Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stanowisko adiunkta w Zakładzie Mikrobiologii

Oferta pracy na stanowisku adiunkta w Zakładzie Mikrobiologii. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 lipca 2019.

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w zakiresie nauk biologicznych w Zakładzie Mikrobiologii na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 163 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

 • posiadają co najmniej stopień naukowy doktora,
 • ich praca doktorska/ habilitacyjna uzyskała wysokie oceny
 • posiadają odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej również inne liczące się pozycje,
 • prowadziły czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,
 • mogą przedstwić pozytywną opinię kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy naukowej i dydaktycznej,  
 • mają doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych, potwierdzone opinią kierownika zakładu/katedry.
 • mają doświadczenie w zakresie badań potranslacyjnych modyfikacji białek i oddziaływań międzybiałkowyc oraz doświadczenie w hodowli bakterii, w tym gatunków beztlenowych
 • wykazują się dobrą znajomością genetyki molekularnej mikroorganizmów, technik molekularnych i biochemicznych (techniki elektroforetyczne białka/DNA, Western Blot, stacjonarne i kinetyczne pomiary spektrofotometryczne i fluorymetryczne, PCR, klonowanie, wykorzystanie technik chromatografii cieczowej w systemach FPLC, itp.). 
 •  brały aktywny udział w grantach badawczych.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Sekretariacie ds. ogólnych Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, Kraków  ul. Gronostajowa 7, pok. D212 następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego,
 5. autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,
 6. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 7. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
 8. recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej,
 9. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 10. opinię  kierownika  zakładu  lub  opiekuna  naukowego  o  predyspozycjach  i  kwalifikacjach kandydata  do  pracy  naukowej  oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 11. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 12. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 13. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
 14. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 13 lipca 2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 31 lipca 2019 r.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow