub weterynaryjnego 
 • predyspozycje do opieki, hodowli i pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi.
Rekrutacja:
Kandydaci   przystępujący  do   konkursu   winni   złożyć   następujące dokumenty: 
 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu magisterskiego,
 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 6. informację o przetwarzaniu danych osobowych.
w   Sekretariacie ds. ogólnych Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok.1.1.6. Dokumenty należy także przesłać w formie elektronicznej do kierownika projektu na adres mailowy: krzysztof.szade@uj.edu.pl.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 8 lipca 2019.
Uniwersytet Jagielloński  nie zapewnia mieszkań.
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych www.iod.uj.edu.pl, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój nr 31. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu: a) przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o pracę w ramach wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w związku z ustawą – Kodeks pracy; b) przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o pracę na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgodą jest Pani /Pana wyraźne działanie w postaci przesłania Administratorowi CV. Zgoda na przetwarzania danych osobowych dotyczy danych, które dobrowolnie Pan/Pani przekazuje w ramach złożonego CV, a które nie wynikają z ustawy – Kodeks pracy.
 4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z  przepisów  prawa  (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Poddanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest dobrowolne.
 5. Jeśli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Jagielloński w ramach usługi Office 365, mogą być one przekazywane do państw trzecich (USA) na podstawie zawartej umowy powierzenia wraz z klauzulami oraz gwarancją wdrożenia przez Microsoft dokumentu zwanego „Tarczą Prywatności”.
 6. Pani/Pana  dane  będą  przetwarzane  przez  czas  trwania  rekrutacji.  W  przypadku  nie  zawarcia z Panią/Panem umowy po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na warunkach i zasadach określonych w RODO. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: krzysztof.szade@uj.edu.pl  lub pocztą tradycyjną na adres Zakład Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków lub wycofać osobiście stawiając się w Zakładzie Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.