Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin

Strona www

www.zfibr.wbbib.uj.edu.pl/

Kierownik

prof. dr hab. Jerzy Kruk, profesor nadzwyczajny
pokój: B221 (3.1.25), telefon: 12 664 63 61

Pracownicy

prof. dr hab. Kazimierz Strzałka, profesor emeritus, pokój: A222 (4.1.24), telefon: 48 12 664 65 09, e-mail: kazimierz.strzalka@uj.edu.pl

prof. dr hab. Leszek Fiedor, profesor nadzwyczajny, pokój: B224 (3.1.31), telefon: 12 664 63 58, e-mail:leszek.fiedor@uj.edu.pl

dr hab. Dariusz Latowski, adiunkt, pokój: A225 (4.1.27), telefon: 12 664 65 36, e-mail: dariusz.latowski@uj.edu.pl

dr hab. Przemysław Malec, adiunkt, pokój: A221 (4.1.23), telefon: 12 664 65 20, e-mail:przemyslaw.malec@uj.edu.pl

dr hab. Beata Myśliwa–Kurdziel, adiunkt, pokój: B227 (3.1.31), telefon: 12 664 63 64, e-mail: b.mysliwa-kurdziel@uj.edu.pl

dr Monika Bojko, adiunkt, pokój: B225 (3.1.29), telefon: 12 664 63 68, e-mail: m.bojko@uj.edu.pl

dr Małgorzata Jemioła–Rzemińska, adiunkt, pokój: B222 (3.1.26), telefon: 12 664 6537, e-mail: malgorzata.jemiola-rzeminska@uj.edu.pl

dr Michał Gabruk, asystent, pokój B222 (3.1.26), telefon: 12 664 63 72, e-mail: michal.gabruk@uj.edu.pl

dr Paweł Jedynak, asystent naukowy,  pokój: A220  (4.1.22), telefon: 12 664 65 45, e-mail: pawel.jedynak@uj.edu.pl

dr Kinga Kłodawska, asystent, pokój: A226 (4.1.28), telefon: 12 664 65 34, e-mail: kinga.klodawska@uj.edu.pl

dr Beatrycze Nowicka, adiunkt, pokój: B226 (3.1.30), telefon: 12 664 63 66, e-mail: beatrycze.nowicka@uj.edu.pl

dr Joanna Stefan, asystent naukowy, pokój B222 (3.1.26), telefon: 12 664 65 72, e-mail: joanna.stefan@uj.edu.pl

dr Magdalena Kędra, st. specjalista naukowo-techniczny, pokój: A223 (4.1.25), telefon: 12 664 65 19, e-mail: magdalena.kedra@uj.edu.pl

mgr inż. Anna Kowalczyk, samodzielny biolog, pokój: A226 (4.1.28), telefon: 12 664 65 34, e-mail: kowalczyk.kowalczyk@uj.edu.pl

mgr Dorota Kutrzeba, samodzielny biolog, pokój: A223 (4.1.7), telefon: 12 664 65 19, e-mail: dorota.kutrzeba@uj.edu.pl

mgr Bartosz Pluciński, samodzielny biolog, pokój: A220 (4.1.22), telefon: 12 664 65 45, e-mail: bartosz.plucinski@uj.edu.pl

Doktoranci

mgr inż. Kamil Trzebuniak, pokój: A230 (4.1.7), telefon: 12 664 65 64

mgr Mateusz Zbyradowski, pokój: A230 (4.1.7), telefon: 12 664 65 64

mgr Emilia Capała, pokój: A230 (4.1.7), telefon: 12 664 65 64

mgr Stanisław Listwan, pokój: A230 (4.1.7), telefon: 12 664 65 64

mgr Wiktor Tokarek, pokój: A230 (4.1.7), telefon: 12 664 65 64

Tematyka badań

 • Ochronna i regulacyjna rola karotenoidów
 • Mechanizmy transferu energii i elektronów w kompleksach fotosyntetycznych – badania w układach modelowych
 • Regulacja biosyntezy i biodegradacji barwników fotosyntetycznych
 • Mechanizmy formowania się fotosyntetycznych kompleksów barwnikowo-białkowych
 • Udział antyutleniaczy w odpowiedzi na stres wywołany metalami ciężkimi
 • Analiza prenyllipidów w roślinach i ich funkcja antyoksydacyjna
 • Rola lipidów prenylowych w odpowiedzi roślin na stres
 • Generacja i zmiatanie reaktywnych form tlenu w fotosyntezie
 • Rola oligomeryzacji fotosystemu i u cyjanobakterii, adaptacje roślin do podwyższonych stężeń metali ciężkich
 • Metabolizm ściany komórkowej sinic
 • Tworzenie błon fotosyntetycznych u roślin wyższych – biosynteza chlorofilu
 • Termotropowe przejścia fazowe lipidów
 • Modyfikacje przemian faz termotropowych w strukturach lipidowych
 • Zmiany płynności błon i ich wpływ na funkcjonowanie błon biologicznych
 • Rola mikroorganizmów w stresie biotycznym i abiotycznym roślin
 • Fotoautotrofy w fitoremediacji
 • Spektroskopowe właściwości chlorofili i karotenoidów
 • Prooksydacyjne właściwości karotenoidów
 • Synteza modelowych barwników fotosyntetycznych i fotosensybilizatorów dla zastosowań w terapii fotodynamicznej – modyfikacje chlorofili i bakteriochlorofili

Techniki badawcze

 • Chromatografia cieczowa (HPLC-DAD, FPLC-DAD, HP-TLC)
 • Chromatografia gazowa (GC-FID)
 • PCR i inne techniki biologii molekularnej
 • Spektroskopia EPR
 • Spektroskopia absorpcyjna i emisyjna
 • Spektroskopia fluorescencyjna (metody stacjonarne i rozdzielcze czasowo, w temperaturze pokojowej i w 77K, anizotropia fluorescencji)
 • Elektroforeza
 • Spektroskopia dichroizmu kołowego
 • Obliczenia kwantowo-chemiczne
 • Hodowle roślinne i komórkowe
 • Ekspresja i oczyszczanie białek w systemie ekspresyjnym E. coli
 • Transformacja stabilna A. thaliana przy użyciu Agrobacterium

Projekty badawcze

 1. Jerzy Kruk: Modyfikacje długości łańcucha bocznego plastochinonu jako metoda zwiększenia wydajności fotosyntezy roślin (2016-2019) 2015/19/B/NZ9/00422, OPUS10, NCN.
 2. Beata Myśliwa-Kurdziel: Rola zależnej od światła biosyntezy chlorofilu w regulacji biosyntezy i składania fotosyntetycznych kompleksów barwnikowo-białkowo-lipidowych w roślinach okrytonasiennych. (2014-2018) 2013/10/E/NZ3/00748 SONATA BIS, NCN. 

 

Najważniejsze publikacje

 1. Ciura J., Kruk J. Phytohormones as targets for improving plant productivity and stress tolerance. (2018) J. Plant Physiol. 229, 32–40.
 2. Ferretti U., Ciura J., Ksas B., Rác M., Sedlářová M., Kruk J., Havaux M., Pospíšil P. (2018) Singlet oxygen scavenging by plastoquinones in Arabidopsis thaliana – the evidence for the trihydroxy-plastoquinoneas the natural product during photooxidative stress. Plant J. 95, 848–861.
 3. Fiedor L., Pilch M. (2018) Side methyl groups control the conformation  and contribute to symmetry breaking of isoprenoid chromophores. Angew. Chem. Int. Ed. 57, 6501-6506.
 4. Kotkowiak M., Dudkowiak A., Fiedor L. (2017) Intrinsic photoprotective mechanisms in chlorophylls. Angew. Chem. Int. Ed. 56, 10457-10461.
 5. Gabruk M, Myśliwa-Kurdziel B, Kruk J. (2017) MGDG, PG and SQDG regulate the activity of light-dependent protochlorophyllide oxidoreductase. Biochemical Journal 474, 1307-1320.
 6. Schaller-Laudel S., Latowski D., Jemioła-Rzemińska M., Strzałka K., Daumd S., Bacia K., Wilhelm C., Goss R. (2017) Influence of thylakoid membrane lipids on the structure of aggregated light-harvesting complexes of the diatom Thalassiosira pseudonana and the green alga Mantoniella squamata. Physiologia Plantarum 160: 339–358. doi:10.1111/ppl.12565.
 7. Fiedor L, Heriyanto, Fiedor J.,  Pilch M. (2016) Effects of molecular symmetry on the electronic transitions in carotenoids. J Phys Chem Lett 7, 1821-1829.
 8. Kowalczyk A., Chyc M., Ryszka P., Latowski D. (2016): Achromobacterxylosoxidans as a new microorganism strain colonizing high-density polyethylene as a key step to its biodegradation. Environmental Science and Pollution Research. 23 (11): 11349-11356.
 9. Tokarek W., Listwan S., Pagacz J., Leśniak P., Latowski D. (2016): Column chromatography as a useful step in purification of diatom pigments. Acta Biochimica Polonica 63 (3): 443-447.
 10. Kuczynska P., Jemiola-Rzeminska M., Strzalka K. (2015) Photosynthetic pigments in diatoms. Mar. Drugs 13, 5847–5881.
 11. Szymańska R., Nowicka B., Kruk J. (2014): Hydroxy-plastochromanol and plastoquinone-C as singlet oxygen products during photooxidative stress in Arabidopsis. Plant Cell Environ 37, 1464-1473.
 12. Nowicka B., Kruk J. (2010) Occurrence, biosynthesis and function of isoprenoid quinones. BBA – Bioenergetics 1797, 1587-1605.
 13. Szymańska R., Kruk J. (2010) Plastoquinol is the main prenyllipid synthesized during acclimation to high light conditions in Arabidopsis and is converted to plastochromanol by tocopherol cyclase. Plant Cell Physiol 51, 537-545.
 14. Fiedor L., Kania A., Myśliwa-Kurdziel B., Orzeł Ł., Stochel G. (2008) Understanding chlorophylls: central magnesium and phytyl as structural determinants. Biochim Biophys Acta 1777, 1491-1500.
 15. Warkiewicz E., Strączek A., Latowski D., Bojko M. (2018) Acclimatization of Diatom Phaeodactylum Tricornutum to Long-Term Environmental Temperature and Light Intensity Changes,  Proceedings of the 4th World Congress on New Technologies (NewTech'18) Madrid, Spain – August 19 – 21, 2018 Paper No. ICEPR 146 DOI: 10.11159/icepr18.146.

Tematyka prac licencjackich i magisterskich

 • Fotosynteza w warunkach stresowych – adaptacje i mechanizmy obronne; cykl ksantofilowy; formowanie się aparatu fotosyntetycznego; reakcje świetlne fotosyntezy
 • Badanie pierwotnych procesów fotosyntezy i oddziaływań między kompleksami fotosyntetycznymi w układach modelowych; fizykochemiczne właściwości błon tylakoidów; modyfikacje barwników fotosyntetycznych w aspekcie zastosowań w terapii fotodynamicznej; karotenoidy i ich rola w fotosyntezie
 • Rola lipidów prenylowych w odpowiedzi roślin na stres
 • Antyoksydacyjne własności lipidów prenylowych w układach in vitro i in vivo
 • Wytwarzanie i zmiatanie reaktywnych form tlenu w fotosyntezie
 • Rekonstytucja fotosyntetycznych kompleksów barwnikowo-białkowych; prooksydacyjne właściwości karotenoidów
 • Metabolity roślinne i ich znaczenie w medycynie; sztuczne błony; reakcje redukcji i utleniania w chloroplastach
 • Analiza własności fotofizycznych protochlorofilidu w układach modelowych; organizacja fotoaktywnych kompleksów protochlorofilid:oksydoreduktaza, protochlorofilid: NADPH – badania metodą wygaszania fluorescencji
 • Działanie wybranych metali ciężkich na świetlną fazę fotosyntezy roślin wyższych na różnych poziomach organizacji 
 • Rośliny i mikroorganizmy w bioremediacji terenów zanieczyszczonych – aspekty molekularne, praktyczne zastosowanie
 • Biochemiczna charakterystyka wybranych enzymów biorących udział w metabolizmie peptydoglikanu w komórkach sinic
 • Biosynteza chlorofilu i prekursorów chlorofili w roślinach
 • Badanie mechanizmów katalizy i regulacji aktywności chlorofilazy
 • Rola NO w rozwoju rośliny; charakterystyka białek aktywnych w morfogenezie
 • Wpływ warunków świetlnych w hodowli in vitro na ekspresję genów i reakcje adaptacyjne roślin
 • Transformacja i selekcja roślin transgenicznych; analiza ekspresji i aktywności wybranych białek w mutantach fotoreceptorowych i fotomorfogenetycznych Arabidopsis thaliana
 • Aklimatyzacja i adaptacja okrzemek do zmieniających się warunków środowiska
 • Badanie udziału antyutleniaczy drobnocząsteczkowych oraz enzymów deaktywujących reaktywne formy tlenu w odpowiedzi na stres wywołany jonami metali ciężkich

Wymagania stawiane studentom

Dobra znajomość biochemii i fizjologii roślin, podstawowe wiadomości z fizyki i chemii, dobra znajomość języka angielskiego, umiejętność pracy laboratoryjnej.