Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stanowisko samodzielnego biologa

Konkurs na stanowisko samodzielnego biologa w ramach grantu Maestro w Zakładzie Biotechnologii Medycznej. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 lipca 2019.

Stanowisko: samodzielny biolog
Liczba stanowisk: 1
Miejsce realizacji projektu: Zakład Biotechnologii Medycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
Kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Dulak
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, program MAESTRO 10
Okres zatrudnienia: 60 miesięcy/do zakończenia projektu (wliczając okres próbny)
Termin składania dokumentów: 12 lipca 2019
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 18 lipca 2019

Wymagania:

 1. Tytuł zawodowy magistra lub stopień doktora nauk biologicznych – pożądana specjalizacja w zakresie biotechnologii/biologii molekularnej/biochemii,
 2. Pozytywna opinia kierownika zakładu/katedry lub opiekuna naukowego o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej, 
 3. Dobra znajomość języka angielskiego,
 4. Doświadczenie w zakresie:
  - pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi, w tym doświadczenie w pracy z technikami obrazowania in vivo,
  - metod biologii molekularnej (badanie ekspresji genów) w tym inżynierii genetycznej (klonowanie, transfer genów, indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste)
  - metod biologii komórki – w szczególności doświadczenie w zakresie hodowli komórek, metody mikroskopowe,
  - metod cytometrii przepływowej.

Proces rekrutacji:
Kandydaci   przystępujący  do   konkursu   winni   złożyć   w   Dziekanacie  Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii   UJ,   Kraków , ul. Gronostajowa 7, pok.1.1.6 , a także w formie elektronicznej przesłać na adres mailowy kierownika projektu: jozef.dulak@uj.edu.pl, następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu magisterskiego lub  doktorskiego,
 5. autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe kandydata,
 6. wykaz ewentualnych publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 7. opinię  kierownika  zakładu  lub  opiekuna  naukowego  o  predyspozycjach i  kwalifikacjach  kandydata  do  pracy  naukowej,
 8. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 9. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 10. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
 11. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow. Uniwersytet Jagielloński  nie zapewnia mieszkań.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych www.iod.uj.edu.pl, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój nr 31. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu: a) przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o pracę w ramach wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w związku z ustawą – Kodeks pracy; b) przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o pracę na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgodą jest Pani /Pana wyraźne działanie w postaci przesłania Administratorowi CV. Zgoda na przetwarzania danych osobowych dotyczy danych, które dobrowolnie Pan/Pani przekazuje w ramach złożonego CV, a które nie wynikają z ustawy – Kodeks pracy.
 4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z  przepisów  prawa  (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Poddanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest dobrowolne.
 5. Jeśli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Jagielloński w ramach usługi Office 365, mogą być one przekazywane do państw trzecich (USA) na podstawie zawartej umowy powierzenia wraz z klauzulami oraz gwarancją wdrożenia przez Microsoft dokumentu zwanego „Tarczą Prywatności”.
 6. Pani/Pana  dane  będą  przetwarzane  przez  czas  trwania  rekrutacji.  W  przypadku  nie  zawarcia z Panią/Panem umowy po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na warunkach i zasadach określonych w RODO.
 8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: jozef.dulak@uj.edu.pl  lub pocztą tradycyjną na adres Zakład Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków lub wycofać osobiście stawiając się w Zakładzie Biotechnologii Medycznej WBBiB UJ, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.